Uzmi račun i pobedi 2018

Uzmi racun LAT

Info list - Obaveze privrede

PDF File 100

Pályázatok

palyazat

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3


NYILVÁNOS PÁLYÁZAT az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására

PDF File 100

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT

az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására


NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.
AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA
A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS MÓDJA

A nyomatatott és hitelesített pályázati űrlapot, kötelező pályázati dokumentációt és kívánatos kísérő dokumentációt zárt borítékban a következő megjelöléssel kell átadni: ''Nyilvános pályázat – nem felbontandó'', postai úton, vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatalának 29-es számú irodájában a feltüntetett címen.

A pályázatok átadása postai úton, vagy személyesen az alábbi címre:
Ada Község, Felszabadulás tér 1, 29-es számú iroda, 24430 Ada.
A pályázati dokumentáció letölthető Ada község hivatalos internetes oldaláról www.ada.org.rs vagy minden munkanapon átvehető 7:00-től 14:00 óráig a 29-es számú irodában.
További tájékoztatásért hívható telefonszám: 024/852-106, 129-es mellék.

A pályázat átadásának határideje 2018.06.11.

Konkurs javno informisanje 2018

MS word DOC icon.svg

 

Obrazac 1-  Budžet projekta

Excel file

 

Obrazac 2- Finansijski deo izveštaja

Excel file

 

Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

MS word DOC icon.svg

 

Obrazac 2 - Narativni i finansijski izveštaj

MS word DOC icon.svg

 

Anyagilag hátrányos helyzetű középiskolások és egyetemisták részére kiírt pályázat - KÉRDŐÍV

MS word DOC icon.svg

A szabályzat az Ada községbeli anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott
segély odaítélésének mércéiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2017 és 10/2018
szám) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése alapján,
A Pályázati bizottság 2018.04.18-án kiírja a

P Á LY Á Z A T O T

AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK

NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉRE

I.

A pályázattal a segélyt a 2017/2018 iskolaévben ítélik oda.

II.
1. A segélyt középiskolai tanulóknak ítélik oda
Részvételre az a tanuló jogosult, aki eleget tesz a következő feltételeknek:

 • a középiskola rendes tanulója,
 • lakóhelye Ada község területén van,
 • nem ismétli az évet.

 

2. A segélyt hallgatóknak ítélik oda
Részvételre azon hallgató jogosult, aki eleget tesz a következő feltételeknek:

 • az állam által alapított felsőoktatási intézmény rendes hallgatója,
 • lakóhelye Ada község területén van,
 • nem ismétli az évet,
 • tanulmányai az oktatási program szerint legkevesebb hat szemeszterig tartanak.


A pályázóknak a következő iratokat kell átadniuk:


1. kitöltött kérdőív (amely a jelen szabályzat részét képezi)
2. rövid önéletrajz, külön kitérve a család anyagi körülményeire, valamint az oktatás
költségeire,
3. lakcím igazolás (személyigazolvány fénymásolat vagy az adai belügyi szerv
bizonylata, vagy pedig betegkönyv leolvasott adatai),
4. - középiskolások: az iskola igazolása, hogy az adott iskolaévet, amelyet a folyó
tanévben járnak először írták be,
- hallgatók: az egyetem/főiskola igazolása illetve más megfelelő dokumentum,
melyből megállapítható, hogy rendes hallgató, valamint hogy a folyó tanévben
beírt évet először hallgatja,
5. a többi tanulói/hallgatói jogállású családtag oktatásáról szóló bizonylat,
6. igazolás mindkét szülő, illetve a gyám előző három hónapban megvalósított nettó
jövedelméről.

(Munkanélküliség esetében: mellékelni a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat
bizonylatát vagy a betegkönyv fénymásolatát (kivonatát)),
7. еlvált szülők esetében: ítélet mellyel a bíróság megállapította a gyermektartás
öszegét

III.

A bizottság a segélyt a következő mércék alapján ítéli oda:
- a család egy főre eső jövedelme,
- az oktatással kapcsolatos költségek,

- a pályázó anyagi feltételeivel kapcsolatos egyéb körülmények.

IV.
A pályázatok átadásának határideje 2018.05.04.
A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni:
Ada Község Közigazgatási Hivatala
Általános Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztály
Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési részleg
- 29-es számú iroda -
24430 Ada
Felszabadulás tér 1.
A borítékon feltüntetendő: „Tanulói, illetve hallgatói segély odaítélésének pályázata“.
Kontakt telefon: 024/852-106, 129-es mellék

V.

A Bizottság a segély odaítélésére előlátott mércék alapján megállapítja a pályázók
rangsorát.
A hiányos és a határidőn túl érkező pályázatokat a Bizottság elveti.
 

VI.

A jelen pályázat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
A Segély Odaítélési Pályázatot Lefolytató Bizottság
Szám: 020-6- 43/2018-03 
Ada, 2018.04.18.

 

Ognjan Tomić s.k.

BIZOTTSÁGELNÖK

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje

Tehetséges tanulók pályázatának eredménye

MS word DOC icon.svg

 

 

Az Ada községbeli tehetséges tanulóknak, valamint hallgatóknak nyújtott segély - FORMULÁR

MS word DOC icon.svg

 

А Szabályzat az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének ismérveiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 2/2017 és 3/2017 szám) 4. szakasza 2. bekezdése alapján,

A pályázatot lefolytató bizottság 2018.02.27-én kiírja a következő

P Á L Y Á Z A T O T

az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére

I

Pályázat révén a 2017/2018 iskolaévben segélyt ítélünk meg.

II

 1. A tehetséges első, második, harmadik és negyedik osztályos KÖZÉPISKOLAI TANULÓK segélye

Segélyben részesülhet az a tanuló, amely eleget tesz a következő feltételeknek:

 • A középiskola első, második, harmadik vagy negyedik osztályának rendes tanulója,

 • Ada község területén van lakhelye,

 • A középiskola előző tanéveiben elért tanulmányi átlaga legalább 4,90, azzal, hogy az első osztályos középiskolásoknál az első félév eredményét vesszük figyelembe;

 1. A tehetséges еlső, második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik évfolyamon tanuló FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN ALAP- illetve POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉSEN résztvevő hallgatók segélye

Segélyben részesülhet azon egyetemi hallgató, amely eleget tesz a következő feltételeknek:

 • Az egyetem rendes hallgatója;

 • Ada község területén van lakhelye;

 • Egyetemi átlageredménye:

  • alapképzésen Szerbiában legalább 8,50

  • alapképzésen Magyarországon legalább 3,875 (korrigált kredit-index)

  • mester és doktori képzésen Szerbiában legalább 9,00

  • mester és doktori képzésen Magyarországon legalább 4,25 (korrigált kredit-index)

 • Nem ismételt évet a tanulmányai alatt, kivéve indokolt esetben (melyet igazolnia kell);

 • Az előző évben minden vizsgáját letette,

 • Nincs munkaviszonyban (ez a feltétel a mester és doktori képzésen résztvevő hallgatókra vonatkozik).

А pályázatra jelentkezhetnek azok a tanulók és hallgatók is, akik egy vagy több tudományos területen kimagaslóan jelentős eredményeket értek el, nemzetközi konferenciákon illetve versenyeken való részvétel társfinanszírozásának céljából, az oktatási intézményben, melyben tanulmányaikat folytatják, elért átlageredményüktől függetlenül.

Az abszolvens egyetemi hallgatók nem jogosultak a községi segélyre.

A jelentkezőknek mellékelniük kell a következőket:

 • Rövid önéletrajz a meghatározott űrlapon (az űrlap letölthető a község honlapjáról illetve személyesen átvehető a 29-es irodában),

 • Személyi igazolvány fénymásolat (amennyiben a kérvényezőnek van igazolványa),

 • Az előző osztályok/évek bizonyítványának vagy egyetemi leckekönyvének fénymásolata (elsős középiskolások: bizonyítvány fénymásolata az első félév eredményéről, első éves egyetemisták: bizonyítvány fénymásolata a középiskolai eredményekről, első éves mester-képzés hallgatók: alapképzésen elért eredmények, első éves doktori képzés hallgatók: mester-képzésen elért eredmények),

 • Igazolás a felsőoktatási intézménytől, amelyből megállapitható, hogy egyik évet sem ismetelte, az előző évfolyamok átlag eredményének adataival,

 • nyilatkozatot a munkanélküliségről (csak a mester és doktori képzésben résztvevő hallgatókra vonatkozik).

 • А tanuló illetve hallgató, aki nemzetközi konferencián vagy versenyen vesz részt és a részvételi költségek társfinanszírozására nyújt be igénylést, köteles mellékelni dokumentációt, melyből látszanak az eddig elért tudományos eredményei és dokumentumot, mellyel bizonyítja, hogy meghívták vagy delegálták ezen nemzetközi rendezvényre.

tartalmaznia kell az egyetemista évfolyamai során elért átlageredményének adatait is.

III

A pályázat átadásának határideje: 2018.03.12.

A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni: Ada Község Közigazgatási Hivatala, Általános Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztály, 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a 29. számú irodába, vagy postán keresztül. A borítékon fel kell tüntetni: „Tehetséges tanulók és hallgatók pályázata”. Kontakt-telefonszám: 024/852-106, 129-еs mellék.

IV

A bizottság a segély odaítélésének előírt feltételei és mércéi alapján rangsorolja a pályázókat.

A hiányos és a határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

V

E pályázat „Ada Község Hivatalos Lapjában” jelenik meg.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA

Pályázat Lefolytató Bizottság

Szám: 020-6-17/2018-03 Tóbiás József s.k.

Ada, 2018.02.27. BIZOTTSÁGELNÖK

Konkurs za prijem kandidata iz građanstva za učenike srednje stručnje vojne škole

PDF File 100

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki