Prostorni plan - nacrt

prostorni plan2019 nacrt

Info list - Obaveze privrede

PDF File 100

Pályázatok

palyazat

Ukidanje pečata

Baner Pecat 211x81

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

Az egyesületek rendezvényeinek/projektumainak valamint működési költségeinek Ada Község költségvetéséből való finanszírozásának/társfinanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja, 5/2016 és 32/2016 szám) 7-18. szakasza, és Ada község 2016. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 43/2015, 24/2016 és 31/2016. szám) alapján,

az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2016.07.25-én

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

ír ki az egyesületek rendezvényeinek/projektumainak valamint működési költségeinek Ada Község költségvetéséből való finanszírozására/társfinanszírozására

1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖKET OSZTUNK KI AZ EGYESÜLETEK

a) rendezvényeinek/projektumainak

b) működési költségeinek

FINANSZÍROZÁSA/TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.

2. AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ EGYESÜLETEK RENDEZVÉNYEINEK/PROJEKTUMAINAK VALAMINT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEINEK FINANSZÍROZÁSÁRA/TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA

Az eszközök keretösszege az egyesületek rendezvényeinek/projektumainak valamint működési költségeik finanszírozására/társfinanszírozására 1.200.000 dinárt tesz ki.

3. A PÁLYÁZATI ESZKÖZÖKRE PÁLYÁZHATNAK

аz egyesületek rendezvényeik/projektumaik realizálására illetve működési költségeik finanszírozására/társ finanszírozására, a következő területeken:

 • kultúra és vallás
 • turizmus
 • szociális, veterán-rokkantság és gyermekvédelem
 • ifjúság
 • az idős személyekről való társadalmi gondoskodás
 • sport és rekreáció
 • környezet- és állatvédelem
 • mezőgazdaság
 • gazdaságilag fejlődő környezet kialakítása és lehetővé tétele, hozzájárulás a község fenntartható fejlődéséhez valamint a lokális közösség céljai megvalósítására irányuló oktató jellegű programok szervezése.

Az egyesületek működési költségei alatt értendők a mindennapos tevékenységhez fűződő költségek és kiadások, valamint a folyamatos munkához szükséges anyagok beszerzése (irodaszerek, telefon, postai, rezsi, könyvelési és egyéb szolgáltatások költségei stb.).

4. FELTÉTELEK, MELYEKNEK A PÁLYÁZÓ EGYESÜLETNEK ELEGET KELL TENNIE

A pályázaton azon egyesület vehet részt:

 • mely a törvénnyel összhangban az illetékes szervnél be van jegyezve,
 • mely rendezvényét/projektumát Ada község területén valósítja meg, illetve székhelyük, vagy tagozatuk van Ada község területén,
 • mely közvetlenül felel a program előkészítéséért és megvalósításáért;
 • mely beterjesztette az éves jelentést az előző  költségvetési évre, összhangban a rendezvény/projektum megvalósításáról és a működési költségeinek fedezéséről szóló szerződéssel, amennyiben rendezvény/projektum hordozó volt az előző  évben;
 • amely nincs felszámolási, csődeljárás, vagy ideiglenes tevékenység végzés felfüggesztés alatt.

5. A PROGRAM/PROJEKTUM REALIZÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE

Az eszközökre a 2016.12.31-ig befejeződő rendezvényekkel/projektumokkal lehet pályázni.

6. KÖTELEZŐ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ:

 1. pályázati űrlapsz. űrlap),
 2. az egyesület illetékes szervnél való bejegyzéséről szóló bizonylat (igazolás, kivonat) vagy a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség (APR) honlapjáról nyomtatott kivonat,
  1. az első alkalommal pályázó egyesületek alapszabályának fénymásolata, amelyben megállapították, hogy az egyesület céljait azon területen valósítják meg, amelyben a programot realizálják
  2. a rendezvény/projektum részletes leírása
  3. írásbeli nyilatkozat az előírt kötelezettségek elfogadásáról.
 

7. A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS MÓDJA

A nyomatatott és hitelesített pályázati űrlapot, kötelező pályázati dokumentációt és kívánatos kísérő dokumentációt zárt borítékban a következő megjelöléssel kell átadni: ''Nyilvános pályázat – nem felbontandó'', postai úton, vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatalának 29. számú irodájában a feltüntetett címen.

A pályázatok átadása postai úton, vagy személyesen az alábbi címre:

Ada Község, Felszabadulás tér 1, 29. számú iroda, 24430 Ada.

A pályázati dokumentáció letölthető Ada község hivatalos internetes oldaláról www.ada.org.rs

vagy minden munkanapon átvehető 7,00-től 15.00 óráig a 29. számú irodában.

További tájékoztatásért hívható telefonszám: 024/852-106, 129-es mellék.

8. A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS ÉS AZ ELBÍRÁLÁS HATÁRIDEJE

A pályázat átadásának határideje 2016.08.05.

A pozitív elbírálásban részesülő pályázók névsora, melyet a pályázati bizottság állapít meg, Ada község  hivatalos www.ada.org.rsinternetes oldalán jelenik meg.

A határozatot az egyesületek rendezvényeinek/projektumainak kiválasztásáról, valamint működési költségeik fedezéséről a pályázati bizottság javaslata alapján a Községi Tanács hozza meg. A Községi Tanács döntése végleges.

A késve érkező, a hiányos, és a nem megfelelő űrlapon átadott pályázatok, és azoknak a használóknak a pályázatai, akiknek Ada község a 2015-ös év folyamán eszközöket ítélt oda programjai vagy projektumai pénzelésére vagy társfinanszírozására illetve a működési költségek fedezésére, és akik a kiutalt eszközök felhasználásáról jelentésben nem számoltak be az előírt határidőn belül, nem kerülnek elbírálásra.

A hiányos pályázati anyagok nem kerülnek osztályozásra/pontozásra.  A pályázati dokumentációt nem küldjük vissza.

A 2016. év folyamán finanszírozandó/társfinanszírozandó rendezvények/projektumok kiválasztásáról, és az egyesületek működési költségeinek fedezésére való eszközök kiosztásáról szóló határozat meghozatalát követően a nyertes pályázókkal szerződés köttetik.

A pályázók kötelesek a rendezvényeik/projektumaik befejezését követő 15 napos határidőn belül, illetve a folyó költségek és kiadások társfinanszírozására kiosztott költségvetési eszközök felhasználását követően, de legkésőbb 2017. január 31-ig jelentést tenni Ada község költségvetési eszközeinek rendeltetésszerű használatáról (elköltéséről) és terjedelméről az egyesületeknek az Ada község költségvetése eszközeinek rendeltetésszerű használatáról és terjedelméről szóló jelentése összeállításának és kézbesítésének  módjáról szóló utasításban előírt űrlapon (Ada Község Hivatalos Lapja, 28/2013. szám), melyhez mellékelni kell az eszközök  rendeltetésszerű használatát igazoló dokumentumokat.

A jelentéseket az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztályának kell átadni írott formában a Község Szolgáltató Központjában, vagy postai úton.

A jelentési űrlap átvehető minden munkanapon 7,00-től 14.00 óráig Ada Község Képviselő-testületének épületében, Felszabadulás tér 1. 29. számú iroda, illetve letölthető Ada község hivatalos www.ada.org.rs internetes oldaláról.

A nyilvános pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, valamint Ada község hivatalos internetes oldalán.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada Község

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA

Ada Község költségvetéséből egyesületek

részére kifizetendő eszközök odaítélésének

eljárását lefolytató bizottság                                                                                     

Szám: 020-6-81/2016-03                                                                   

Kelt: 2016.07.25-én                                                                        

Bilicki Zoltán

BIZOTTSÁG ELNÖK

 

Mellékletek

MS word DOC icon.svg

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Razvojni fond Vojvodine

r fond vojvodine