Uzmi račun i pobedi 2018

Uzmi racun LAT

Info list - Obaveze privrede

PDF File 100

Pályázatok

palyazat

Ukidanje pečata

Baner Pecat 211x81

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

OGLAS O JAVNOM KONKURSU - PORESKI IZVRŠITELJ

MS word DOC icon.svg

Pályázati eredmények egyesületeknek

MS word DOC icon.svg

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
POLGÁRMESTER
Szám: 020-5-54/2019-02
Keltezés: 2019.05.24.

 
A költségvetési eszközöknek az egyházaknak és a vallási közösségeknek való elosztásáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 50/2016. szám) 7. szakaszának 1. bekezdése alapján,
Ada község polgármestere 2019.05.24-án kiírja a
 
 

Nyilvános pályázatot
az eszközök odaítélésére a község költségvetéséből az egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozására

 
A nyilvános pályázat az Ada község területén tevékenykedő egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozása érdekében kerül kiírásra a 2019. évre vonatkozóan, 2.000.000,00 dinár keretösszeggel.

Az Ada község területén tevékenykedő egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozása az alábbiakra van előlátva:
- létesítmények felszerelése,
- folyó javítás és karbantartás,
- adaptálási projektek,
- átépítési projektek és
- helyreállítási projektek.

Az egyházak és vallási közösségek társfinanszírozása eszközeinek odaítélésére kiírt nyilvános pályázatra az alábbiak jelentkezhetnek:
- Szerb pravoszláv egyház: „Crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg“ Ada és „Crkva Svetog Save“ Mohol,
- Római katolikus egyház: Szentháromság templom Ada, Szent György templom Mohol, és Szent Gellért templom Törökfalu.
 
A kritériumok az eszközök odaítéléséhez a község költségvetéséből az egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozása érdekében az alábbiak:
- hogy a vallási létesítmény műemlék védelem alatt áll-e,
- a létesítmény állapota, hogy a beruházási műveletek sürgősek-e, és hogy a romos állapot miatt veszélyeztetve van-e a hívők biztonsága,
- a projekt társfinanszírozása más forrásokból,
- a közérdek kielégítésének foka.
 
A pályázathoz a beterjesztőnek kötelezően mellékelnie kell az alábbiakat:
- bizonyíték a beterjesztőről - kivonat az illetékes szervnél vezetett nyilvántartásból,
- az alapadatok áttekintése a beterjesztőről (történelem, tevékenység leírás és hasonlók), a beterjesztő részéről összeállított,
- a projekt részletes leírása, amely társfinanszírozására pályáznak.
 
   A nyilvános pályázatot a Bizottságnak címezve kell beadni, az 1-es űrlapon - jelentkezési lap az egyházak és a vallási közösségek projektumainak társfinanszírozása érdekében kiírt eszköz odaítélési pályázatra, amely a nyilvános pályázat mellékletében található és elérhető a község hivatalos internetes oldalán: www.ada.org.rs, a pályázatok és hirdetések könyvjelző alatt.
 
A pályázatokat nyomtatott formában kell beadni Ada község szolgáltató központjában, Felszabadulás tér 1, vagy postai úton.
 
A hiányos és a késve érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
 
A pályázati határidő 8 nap a nyilvános pályázat Ada község honlapján való közzétételének napjától számítva.
 
 


Bilicki Zoltán s.k.
POLGÁRMESTER

 

ŰRLAP


MS word DOC icon.svg 

A szabályzat az Ada községbeli anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésének mércéiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2017 és 10/2018 szám) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése alapján,

A Pályázati bizottság 2019.05.20-án kiírja a


P Á LY Á Z A T O T

AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉRE

I.

A pályázattal a segélyt a 2018/2019 iskolaévben ítélik oda.

II.

1. A segélyt középiskolai tanulóknak ítélik oda

Részvételre az a tanuló jogosult, aki eleget tesz a következő feltételeknek:

 • a középiskola rendes tanulója,

 • lakóhelye Ada község területén van,

 • nem ismétli az évet.

2. A segélyt hallgatóknak ítélik oda

Részvételre azon hallgató jogosult, aki eleget tesz a következő feltételeknek:

 • az állam által alapított felsőoktatási intézmény rendes hallgatója,

 • lakóhelye Ada község területén van,

 • nem ismétli az évet,

 • tanulmányai az oktatási program szerint legkevesebb hat szemeszterig tartanak.

A pályázóknak a következő iratokat kell átadniuk:

 1. kitöltött kérdőív (amely a jelen szabályzat részét képezi)

 2. rövid önéletrajz, külön kitérve a család anyagi körülményeire, valamint az oktatás költségeire,

 3. lakcím igazolás (személyigazolvány fénymásolat vagy az adai belügyi szerv bizonylata, útlevél, vagy pedig betegkönyv leolvasott adatai),

 4. - középiskolások: az iskola igazolása, hogy az adott iskolaévet, amelyet a folyó tanévben járnak először írták be,

- hallgatók: az egyetem/főiskola igazolása illetve más megfelelő dokumentum, melyből megállapítható, hogy rendes hallgató, valamint hogy a folyó tanévben beírt évet először hallgatja,

 1. a többi tanulói/hallgatói jogállású családtag oktatásáról szóló bizonylat,

 2. igazolás mindkét szülő, illetve a gyám előző három hónapban megvalósított nettó jövedelméről.

(Munkanélküliség esetében: mellékelni a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat bizonylatát vagy a betegkönyv fénymásolatát (kivonatát)),

 1. еlvált szülők esetében: ítélet mellyel a bíróság megállapította a gyermektartás öszegét

III.

A bizottság a segélyt a következő mércék alapján ítéli oda:

- a család egy főre eső jövedelme,

- az oktatással kapcsolatos költségek,

- a pályázó anyagi feltételeivel kapcsolatos egyéb körülmények.

IV.

A pályázatok átadásának határideje 2019.06.07.

A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni:

Ada Község Közigazgatási Hivatala

Általános Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztály

Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési részleg

- 29-es számú iroda -

24430 Ada

Felszabadulás tér 1.

A borítékon feltüntetendő: Tanulói, illetve hallgatói segély odaítélésének pályázata“.

Kontakt telefon: 024/852-106, 129-es mellék

V.

A Bizottság a segély odaítélésére előlátott mércék alapján megállapítja a pályázók rangsorát.
A hiányos és a határidőn túl érkező pályázatokat a Bizottság elveti.
 

VI.

A jelen pályázat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA

A Segély Odaítélési Pályázatot Lefolytató Bizottság

 

MS word DOC icon.svg

Szám: 020-6-80/2019-03

Ada, 2019.05.20.

 

Ognjan Tomić s.k.

BIZOTTSÁGELNÖK

Tehetséges tanulók pályázatának eredménye

MS word DOC icon.svg

Opštinska uprava opštine Adana osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016) i člana 12. i 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 95/2016) oglašava

JAVNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA
U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE ADA


I Organ u kome se radno mesto popunjava:
Opštinska uprava opštine Ada, u Adi, Trg oslobođenja br. 1

II Radno mesto koje se popunjava:

1. Poslovi naplate - poreski izvršitelj, zvanje savetnik, 1 (jedan) izvršilac.

Opis poslova radnog mesta:
Vrši obezbeđenje naplate lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom; vrši redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda i sporednih poreskih davanja u skladu sa zakonom; vrši popis pokretnih stvari i utvrđuje njihovu početnu vrednost; vrši zaplenu popisanih stvari i njihovu prodaju; pribavlja podatke o nepokretnostima vrši predbeležbu i uknjižbu, odnosno brisanje založnog prava na nepokretnostima, vrši popis i zaplenu nepokretnosti, utvrđuje njihovu početnu cenu i vrši njihovu prodaju. Sačinjava prijave potraživanja u stečajnom i likvidacionom postupku. Izrađuje zahteve za pokretanje prekršajnog postupka.
Vodi prvostepeni upravni postupak po žalbama poreskih obveznika izjavljenim protiv upravnih akata donetih u poreskom postupku; prosleđuje žalbe poreskih obveznika, sa pratećim dokumentima i obrazloženjem, drugostepenom organu.
Sačinjava nacrte rešenja i drugih akata u skladu sa zakonom i lokalnim propisima u postupku razreza lokalnih javnih prihoda, sačinjava nacrte rešenja i drugih akata u postupku rešavanja po zahtevima obveznika lokalnih javnih prihoda.
Učestvuje u poslovima pripreme, izrade i podnošenja nacrta akata koje donosi Skupština opštine, predsednik opštine i Opštinsko veće.
Prati zakonske i druge propise iz delokruga Odeljenja.
Vrši i druge poslove u okviru svog radnog mesta, po nalogu načelnika Opštinske uprave i šefa Odeljenja.


Uslovi za rad na radnom mestu:
stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu - Pravni ili Ekonomski fakultet, položen državni stručni ispit, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:
poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakona o porezu na imovinu, Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Zakona o finansiranju lokalne samouprave, poznavanje mađarskog jezika itd. – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktična provera (rad na računaru).

III Mesto rada:
Ada, Trg oslobođenja br. 1.

IV Adresa na koju se podnose prijave:
Opština Ada, u Adi, Trg oslobođenja br. 1, sa naznakom „Za javni konkurs“.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:
Agneš Balind, tel: 024/ 852-106 lok 332.

VI Uslovi za rad na radnom mestu:
državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava:
rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja na internet prezentaciji opštine Ada, „Službenom listu opštine Ada“ i obaveštenje o raspisanom javnom konkursu u dnevnom listu „Kurir“ i na lokalnoj kablovskoj televiziji.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:
prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo).

Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini, sudu ili kod javnog beležnika.

IX Trajanje radnog odnosa:
Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:
Ca kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune,uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom mestu provera stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, i to provera znanja, odnosno poznavanja rada na računaru - praktičnim radom na računaru (MS Office), obaviće se počev od 23.05.2019. godine, sa početkom u 09:00 časova, u Adi, Trg oslobođenja br. 1, o čemu će kandidati biti obavešteni na kontakte (brojeve telefona i adrese) koje navedu u svojim prijavama.


NAPOMENA:
Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože u roku od šest meseci. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili od strane javnog beležnika, biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnika Opštinske uprave opštine Ada.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji opštine Ada, u „Službenom listu opštine Ada“, a u dnevnim novinama koje se distribuiraju za celu teritoriju Republike Srbije i to „Kurir“ i na loklanoj kablovskoj televiziji objavljuje se obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

KONKURS za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ada u 2019. godini

MS word DOC icon.svg

 

 

Obrazac 1- Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

MS word DOC icon.svg

 

 

Obrazac 2 - Narativni i finansijski izveštaj

MS word DOC icon.svg

 

 

Obrazac 1-  Budžet projekta

Excel file

 

 

Obrazac 2- Finansijski deo izveštaja

Excel file

 

 

 

 

Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 35/2018 és 5/2019 szám) alapján,

az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2019.04.03-án

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

ír ki az egyesületek közérdekű programjainak

Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására

 

1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.

 

2. AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA

Az eszközök keretösszege az egyesületek programjainak társfinanszírozására еzen pályázaton keresztül 6.800.000,00 dinárt tesz ki.

 

3. A PÁLYÁZATI ESZKÖZÖKRE PÁLYÁZHATNAK

аz egyesületek programjaik realizálása céljából a következő területeken:

 • kultúra és vallás

 • turizmus

 • szociális, veterán-rokkantság és gyermekvédelem

 • ifjúság

 • az idős személyekről való társadalmi gondoskodás

 • környezet- és állatvédelem

 • mezőgazdaság

 • gazdaságilag fejlődő környezet kialakítása és lehetővé tétele, hozzájárulás a község fenntartható fejlődéséhez valamint a lokális közösség céljai megvalósítására irányuló oktató jellegű programok szervezése.

 

4. FELTÉTELEK, MELYEKNEK A PÁLYÁZÓ EGYESÜLETNEK ELEGET KELL TENNIE

A pályázaton azon egyesület vehet részt:

 • melyet a törvénnyel összhangban az illetékes szervnél bejegyeztek,

 • mely programját Ada község területén valósítja meg, illetve székhelye, vagy tagozata van Ada község területén,

 • mely közvetlenül felel a program előkészítéséért és megvalósításáért;

 • mely beterjesztette az éves jelentést az előző költségvetési évre, összhangban a rendezvény/projektum megvalósításáról és a működési költségeinek fedezéséről szóló szerződéssel, amennyiben rendezvény/projektum hordozó volt az előző évben;

 • amely nincs felszámolási, csődeljárás, vagy ideiglenes tevékenység végzés felfüggesztés alatt.

 

5. A PROGRAM REALIZÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE

Az eszközökre a 2019.12.31-ig befejeződő programokkal lehet pályázni.

 

6. KÖTELEZŐ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ:

 1. pályázati űrlap (1. sz. űrlap),

 2. írásbeli nyilatkozat az előírt kötelezettségek elfogadásáról

 3. a program részletes leírása

 4. bizonyiték arról, hogy részt vettek más pályázatokon is, amennyiben nem, ennek megindoklása.

 

7. A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS MÓDJA

A nyomatatott és hitelesített pályázati űrlapot, kötelező pályázati dokumentációt és kívánatos kísérő dokumentációt zárt borítékban a következő megjelöléssel kell átadni: ''Nyilvános pályázat – nem felbontandó'', postai úton, vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatalának 29-es számú irodájában a feltüntetett címen.

A pályázatok átadása postai úton, vagy személyesen az alábbi címre:

Ada Község, Felszabadulás tér 1, 29-es számú iroda, 24430 Ada.

A pályázati dokumentáció letölthető Ada község hivatalos internetes oldaláról www.ada.org.rs vagy minden munkanapon átvehető 7:00-től 14:00 óráig a 29-es számú irodában.

További tájékoztatásért hívható telefonszám: 024/852-106, 129-es mellék.

 

8. A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS ÉS AZ ELBÍRÁLÁS HATÁRIDEJE

A pályázat átadásának határideje 2019.04.18.

A pozitív elbírálásban részesülő pályázók névsora, melyet a pályázati bizottság állapít meg, Ada község hivatalos www.ada.org.rs internetes oldalán jelenik meg.

A határozatot az egyesületek programjainak kiválasztásáról a pályázati bizottság javaslata alapján a Községi Tanács hozza meg. A Községi Tanács döntése végleges.

A késve érkező, a hiányos, és a nem megfelelő űrlapon átadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Аzoknak a használóknak a pályázatai, akiknek Ada község a 2018-аs év folyamán eszközöket ítélt oda programjai társfinanszírozására, és akik a kiutalt eszközök felhasználásáról jelentésben nem számoltak be legkésőbb 2019. január 15-ig, érvénytelennek tekintődnek.

A hiányos pályázati anyagok nem kerülnek osztályozásra/pontozásra. A pályázati dokumentációt nem küldjük vissza.

A 2019. év folyamán társfinanszírozandó programok kiválasztásáról és az eszközök kiosztásáról szóló határozat meghozatalát követően a nyertes pályázókkal szerződés köttetik.

A pályázók kötelesek a programjaik befejezését követő 30 napos határidőn belül, de legkésőbb 2020. január 15-ig jelentést tenni Ada község költségvetési eszközeinek rendeltetésszerű használatáról (elköltéséről) és terjedelméről az egyesületeknek a Jelentés a programok megvalósításáról és az elköltött eszközökről” еlnevezésű űrlapon (Ada Község Hivatalos Lapja, 51/2016 szám), melyhez mellékelni kell az eszközök rendeltetésszerű használatát igazoló dokumentumokat.

A jelentéseket az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztályának kell átadni írott formában a Község Szolgáltató Központjában, vagy postai úton.

A jelentési űrlap átvehető minden munkanapon 7:00-től 14:00 óráig Ada Község Képviselő-testületének épületében, Felszabadulás tér 1. 29-es számú iroda, illetve letölthető Ada község hivatalos www.ada.org.rs internetes oldaláról.

A nyilvános pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, valamint Ada község hivatalos internetes oldalán.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada Község

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA

Ada Község költségvetéséből egyesületek

részére kifizetendő eszközök odaítélésének

eljárását lefolytató bizottság

Szám: 020-6-62/2019-03

Kelt: 2019.04.03-án

          Bilicki Zoltán

BIZOTTSÁG ELNÖK

 

ŰRLAP

MS word DOC icon.svg

A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról a szolgáltató tevékenységek támogatására a fogyóeszközök költségeinek visszatérítésén keresztül (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2019. szám) 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat a Szolgáltató Tevékenységek Támogatására a Fogyóeszközök Költségei Visszatérítésén Keresztül Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2019.03.22-én kiírja a


PÁLYÁZATOT
A SZOLGÁLTATÓ TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA A FOGYÓESZKÖZÖK KÖLTSÉGEI VISSZATÉRÍTÉSÉN KERESZTÜL

I. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A pályázat kiírásának célja a fogyóeszközök költségeinek visszatérítése az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók számára, a szolgáltató tevékenység támogatása Ada községben.

II PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK
A határozatban a pályázat kiírása eljárásának elindításáról a szolgáltató tevékenységek támogatására a fogyóeszközök költségeinek visszatérítésén keresztül előirányzott eszközök összege 640.000,00 dinár.
A pályázatonkénti maximális összeg 150.000,00 dinár.

III. PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázatra azok a gazdasági társaságok és vállalkozók jelentkezhetnek, amelyek:
• székhelye Ada község területén található;
• nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárást;
• a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé;
• az előzőekben nem kaptak eszközöket Ada község költségvetéséből a 2019. év folyamán kiłrt pályázatokon,
• végrehajtották a számlák kifizetését.

IV. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI
A pályázatra jelentkezés határideje 2019.03.29.
Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázat lezárásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ
Szükséges dokumentáció:
• bizonylat a bejegyzésről Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;
• bizonylat hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárását;
• a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;
• kivonat az ügyviteli bankból, amelyen látszik a számla kifizetésének végrehajtása.

VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.

A pályázat beadásának címe: Ada község, Felszabadulás tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel : „Pályázat a szolgáltató tevékenységek támogatására a fogyóeszközök költségeinek visszatérítésén keresztül“.

A határidőn-túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.

A pályázati eszközök felosztásáról szóló határozat megjelenik Ada község internetes oldalán, www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.
Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint eszközöket osztottak fel.
A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén. Kontakt személy: Vanja Gavrilović.


Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG
Szám: 020-6-61/2019-03 
Keltezés: 2019.03.22.

ELNÖK

Zaj Szabó Titanilla s.k.

A határozat a pályázat kiírása eljárásának elindításáról az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására az újratermelési anyagok költségeinek visszatérítésén keresztül (Ada Község Hivatalos Lapja, 10/2019. szám) 6. szakasza alapján, a Bizottság a Pályázat az Ada Község Területén Székhellyel Rendelkező Gazdasági Társaságok és Vállalkozók Támogatására az Újratermelési Anyagok Költségeinek Visszatérítésén Keresztül Lefolytatására (a további szövegben: Bizottság) 2019.03.22-én kiírja a


PÁLYÁZATOT
AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS VÁLLALKOZÓK TÁMOGATÁSÁRA AZ ÚJRATERMELÉSI ANYAGOK KÖLTSÉGEINEK VISSZATÉRÍTÉSÉN KERESZTÜL

I. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE
A pályázat kiírásának célja az újratermelési anyagok költségeinek visszatérítése az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók számára, illetve egyidejűleg a helyi gazdaság fejlődésének támogatása, valamint az ügyvitel általános feltételeinek előmozdítása.

II. PÁLYÁZATI ESZKÖZÖK
A határozatban a a pályázat kiírása eljárásának elindításáról az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására az újratermelési anyagok költségeinek visszatérítésén keresztül előirányzott eszközök összege 650.000,00 dinár.
A pályázatonkénti maximális összeg 400.000,00 dinár.


III. PÁLYÁZÓK KÖRE
A pályázatra azok a gazdasági társaságok és vállalkozók jelentkezhetnek, amelyek:
• székhelye Ada község területén található;
• nincsenek csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárást;
• a pályázás pillanatában nincs semmilyen fiskális kötelezettségük az önkormányzat felé;
• az előzőekben nem kaptak eszközöket Ada község költségvetéséből a 2019. év folyamán kiłrt pályázatokon,
• végrahajtották a számla kifizetését, illetve megállapodást/szerződést kötöttek a kompenzációról..

IV. A PÁLYÁZAT LEFOLYTATÁSÁNAK HATÁRIDEJEI
A pályázatra jelentkezés határideje 2019.03.29.
Az eszközök felosztásáról szóló határozatot, legkésőbb a pályázat lezárásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

V. A PÁLYÁZÓK RÉSZÉRŐL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ
Szükséges dokumentáció:
• bizonylat a bejegyzésről Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségből;
• bizonylat hogy a gazdasági társaság nincs csődeljárás alatt vagy nem kezdték meg a felszámolási eljárását;
• a helyi adóadminisztráció bizonylata a kötelezettségek teljesítéséről;
• kivonat az ügyviteli bankból, amelyen látszik a számla kifizetésének végrehajtása, illetve a végrehajtott kompenzációról szóló megállapodás/szerződés másolata.


VI. A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, Ada község honlapján, www.ada.org.rs, valamint Ada község hirdetőtábláján, ahol láthatók és elérhetők a pályázat egész ideje alatt.

A pályázat beadásának címe: Ada község, Felszabadulás tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel : „Pályázat az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és vállalkozók támogatására az újratermelési anyagok költségeinek visszatérítésén keresztül “.

A határidőn-túl beérkező pályázatok nem kerülnek elbírálás alá.

A pályázati eszközök felosztásáról szóló határozat megjelenik Ada község internetes oldalán, www.ada.org.rs, és elektronikus formában kézbesítve lesz a pályázat minden résztvevőjének.
Mindazon pályázóval szerződés lesz kötve, akinek az előző bekezdésben feltüntetett határozat szerint eszközöket osztottak fel.
A pályázat ideje alatt további tájékoztatás munkanapokon 10-12 óráig kérhető a 024/852-106 telefonszám 217-es mellékén. Kontakt személy: Vanja Gavrilović.


Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
BIZOTTSÁG
Szám: 020-6-60/2019-03 
Keltezés: 2019.03.22.

ELNÖK

Zaj Szabó Titanilla s.k.

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Razvojni fond Vojvodine

r fond vojvodine