Böllérfesztivál-Búcs

eu

VÁLASZTÁSOK 2016

2016valasztas

Pályázatok

palyazat

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

ÉRTESÍTÉS

A magasfeszültségű berendezéseken végzett karbantartási munkák miatt áramszünet lesz a Szabadkai Áramszolgáltató Zentai Üzemrészlegének egész területén 2017. július 31-én (hétfőn) 09:00 és 12:00 óra között.


Villamos energia nélkül maradnak a következő települések:

  • Zenta község területén: Zenta, Felsőhegy, Bogaras, Orompart és Adahatár;
  • Ada község egész területén: Ada, Mohol, Valkai sor, Törökfalu és Völgypart;
  • Csóka község területén: Csóka, Hódegyháza, Tiszaszentmiklós, Padé, Feketetó és Kanizsamonostor.


A fogyasztók türelmét és megértését előre is köszönjük!

Szabadkai Áramelosztó
Zentai Üzemrészleg
Diszpécserszolgálat

Ingyenes úszóiskola másodikos gyermekek részére

Az adai Iskolai sport és testnevelő tanárok egyesülete immár nyolcadik alkalommal szervezte meg az adai medencén az ingyenes úszóiskolát a második osztályos, úszni még nem tudó adai, moholi és törökfalusi gyermek részére. A tanfolyam ma fejeződött be, diplomaosztóval azon 125 gyermek részére, akik sikeresen elvégezték az úszóiskolát. Az okleveleket Búcsú Attila a Községi képviselő-testület elnöke és Adamović Marko, a községi tanács tagja osztották ki.
Az ingyenes úszóiskolát az Iskolai sport és testnevelő tanárok egyesülete idén is Ada község önkormányzata, a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság, valamint az Adica ÜKV támogatásával szervezte meg.
Ada község önkormányzata továbbra is támogatja majd az ilyen jellegű gyermek sport programokat.

IMG 20170714 091419 IMG 20170714 101411

Községünkbe látogatott a sport és ifjúsági titkár és a Vajdasági Sportszövetség elnöke

Ma délelőtt, önkormányzatunk képviselői, Bilicki Zoltán polgármesterrel az élen, fogadták Vladimir Batez tartományi sport és ifjúsági titkárt, valamint Slobodan Boškant, a Vajdasági Sportszövetség elnökét. A megbeszélésen jelen volt Nikola Lukač, az Észak Bánáti Közigazgatási Körzet vezetője is. A kabinetben folytatott megbeszélés során szó volt a sport terén történt változásokról és esetleges közös beruházásokról községünkben, majd a titkár úr, a házigazdák kíséretében ellátogatott a Sportszövetség irodájába, valamint körbejárta a jelentősebb sport objektumokat a községben.

DSCN4509 DSCN4592

ÉRTESÍTÉS

Ezúton értesítjük Ada község polgárait, hogy az elkövetkező időszakban a LED közvilágítás működésében esetlegesen fellépő problémák bejelentését a következőképpen kell végezni:

-          Amennyiben a szűkebb helyszínen egy vagy két LED világítótest nem működik, azt a helyi közösségekben (Adai I. HK, Adai II. HK, Moholi HK, Törökfalvi HK) kell bejelenteni, amely erről értesíti az önkormányzatot és az illetékes kivitelezőt. A bejelentéskor szükséges pontosan feltüntetni az utcát és a házszámot, amely előtt a LED világítótest nem működik.

-          Amennyiben szélesebb helyszínen (utcarészek, vagy több utca) több LED világítótest nem működik azt a lakosok, vagy az illetékes helyi közösségek közvetlenül a Zentai Áramelosztó illetékes diszpécseri szolgálatának jelentik, a 024/812-000 telefonszámon, hogy azok a meghibásodást a megszokott módon elhárítsák.

Kérjük a lakosságot, hogy a probléma bejelentésekor és  reklamáció esetén adják meg a pontos adataikat (név, pontos lakcím és elérhetőségi telefonszám),hogy az illetékes szolgálatok minél gyorsabban be tudják azonosítani a meghibásodás helyszínét és elhárítani azt.

                                                                     Megértésüket köszönjük!

                                                                                                                                   Ada község önkormányzata 

Adanapok plakat 2017 ok

Na osnovu čl. 2. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007 i 83/2014 - dr. zakon), čl. 63. Zakona o efikasnom korišćenju energije ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013), čl.60 stav .1 tačka 8. Statuta opštine Ada ("Službeni list opštine Ada", broj10/2014 - prečišćeni tekst) i člana 13. Odluke o uslovima i načinu dodele bespovratnih sredstava za sufinansiranje projekata i aktivnosti povezanih sa efikasnim korišćenjem energije i energenata objekata javnih ustanova na teritoriji Opštine Ada za 2017. godinu ("Službeni list opštine Ada", broj 19/2017) a u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Ada za 2017. godinu ,

OPŠTINA ADA
OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE ADA
Trg oslobođenja br. 1
24430 Ada

Dana: 15. juna 2017. godine
r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za
DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA
ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA I AKTIVNOSTI POVEZANIH SA EFIKASNIM KORIŠĆENjEM ENERGIJE I ENERGENATA OBJEKATA JAVNIH USTANOVA NA TERITORIJI OPŠTINE ADA ZA 2017. GODINI


Ukupan iznos bespovratnih posticajnih sredstava za sufinansiranje projekata i aktivnosti povezanih sa efikasnim korišćenjem energije i energenata objekata javnih ustanova na teritoriji Opštine Ada za 2017. godinu je obezbeđen Odlikom o drugoj izmeni odluke o budžetu opštine Ada za 2017. godinu ("Službeni list opštine Ada", broj 19/2017) i to delu Program 17 ENERGETSKA EFIKASNOST , Projekat :0501-P1 Realizacija aktivnosti podsticanja i unapređenja energetske efikasnosti, Funkcija : 620 Razvoj zajednice , Pozicija : 133/3, Ekonomska klasifikacija : 4632, u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu javnog konkursa. Tekst javnog konkursa objavljuje se u ''Službenom listu Opštine Ada'' i na internet stranici Opštine Ada (u daljem tekstu: Opština) http://www.ada.org.rs/ (u daljem tekstu: Konkurs).

I Pravo učešća na Konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove1 za objekte koji se nalaze na teritoriji Opštine Ada, čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili Opština Ada.


1 Javne ustanove su ustanove za obezbeđivanje ostvarivanja prava utvrđenih zakonom i ostvarivanja drugog zakonom utvrđenog interesa u oblasti: obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, učeničkog i studentskog standarda, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, društvene brige o deci, socijalnog osiguranja, zdravstvene zaštite životinja i javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina (Zakon o javnim službama “Sl. glasnik RS”, br. 42/91 i 71/94)
Poslovi u oblasti efikasnog korišćenja energije koji se sufinansiraju u skladu sa ovim odlukom, jesu poslovi koji se odnose na realizaciju projekata i aktivnosti, a naročito za:
1) primenu tehničkih mera u cilju efikasnog korišćenja energije u sektorima proizvodnje, prenosa, distribucije i potrošnje energije;
2) podsticanje upotrebe obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne i
toplotne energije za sopstvene potrebe;
3) ostale aktivnosti koje za cilj imaju efikasnije korišćenje energije.

Bespovratna posticajna sredstva koja se dodeljuju javnim ustanovama mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama i to za:
A)- nabavku i montažu novih postrojenja sa pratećim instalacijama
B)- adaptaciju postojećih sistema za grejanje
U cenu postrojenja navedenih pod tačkama A) i B) ulaze i neophodni prateći elektro radovi za automatizovani ili poluautomatizovani rad kotlovskog postrojenja, kako bi se omogućio automatizovan ili kombinovan rad u slučaju potrebe).

II Ciljevi projekta
Bespovratna posticajna sredstva koja se dodeljuju, mogu se koristiti za realizaciju sledećih ciljeva :
-ugradnju energetski efikasnije opreme za korišćenje biomase u energetske svrhe, radi smanjenja troškova za energiju i enegrente;
-smanjenje uvozne zavisnosti korišćenja fosilnih goriva;
-povećanje energetske samostalnosti u navedenim ustanovama;
-smanjenje emisije štetnih gasova u okolinu;
-afirmacije korišćenja obnovljivih izvora energije;
-revitalizacije postojećih sistema za grejanje u navedenim ustanovama.

III Uslovi konkursa
1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 2.500.000,00 dinara (dvamiliona
petstohiljadadinara i 00/100);
2. Maksimalni iznos sredstava koja se dodeljuju po jednom projektu je 2.500.000,00 dinara
3. Pravo učešća na konkursu imaju javne ustanove za objekte koji se nalaze na teritoriji Opštine Ada, čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina ili Opština Ada.;
4. Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
5. Rok za podnošenje prijave je 22. jun 2017. godine do 11,00 časova.

IV Način podnošenja prijave na Konkurs i obavezna dokumentacija koja se podnosi na Konkurs
Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom pisarnici Opštinskoj upravi opštine Ada, Trg oslobođenja br.1 , 24430 Ada, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Opštinskoj upravi opštine Ada , u Odeljenju za komunalne poslove , urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine ili sa internet prezentacije (sajta) Opštine Ada. Obrazac prijave se podnosi overen i potpisan od strane
ovlašćenog lica podnosioca prijave u zatvorenoj koverti sa naznakom ''NE OTVARATI'', nazivom i adresom podnosioca prijave i nazivom konkursa, na adresu:

Opština Ada
Opštinska uprava opštine Ada
Odeljenje za komunalne poslove ,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine
Trg oslobođenja broj 1
24430 Ada

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs2:
- Popunjena, potpisana i pečatom overena Prijava za učešće na Konkursu ( preuzima se sa sajta Opštine Ada, www//ada.org.rs).
- Potvrda o registraciji (izvod iz odgovarajućeg registra);
- Fotokopija rešenja o poreskom indentifikacionom broju;
- Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
- Broj računa otvorenog kod Uprave za trezor;
- Uverenje Poreske uprave da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenja nadležne lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih prihoda, ne stariji od 30 dana od dana objavljivanja konkursa;
- Idejni mašinski i prateći elektro projekat sa predmerom i predračunom (ukoliko se realizuje deo/faza projekta, neophodno je dostaviti predmer i predračun za taj deo/fazu projekta, koji će se realizovati nakon dodele sredstava), u skladu sa odredbama važećeg Zakona o planiranju i izgradnji;
- Kratak izvod iz studije opravdanosti ili tehno-ekonomske analize isplativosti ugradnje novog kotla; u izvodu mora biti data ukupna godišnja potrošnja toplotne energije sa postojećim i novim rešenjem (u kWh), ukupna godišnja ušteda toplotne energije primenom novog rešenja (u kWh i u %), finansijska ušteda za troškove nabavke energeta (u %), ukupna godišnja ušteda SO2 primenom novog rešenja (u tonama i u %), ukupna vrednost investicije kao i period otplate investicije, iskazane vrednosti prikazati sa proračunima;
- Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Opštini Ada, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave nalazi se na sajtu Opštine Ada);
- Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave nalazi se na sajtu Opštine Ada);
- Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave nalazi se na sajtu Opštine Ada);
da su, uz sredstva dobijena po ovom Konkursu, obezbeđena/biće obezbeđena preostala finansijska sredstva za realizaciju projekta; da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama i dr.) utrošiti dodeljena sredstva i da će se Opštini Ada dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama;
Opština Ada zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Komisija će se sastati radi otvaranja i ocene pristiglih prijava dana 22.06.2017. godine u 12,00 časova u zgradi SO Ada, u kancelariji broj broja 25.

2 Preporučuje se da dokumentacija bude dostavljena u registratoru, na način da čini celinu sa stranicama označenim njihovim rednim brojem i uvezana na način da se onemogući naknadno vađenje i umetanje listova
Komisija neće uzimati u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:
neblagovremene prijave (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u konkursu);
nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene);
nepotpune i nerazumljive prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama i neupisanim
zahtevanim brojčanim vrednostima u tabeli sa kriterijumima, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, bez odgovarajućeg broja računa otvorenog kod Uprave za trezor, koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke).
Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Opštine Ada, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli Opštini Ada, finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.

V Odlučivanje o dodeli sredstava
Opštinsko veće opštine Ada rešenjem obrazuje posebnu konkursnu komisiju za pregled prijava sa priloženom dokumentacijom i izradu predloga za dodelu sredstava (u daljem tekstu: Komisija). Članovi Komisije se imenuju iz redova zaposlenih u Opštinskoj upravi opštine Ada, a mogu biti angažovani i eminenti stručnjaci iz oblasti za koju je raspisan Konkurs.
Opštinsko veće opštine Ada razmatra predloge Komisije za dodelu sredstava i donosi odluku o dodeli sredstava korisnicima. Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravni lek.
Odluka o dodeli sredstava korisnicima (rezultati konkursa) objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Opštine Ada.

VI Ugovor o dodeli sredstava
Odlukom o dodeli sredstava utvrdiće se pojedinačni iznosi sredstava po korisniku. Nakon donošenja odluke o dodeli sredstava Predsednik opštine Ada u ime Opštine Ada zaključuje sa korisnikom sredstava ugovor o dodeli sredstava.

Obavezni elementi ugovora su:
podaci o korisniku
iznos dodeljenih sredstava
namena za koju se dodeljuju sredstva
period na koji se zaključuje ugovor
obaveze korisnika sredstava
izveštaji koji se podnose Sekretarijatu
ostali elementi od značaja za realizaciju ugovorenih aktivnosti

VII Praćenje izvršavanja ugovora

Korisnik sredstava je obavezan da Opštinskom veću Opštine Ada podnese izveštaje (narativni-opisni i finansijski) o realizaciji projekta i namenskom i zakonitom utrošku sredstava (u daljem tekstu: Izveštaj), najkasnije u roku od 15 dana od ugovorenog roka utvrđenog za realizaciju projekta, sa pripadajućom dokumentacijom.
Izveštaj se dostavlja Odeljenju za komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine opštinske uprave Opštine Ada.
Finansijski izveštaj mora da sadrži dokaze o utrošenim sredstvima, sa kompletnom dokumentacijom kojom se opravdava namensko i zakonito korišćenje dobijenih sredstava, kao i preostalih sredstava potrebnih za realizaciju projekta (dokumentaciju o sprovedenom postupku javnih nabavki,izvode iz Uprave za trezor, fakture, ugovore, i drugu finansijsku dokumentaciju) overenom od strane ovlašćenih lica.
Narativni izveštaj mora da sadrži okončanu situaciju sa specifikacijom radova i potpisom nadzornog organa da su radovi izvedeni u skladu sa Ugovorom, završne obračunske listove građevinske knjige, kopije listova građevinskog dnevnika (početak i završetak radova i ako ima nekih primedbi u međuvremenu) sa potpisom i pečatom odgovornog izvođača radova i nadzornog organa, izjavu o primopredaji objekata kao i ostalu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.
Davalac sredstava zadržava pravo da od Korisnika sredstava, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Opštinsko veće Opštine Ada, pre donošenja zaključka o prihvatanju Izveštaja, vrši kontrolu izvršenja ugovornih obaveza i Izveštaja sa priloženim dokumentima.
Korisnici sredstava po javnom konkursu dužni su da kod svih javnih publikacija i objavljivanja o aktivnostima, merama i programima koje se sufinansiraju po javnom konkursu navedu da je u sufinansiranju istih učestvovala Opština Ada.
Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Odeljenju za komunalne poslove , urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine - Opštinske uprave opštine Ada, svakog radnog dana od 08 do 12 časova ili putem telefona 024/852 106 lokal broja 125.

PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA
Zoltan Bilicki

 

OBRAZAC PRIJAVE prijave na konkurs ADA -prazan

MS word DOC icon.svg

2017.06.15. - 4. OBRAZAC ADA br 1 - izjava obaveze

MS word DOC icon.svg

OBRAZAC ADA br 2 - izjava o sudskom postupku

MS word DOC icon.svg

OBRAZAC ADA br 3 - izjava o obezbedjenju

MS word DOC icon.svg

Szerződés aláírás a mezőgazdasági földek lecsapolásával kapcsolatban

Ada község önkormányzata támogatási eszközökre pályázott a mezőgazdasági földek lecsapolására szolgáló csatornahálózat rendezése munkálatainak realizálására, Mohol Kataszteri Község területén – tudtuk meg Bilicki Zoltán, polgármester közleményéből. Zoran Dragin, polgármester-helyettes tegnap részt vett a szerződés aláírásán, amelyet a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság, Ada község és az újvidéki „Vode Vojvodine” Vízgazdálkodási Közvállalat kötöttek. A munkálatok kivitelezésére a titkárság 7.357.000 dinárt, Ada község pedig 6.999.670,20 dinárt biztosít.

Törökfalun új közlekedési útjelzések lettek elhelyezve

Értesítjük Ada község polgárait, hogy az elmúlt hét folyamán Ada község önkormányzata, Ada Község Közlekedésbiztonsági Bizottsága együttműküködésében és az adai Standard KKV angazsálásával, Törökfalu településen 47 új közlekedési útjelzést helyeztek el – vertikális közlekedési jelzések.
Ezúton felhívjuk a polgárok figyelmét, hogy a Törökfalu-Völgypart útkereszteződésben (a törökfalui temetőnél), Ada irányából megváltozott a közlekedésrend, a kanyarodó főútvonal jelzőtábla értelémében.

XXII. Kihelyezett konzuli fogadónap Adán

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa ma Adán a Második Helyi Közösség épületében, immár huszonkettedik alkalommal tartott kihelyezett konzuli fogadónapot, az egyszerűsített honosítási kérelmek átvételére.
Ez alkalommal Kolláth Erika konzulasszony látogatott községünkbe, akit Vastag Róbert a Községi Képviselő-testület titkára, és Varga Elfride a II. HK titkára fogadtak. A délelőtt folyamán a jelenlévő négy ügyintéző 105 kérelmet vett át. A következő fogadónapra 2017. szeptember folyamán lesz.

image 0 02 04 08169431b6f2539cf740c9fe300a0d7159ab630f6be768016d9a14d9c3137de5 V image 0 02 04 b593766cc86febe4eb5ea023b9efd3f94e479864c096b6ed9e1bb4ef57ba68fc V

É R T E S Í T É S

A gabona érési idejére és az aratási munkák kezdetére való tekintettel, felhívjuk a lakosság figyelmét a következő biztonsági intézkedések betartására:

  • Szigorúan tilos minden fajta nyílt láng használata a határban!
  • A szalma kazalba rakását az objektumoktól legkeveseb 6 méter távolságra kell végezni
  • Csak tűzvédelmi szempontból kifogástalan állapotban lévő gépekkel lehet részt venni az aratási  munkálatokban

Tűz esetén hívja a 193-as telefont, vagy mobilról a 024-853-159-et!

Köszönjük megértésüket!

Alkategóriák

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki