VÁLASZTÁSOK 2016

2016valasztas

Pályázatok

palyazat

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

Javni poziv za bespovratna sredstva u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017.

 

            А Szabályzat az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének ismérveiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 2/2017 és 3/2017 szám) 4. szakasza 2. bekezdése alapján,

A pályázatot lefolytató bizottság 2017.01.26-án kiírja a következő

P Á L Y Á Z A T O T

az Ada községbeli tehetséges tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére

I

            Pályázat révén a 2016/2017 iskolaévben segélyt ítélünk meg.

II

 1. A tehetséges első, második, harmadik és negyedik osztályos KÖZÉPISKOLAI TANULÓK segélye

Segélyben részesülhet az a tanuló, amely eleget tesz a következő feltételeknek:

 • A középiskola első, második, harmadik vagy negyedik osztályának rendes tanulója,
 • Ada község területén van lakhelye,
 • A középiskola előző tanéveiben elért tanulmányi átlaga legalább 4,90, azzal, hogy az első osztályos középiskolásoknál az első félév eredményét vesszük figyelembe;

 1. A tehetséges еlső, második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik évfolyamon tanuló FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN ALAP- illetve POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉSEN résztvevő hallgatók segélye

Segélyben részesülhet azon egyetemi hallgató, amely eleget tesz a következő feltételeknek:

 • Az egyetem rendes hallgatója;
 • Ada község területén van lakhelye;
 • Egyetemi átlageredménye:

-          alapképzésen Szerbiában legalább 8,50

-          alapképzésen Magyarországon legalább 3,875

-          mester és doktori képzésen Szerbiában legalább 9,00        

-          mester és doktori képzésen Magyarországon legalább 4,25

 • Nem ismételt évet a tanulmányai alatt, kivéve indokolt esetben (melyet igazolnia kell);
 • Az előző évben minden vizsgáját letette,
 • Nincs munkaviszonyban (ez a feltétel a mester és doktori képzésen résztvevő hallgatókra vonatkozik). 

А pályázatra jelentkezhetnek azok a tanulók és hallgatók is, akik egy vagy több tudományos területen kimagaslóan jelentős eredményeket értek el, nemzetközi konferenciákon illetve versenyeken való részvétel társfinanszírozásának céljából, az oktatási intézményben, melyben tanulmányaikat folytatják, elért átlageredményüktől függetlenül.

Az abszolvens egyetemi hallgatók nem jogosultak a községi segélyre.

A jelentkezőknek mellékelniük kell a következőket:

 • Rövid önéletrajz,
 • Személyi igazolvány fénymásolat, vagy a Belügyminisztérium adai kirendeltsége által kiadott igazolás a lakóhelyről,                                                                                                                                                                     kiadott bizonylatot,
 • Az előző osztályok/évek bizonyítványának vagy egyetemi leckekönyvének fénymásolata (elsős középiskolások: bizonyítvány fénymásolata az első félév eredményéről, első éves egyetemisták: bizonyítvány fénymásolata a középiskolai eredményekről),
 • Igazolás a felsőoktatási intézménytől, hogy egyik évet sem írta be kétszer és hogy minden vizsgát letett az előző évekből, az előző évfolyamok átlag eredményének adataival,
 • nyilatkozatot a munkanélküliségről (csak a mester és doktori képzésben résztvevő hallgatókra vonatkozik).

 • А tanuló illetve hallgató, aki nemzetközi konferencián vagy versenyen vesz részt és a részvételi költségek társfinanszírozására nyújt be igénylést, köteles mellékelni dokumentációt, melyből látszanak az eddig elért tudományos eredményei és dokumentumot, mellyel bizonyítja, hogy meghívták vagy delegálták ezen nemzetközi rendezvényre.

                                                                                                                                                                        tartalmaznia kell az egyetemista évfolyamai során elért átlageredményének adatait is.

III

A pályázat átadásának határideje a pályázat közzétételétől számított 10 nap.

A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni: Ada Község Közigazgatási Hivatala, Általános Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztály, 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a 29. számú irodába, vagy postán keresztül. A borítékon fel kell tüntetni: „Tehetséges tanulók és hallgatók pályázata”. Kontakt-telefonszám: 024/852-106, 129-еs mellék.

IV

A bizottság a segély odaítélésének előírt feltételei és mércéi alapján rangsorolja a pályázókat.

A hiányos és a határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

V

E pályázat „Ada Község Hivatalos Lapjában” jelenik meg.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA

Pályázat Lefolytató Bizottság

Szám: 020-6-14/2017-03                                                                    Tóbiás József s.k.

Ada, 2017.01.26.                                                                                BIZOTTSÁGELNÖK

Razvojni fond APV

Ministarstvo kulture i informisanja

Rezultat konkursa za udruženja

MS word DOC icon.svg

Otvoren konkurs za "Start-up akcelerator"

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte

JELENTKEZÉSI LAP pénzeszközök odaítélésére a polgárok egyesületei átal szervezendő programok Ada Község költségvetéséből történő társfinanszírozására

 

2017.01.06.

Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 50/2016 szám) alapján,
az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2017.01.06-án


NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

ír ki az egyesületek közérdekű programjainak
Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására
–gyermektáborok–


1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL – GYERMEKTÁBOROK SZERVEZÉSÉRE az általános iskolás 1., 2., 3., 4., 5. és 6. osztályos gyermekek számára.

2. AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA
Az eszközök keretösszege az egyesületek programjainak társfinanszírozására – gyermektáborok szervezése céljából a 2016/2017-es tanév általános iskolás 1., 2., 3., 4., 5. és 6. osztályos tanulói számára a 2017-es évben 5.000.000 dinár.

3. A PÁLYÁZATI ESZKÖZÖKRE PÁLYÁZHATNAK

аz egyesületek programjaik realizálása céljából a következő területeken:

 • ifjúság

4. FELTÉTELEK, MELYEKNEK A PÁLYÁZÓ EGYESÜLETNEK ELEGET KELL TENNIE
A pályázaton azon egyesület vehet részt:

 • melyet a törvénnyel összhangban az illetékes szervnél bejegyeztek,
 • mely programját Ada község területén valósítja meg, illetve székhelye, vagy tagozata van Ada község területén,
 • mely közvetlenül felel a program előkészítéséért és megvalósításáért;
 • mely beterjesztette az éves jelentést az előző költségvetési évre, összhangban a rendezvény/projektum megvalósításáról és a működési költségeinek fedezéséről szóló szerződéssel, amennyiben rendezvény/projektum hordozó volt az előző évben;
 • amely nincs felszámolási, csődeljárás, vagy ideiglenes tevékenység végzés felfüggesztés alatt
 • az egyesület bejegyzett tevékenységei keretein belül foglalkozik az 1-es pont alatt említett korcsoporttal.

5. A PROGRAM REALIZÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE
Az eszközökre a 2017.12.31-ig befejeződő programokkal lehet pályázni.

6. KÖTELEZŐ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ:

1. pályázati űrlap (1. sz. űrlap),
2. az egyesület illetékes szervnél való bejegyzéséről szóló bizonylat (igazolás, kivonat) vagy a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség (APR) honlapjáról nyomtatott kivonat,
3. az első alkalommal pályázó egyesületek alapszabályának fénymásolata, amelyben megállapították, hogy az egyesület céljait azon területen valósítják meg, amelyben a programot realizálják
4. a gyermektábor programjának részletes leírása
5. írásbeli nyilatkozat az előírt kötelezettségek elfogadásáról
6. bizonyiték arról, hogy részt vettek más pályázatokon is, amennyiben nem, ennek megindoklása.

A sikeres szervezés érdekében eljuttatni:
- a gyermekek betekönyveinek fénymásolatát
- a gyermekek szüleinek nyilatkozatát az előlátott űrlapon.

7. A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS MÓDJA
A nyomatatott és hitelesített pályázati űrlapot, kötelező pályázati dokumentációt és kívánatos kísérő dokumentációt zárt borítékban a következő megjelöléssel kell átadni: ''Nyilvános pályázat „GYERMEKTÁBOROK” – nem felbontandó'', postai úton, vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatalának 29-es számú irodájában a feltüntetett címen.

A pályázatok átadása postai úton, vagy személyesen az alábbi címre:
Ada Község, Felszabadulás tér 1, 29-es számú iroda, 24430 Ada.
A pályázati dokumentáció letölthető Ada község hivatalos internetes oldaláról www.ada.org.rs vagy minden munkanapon átvehető 7:00-től 15:00 óráig a 29-es számú irodában. 
További tájékoztatásért hívható telefonszám: 024/852-106, 129-es mellék.

8. A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS ÉS AZ ELBÍRÁLÁS HATÁRIDEJE


A pályázat átadásának határideje 2017.01.14.


A pozitív elbírálásban részesülő pályázók névsora, melyet a pályázati bizottság állapít meg, Ada község hivatalos www.ada.org.rs internetes oldalán jelenik meg.

A határozatot az egyesületek programjainak kiválasztásáról a pályázati bizottság javaslata alapján a Községi Tanács hozza meg. A Községi Tanács döntése végleges.

A késve érkező, a hiányos, és a nem megfelelő űrlapon átadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Аzoknak a használóknak a pályázatai, akiknek Ada község a 2016-os év folyamán eszközöket ítélt oda programjai vagy projektumai pénzelésére vagy társfinanszírozására illetve a működési költségek fedezésére, és akik a kiutalt eszközök felhasználásáról jelentésben nem számolnak be legkésőbb 2017. január 31-ig, érvénytelennek tekintődnek.

A hiányos pályázati anyagok nem kerülnek osztályozásra/pontozásra. A pályázati dokumentációt nem küldjük vissza.

A 2017. év folyamán társfinanszírozandó programok kiválasztásáról és az eszközök kiosztásáról szóló határozat meghozatalát követően a nyertes pályázókkal szerződés köttetik.

A pályázók kötelesek a programjaik befejezését követő 30 napos határidőn belül, de legkésőbb 2018. január 15-ig jelentést tenni Ada község költségvetési eszközeinek rendeltetésszerű használatáról (elköltéséről) és terjedelméről az egyesületeknek a „Jelentés a programok megvalósításáról és az elköltött eszközökről” еlnevezésű űrlapon (Ada Község Hivatalos Lapja, 51/2016 szám), melyhez mellékelni kell az eszközök rendeltetésszerű használatát igazoló dokumentumokat.

A jelentéseket az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztályának kell átadni írott formában a Község Szolgáltató Központjában, vagy postai úton.

A jelentési űrlap átvehető minden munkanapon 7:00-től 15:00 óráig Ada Község Képviselő-testületének épületében, Felszabadulás tér 1. 29-es számú iroda, illetve letölthető Ada község hivatalos www.ada.org.rs internetes oldaláról.

A nyilvános pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, valamint Ada község hivatalos internetes oldalán.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község 
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA 
Ada Község költségvetéséből egyesületek
részére kifizetendő eszközök odaítélésének
eljárását lefolytató bizottság 
Szám: 020-6-2/2017-03 
Kelt: 2017.01.06-án

BIZOTTSÁG ELNÖK

Bilicki Zoltán

Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 50/2016 szám) alapján,
az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2017.01.04-én


NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

ír ki az egyesületek közérdekű programjainak
Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására


1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.

2. AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA
Az eszközök keretösszege az egyesületek programjainak társfinanszírozására a 2017-es évben 6.630.000,00 dinárt tesz ki.

3. A PÁLYÁZATI ESZKÖZÖKRE PÁLYÁZHATNAK

 • аz egyesületek programjaik realizálása céljából a következő területeken:
 • kultúra és vallás
 • turizmus
 • szociális, veterán-rokkantság és gyermekvédelem
 • ifjúság
 • az idős személyekről való társadalmi gondoskodás
 • környezet- és állatvédelem
 • mezőgazdaság
 • gazdaságilag fejlődő környezet kialakítása és lehetővé tétele, hozzájárulás a község fenntartható fejlődéséhez valamint a lokális közösség céljai megvalósítására irányuló oktató jellegű programok szervezése.

4. FELTÉTELEK, MELYEKNEK A PÁLYÁZÓ EGYESÜLETNEK ELEGET KELL TENNIE
A pályázaton azon egyesület vehet részt:

 • melyet a törvénnyel összhangban az illetékes szervnél bejegyeztek,
 • mely programját Ada község területén valósítja meg, illetve székhelye, vagy tagozata van Ada község területén,
 • mely közvetlenül felel a program előkészítéséért és megvalósításáért;
 • mely beterjesztette az éves jelentést az előző költségvetési évre, összhangban a rendezvény/projektum megvalósításáról és a működési költségeinek fedezéséről szóló szerződéssel, amennyiben rendezvény/projektum hordozó volt az előző évben;
 • amely nincs felszámolási, csődeljárás, vagy ideiglenes tevékenység végzés felfüggesztés alatt.

5. A PROGRAM REALIZÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE
Az eszközökre a 2017.12.31-ig befejeződő programokkal lehet pályázni.

6. KÖTELEZŐ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ:
1. pályázati űrlap (1. sz. űrlap),
2. az egyesület illetékes szervnél való bejegyzéséről szóló bizonylat (igazolás, kivonat) vagy a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség (APR) honlapjáról nyomtatott kivonat,
3. az első alkalommal pályázó egyesületek alapszabályának fénymásolata, amelyben megállapították, hogy az egyesület céljait azon területen valósítják meg, amelyben a programot realizálják
4. a program részletes leírása
5. írásbeli nyilatkozat az előírt kötelezettségek elfogadásáról
6. bizonyiték arról, hogy részt vettek más pályázatokon is, amennyiben nem, ennek megindoklása.

7. A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS MÓDJA
A nyomatatott és hitelesített pályázati űrlapot, kötelező pályázati dokumentációt és kívánatos kísérő dokumentációt zárt borítékban a következő megjelöléssel kell átadni: ''Nyilvános pályázat – nem felbontandó'', postai úton, vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatalának 29-es számú irodájában a feltüntetett címen.

A pályázatok átadása postai úton, vagy személyesen az alábbi címre:
Ada Község, Felszabadulás tér 1, 29-es számú iroda, 24430 Ada.
A pályázati dokumentáció letölthető Ada község hivatalos internetes oldaláról www.ada.org.rs vagy minden munkanapon átvehető 7:00-től 15:00 óráig a 29-es számú irodában.
További tájékoztatásért hívható telefonszám: 024/852-106, 129-es mellék.

8. A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS ÉS AZ ELBÍRÁLÁS HATÁRIDEJE


A pályázat átadásának határideje 2017.01.11.


A pozitív elbírálásban részesülő pályázók névsora, melyet a pályázati bizottság állapít meg, Ada község hivatalos www.ada.org.rs internetes oldalán jelenik meg.

A határozatot az egyesületek programjainak kiválasztásáról a pályázati bizottság javaslata alapján a Községi Tanács hozza meg. A Községi Tanács döntése végleges.

A késve érkező, a hiányos, és a nem megfelelő űrlapon átadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Аzoknak a használóknak a pályázatai, akiknek Ada község a 2016-os év folyamán eszközöket ítélt oda programjai vagy projektumai pénzelésére vagy társfinanszírozására illetve a működési költségek fedezésére, és akik a kiutalt eszközök felhasználásáról jelentésben nem számolnak be legkésőbb 2017. január 31-ig, érvénytelennek tekintődnek.

A hiányos pályázati anyagok nem kerülnek osztályozásra/pontozásra. A pályázati dokumentációt nem küldjük vissza.

A 2017. év folyamán társfinanszírozandó programok kiválasztásáról és az eszközök kiosztásáról szóló határozat meghozatalát követően a nyertes pályázókkal szerződés köttetik.

A pályázók kötelesek a programjaik befejezését követő 30 napos határidőn belül, de legkésőbb 2018. január 15-ig jelentést tenni Ada község költségvetési eszközeinek rendeltetésszerű használatáról (elköltéséről) és terjedelméről az egyesületeknek a „Jelentés a programok megvalósításáról és az elköltött eszközökről” еlnevezésű űrlapon (Ada Község Hivatalos Lapja, 51/2016 szám), melyhez mellékelni kell az eszközök rendeltetésszerű használatát igazoló dokumentumokat.

A jelentéseket az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztályának kell átadni írott formában a Község Szolgáltató Központjában, vagy postai úton.

A jelentési űrlap átvehető minden munkanapon 7:00-től 15:00 óráig Ada Község Képviselő-testületének épületében, Felszabadulás tér 1. 29-es számú iroda, illetve letölthető Ada község hivatalos www.ada.org.rs internetes oldaláról.

A nyilvános pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, valamint Ada község hivatalos internetes oldalán.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada Község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
Ada Község költségvetéséből egyesületek
részére kifizetendő eszközök odaítélésének
eljárását lefolytató bizottság
Szám: __________________ 
Kelt: 2017.01.04-én

BIZOTTSÁG ELNÖK

Bilicki Zoltán

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki