Uzmi račun i pobedi 2018

Uzmi racun LAT

Info list - Obaveze privrede

PDF File 100

Pályázatok

palyazat

LISTA SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENjE I PRISTUP SLUŽBENIM EVIDENCIJAMA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠT

3

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada község

POLGÁRMESTER

Szám: 020-5-118/2018-02

Keltezés: 2018.10.31.

 

A költségvetési eszközöknek az egyházaknak és a vallási közösségeknek való elosztásáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 50/2016. szám) 7. szakaszának 1. bekezdése alapján,

Ada község polgármestere 2018.10.31-én kiírja a

Nyilvános pályázatot

az eszközök odaítélésére a község költségvetéséből az egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozására

A nyilvános pályázat az Ada község területén tevékenykedő egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozása érdekében kerül kiírásra a 2018. évre vonatkozóan, 2.830.000,00 dinár keretösszeggel.

Az Ada község területén tevékenykedő egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozása az alábbiakra van előlátva:

- létesítmények felszerelése,

- folyó javítás és karbantartás,

- adaptálási projektek,

- átépítési projektek és

- helyreállítási projektek.

Az egyházak és vallási közösségek társfinanszírozása eszközeinek odaítélésére kiírt nyilvános pályázatra az alábbiak jelentkezhetnek:

- Szerb pravoszláv egyház: „Crkva Svetog Vaznesenja Gospodnjeg“ Ada és „Crkva Svetog Save“ Mohol,

- Római katolikus egyház: Szentháromság templom Ada, Szent György templom Mohol, és Szent Gellért templom Törökfalu.

A kritériumok az eszközök odaítéléséhez a község költségvetéséből az egyházak és vallási közösségek projektumai társfinanszírozása érdekében az alábbiak:

- hogy a vallási létesítmény műemlék védelem alatt áll-e,

- a létesítmény állapota, hogy a beruházási műveletek sürgősek-e, és hogy a romos állapot miatt veszélyeztetve van-e a hívők biztonsága,

- a projekt társfinanszírozása más forrásokból,

- a közérdek kielégítésének foka.

A pályázathoz a beterjesztőnek kötelezően mellékelnie kell az alábbiakat:

- bizonyíték a beterjesztőről - kivonat az illetékes szervnél vezetett nyilvántartásból,

- az alapadatok áttekintése a beterjesztőről (történelem, tevékenység leírás és hasonlók), a beterjesztő részéről összeállított,

- a projekt részletes leírása, amely társfinanszírozására pályáznak.

A nyilvános pályázatot a Bizottságnak címezve kell beadni, az 1-es űrlapon - jelentkezési lap az egyházak és a vallási közösségek projektjei társfinanszírozása érdekében kiírt eszköz odaítélési pályázatra, amely a nyilvános pályázat mellékletében található és elérhető a község hivatalos internetes oldalán: www.ada.org.rs, a pályázatok és hirdetések könyvjelző alatt.

A pályázatokat nyomtatott formában kell beadni Ada község szolgáltató központjában, Felszabadulás tér 1., vagy postai úton.

A hiányos és a késve érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

Azok az egyházak és vallási közösségek, amelyek nem adták át a projekt realizálásáról szóló jelentést az előzőekben kiírt pályázatról, a 2-es űrlapon (Jelentés az egyházak és a vallási közösségek projektjei realizálásáról) előírt módon, nincs joguk jelentkezni a jelen nyilvános pályázatra.

A pályázási határidő 15 nap, a nyilvános pályázatnak Ada község honlapján való közzétételének napjától számítva.

Bilicki Zoltán s.k.

POLGÁRMESTER

ŰRLAP

MS word DOC icon.svg

 

 

 

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije AP Vojvodine, na sajmovima u Evropi i na međunarodnim sajmovima u R. Srbiji u 2018. godini

Az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Ada Község Hivatalos Lapja 51/2016 szám) 5. szakasza, és Ada község 2018. évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja 33/2017 és 15/2018 szám) alapján,

az Ada Község költségvetéséből egyesületek részére kifizetendő eszközök odaítélésének eljárását lefolytató bizottság 2018.10.01-én

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT

ír ki az egyesületek közérdekű programjainak

Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására

1. NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.

2. AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA

Az eszközök keretösszege az egyesületek programjainak társfinanszírozására еzen pályázaton keresztül 2.000.000,00 dinárt tesz ki.

3. A PÁLYÁZATI ESZKÖZÖKRE PÁLYÁZHATNAK

аz egyesületek programjaik realizálása céljából a következő területeken:

 • kultúra és vallás

 • turizmus

 • szociális, veterán-rokkantság és gyermekvédelem

 • ifjúság

 • az idős személyekről való társadalmi gondoskodás

 • környezet- és állatvédelem

 • mezőgazdaság

 • gazdaságilag fejlődő környezet kialakítása és lehetővé tétele, hozzájárulás a község fenntartható fejlődéséhez valamint a lokális közösség céljai megvalósítására irányuló oktató jellegű programok szervezése.

4. FELTÉTELEK, MELYEKNEK A PÁLYÁZÓ EGYESÜLETNEK ELEGET KELL TENNIE

A pályázaton azon egyesület vehet részt:

 • melyet a törvénnyel összhangban az illetékes szervnél bejegyeztek,

 • mely programját Ada község területén valósítja meg, illetve székhelye, vagy tagozata van Ada község területén,

 • mely közvetlenül felel a program előkészítéséért és megvalósításáért;

 • mely beterjesztette az éves jelentést az előző költségvetési évre, összhangban a rendezvény/projektum megvalósításáról és a működési költségeinek fedezéséről szóló szerződéssel, amennyiben rendezvény/projektum hordozó volt az előző évben;

 • amely nincs felszámolási, csődeljárás, vagy ideiglenes tevékenység végzés felfüggesztés alatt.

5. A PROGRAM REALIZÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE

Az eszközökre a 2018.12.31-ig befejeződő programokkal lehet pályázni.

6. KÖTELEZŐ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ:

 1. pályázati űrlap (1. sz. űrlap),

 2. az egyesület illetékes szervnél való bejegyzéséről szóló bizonylat (igazolás, kivonat) vagy a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség (APR) honlapjáról nyomtatott kivonat,

 3. az első alkalommal pályázó egyesületek alapszabályának fénymásolata, amelyben megállapították, hogy az egyesület céljait azon területen valósítják meg, amelyben a programot realizálják

 4. a program részletes leírása

 5. írásbeli nyilatkozat az előírt kötelezettségek elfogadásáról

 6. bizonyiték arról, hogy részt vettek más pályázatokon is, amennyiben nem, ennek megindoklása.

7. A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS MÓDJA

A nyomatatott és hitelesített pályázati űrlapot, kötelező pályázati dokumentációt és kívánatos kísérő dokumentációt zárt borítékban a következő megjelöléssel kell átadni: ''Nyilvános pályázat – nem felbontandó'', postai úton, vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatalának 29-es számú irodájában a feltüntetett címen.

A pályázatok átadása postai úton, vagy személyesen az alábbi címre:

Ada Község, Felszabadulás tér 1, 29-es számú iroda, 24430 Ada.

A pályázati dokumentáció letölthető Ada község hivatalos internetes oldaláról www.ada.org.rs vagy minden munkanapon átvehető 7:00-től 14:00 óráig a 29-es számú irodában.

További tájékoztatásért hívható telefonszám: 024/852-106, 129-es mellék.

8. A PÁLYÁZATRA VALÓ JELENTKEZÉS ÉS AZ ELBÍRÁLÁS HATÁRIDEJE

A pályázat átadásának határideje 2018.10.10.

A pozitív elbírálásban részesülő pályázók névsora, melyet a pályázati bizottság állapít meg, Ada község hivatalos www.ada.org.rs internetes oldalán jelenik meg.

A határozatot az egyesületek programjainak kiválasztásáról a pályázati bizottság javaslata alapján a Községi Tanács hozza meg. A Községi Tanács döntése végleges.

A késve érkező, a hiányos, és a nem megfelelő űrlapon átadott pályázatok nem kerülnek elbírálásra. Аzoknak a használóknak a pályázatai, akiknek Ada község a 2017-es év folyamán eszközöket ítélt oda programjai társfinanszírozására, és akik a kiutalt eszközök felhasználásáról jelentésben nem számoltak be legkésőbb 2018. január 15-ig, érvénytelennek tekintődnek.

A hiányos pályázati anyagok nem kerülnek osztályozásra/pontozásra. A pályázati dokumentációt nem küldjük vissza.

A 2018. év folyamán társfinanszírozandó programok kiválasztásáról és az eszközök kiosztásáról szóló határozat meghozatalát követően a nyertes pályázókkal szerződés köttetik.

A pályázók kötelesek a programjaik befejezését követő 30 napos határidőn belül, de legkésőbb 2019. január 15-ig jelentést tenni Ada község költségvetési eszközeinek rendeltetésszerű használatáról (elköltéséről) és terjedelméről az egyesületeknek a Jelentés a programok megvalósításáról és az elköltött eszközökről” еlnevezésű űrlapon (Ada Község Hivatalos Lapja, 51/2016 szám), melyhez mellékelni kell az eszközök rendeltetésszerű használatát igazoló dokumentumokat.

A jelentéseket az Adai Községi Közigazgatási Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztályának kell átadni írott formában a Község Szolgáltató Központjában, vagy postai úton.

A jelentési űrlap átvehető minden munkanapon 7:00-től 14:00 óráig Ada Község Képviselő-testületének épületében, Felszabadulás tér 1. 29-es számú iroda, illetve letölthető Ada község hivatalos www.ada.org.rs internetes oldaláról.

A nyilvános pályázat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, valamint Ada község hivatalos internetes oldalán.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány

Ada Község

ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA

Ada Község költségvetéséből egyesületek

részére kifizetendő eszközök odaítélésének

eljárását lefolytató bizottság

Szám: 020-6-108/2018-03

Kelt: 2018.10.01-én

 

Bilicki Zoltán

BIZOTTSÁG ELNÖK

 

ŰRLAPOK

MS word DOC icon.svg

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u godini2018.

A határozat a pályázat kiírásáról az aktív foglalkoztatáspolitika intézkedései programja végrehajtásának társfinanszírozására az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságokban (Ada Község Hivatalos Lapja, 23/2018. szám) 5. szakasza,

A Bizottság az Eszközök Odaítélésére az Aktív Foglalkoztatáspolitika Intézkedései Programja Végrehajtására az Ada Község Területén Székhellyel Rendelkező Gazdasági Társaságokban írja ki, amelyet a Bizottság az Eszközök Odaítélésére az Aktív Foglalkoztatáspolitika Intézkedései Programja Végrehajtására az Ada Község Területén Székhellyel Rendelkező Gazdasági Társaságokban kinevezéséről szóló határozattal neveztek ki (Ada Község Hivatalos Lapja, 23/2018. szám 23/2018),2018.08.15.

 

kiírja a

PÁLYÁZATOT

AZ AKTÍV FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA INTÉZKEDÉSEI PROGRAMJA VÉGREHAJTÁSÁNAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA AZ ADA KÖZSÉG TERÜLETÉN SZÉKHELLYEL RENDELKEZŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN

 1. AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE ÉS ÖSSZEGE

A pályázat az aktív foglalkoztatáspolitika intézkedéseinek végrehajtására kerül kiírásra, illetve a képzések finanszírozásában való részvételre a munkáltató kérelmére és az Ada községben székhellyel rendelkező gazdasági társaságokban való gyakorlati ismeret szerzési programokban való részvételre (átképzés/továbbképzés).

Az átképzés/továbbképzés az adai MŰSZAKI ISKOLA programja szerint valósul meg.

 1. A PÁLYÁZAT KERETÖSSZEGE

A határozattal a pályázat kiírásáról az aktív foglalkoztatáspolitika intézkedései programja végrehajtásának társfinanszírozására az Ada község területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságokban meghatározott keretösszeg 1.000.000,00 dinár.

 1. A PROJEKTENKÉNT JÓVÁHAGYHATÓ LEGKISEBB ÉS LEGNAGYOBB ÖSSZEG

A pályázatonként jóváhagyható legkisebb összeg 60.000 dinár, a legnagyobb összeg pedig 1.000.000,00 dinár.

 1. A PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton az Ada község területén székhellyel rendelkező jogi személyek vehetnek részt, amelyek: be vannak jegyezve a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnél, rendszeresen fizetik a munkavállalók kötelező társadalombiztosítási járulékait, és az elmúlt hat hónapban nem voltak folyamatosan 30 napnál hosszabb ideig a SZNB kényszer megfizettetés alatt álló adósok nyilvántartásában.

A pályázó a program megvalósításában 25% részesedést biztosít, míg a 75% részesedés Ada község költségvetésének terhét képezi.

 1. A PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSÉNEK KRITÉRIUMAI, AMELYEK ALAPJÁN AZ ESZKÖZÖKET JÓVÁHAGYJÁK

A projektek elbírálásánál, amelyek eleget tettek a pályázási feltételeknek, a bizottság azok rangsorolásánál az alábbi kritériumokat veszi figyelembe:

 • A munkáltató részéről képzésre küldött személyek száma;

 • Ada községbeli lakóhellyel rendelkező, képzésre küldött személyek száma;

 • Elő munkaszerződés egy évnél hosszabb időszakra.

VI. PÁLYÁZÁSI HATÁRIDŐK

A pályázat az Ada község honlapján, illetve hirdetőtábláján való közzétételének napjától számított 30. napon zárul.

Az eszközök elosztásáról szóló határozatot a pályázat lezárulásának napjától számított 15 napos határidőben hozzák meg.

 1. A PROJEKT BETERJESZTŐJE ÁLTAL MELLÉKELENDŐ DOKUMENTÁCIÓ

A projekt beterjesztője az alábbi dokumentációt mellékeli:

 1. Az illetékes szerv végzésének fénymásolata a nyilvántartásba való bejegyzésről,

 2. Az adóhivatal bizonylata az adók és a járulékok befizetéséről a kérelem beterjesztésének hónapját megelőző hónapig – átalányban adózó munkáltatók esetében,

 3. Kivonat az egyéni adóbevallásról az elszámolt adókkal és járulékokkal, az adóhivatal elektronikus adatbázisából kinyomtatva (EBP - PURS), a munkáltató részéről hitelesítve, az utolsó befizetett hónapra, összhangban a törvényes határidővel,

 4. Kivonat a munkáltató munkahelyeinek rendszerezéséről és szervezéséről, ahol az egyes munkahelyek betöltéséhez feltételként szerepel a megfelelő képzettséggel, illetve szakmával rendelkező személy alkalmazása, vagy a munkakör megnevezése és leírása, amelyre az alkalmazottat kiképzik, az adott munkakör betöltésének feltételeként;

 5. Előszerződés a képzési programot lefolytató oktatási intézménnyel;

 6. Az alkalmazott személyigazolványának fénymásolata;

 7. Elő munkaszerződés a munkavállalóval legalább egy éves időszakra.

 1. SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGEK

A munkáltató a projekt időtartama alatt köteles:

 • Ismertetni a részvevővel a képzési tervez és programot;

 • Ada községnek rendszeresen értesítést küldeni a résztvevők jelenlétéről a képzésen, legkésőbb folyó hó 5-éig az előző hónapra vonatkozóan, mégpedig a MŰSZAKI ISKOLA ADA képzésén való részvételi ív vezetése alapján;

 • Értesíteni Ada községet a szerződés realizálását érintő jelentős kérdésekről a változás bekövetkezése napjától számított 5 napos határidőben.

A munkáltató köteles az átképzés/továbbképzés befejezését követően:

 • Ada községnek bizonyítékot adni át a képzés sikeres befejezéséről a pályázatban feltüntetett minden képzésben résztvevőre.

 • Jelentés küldeni Ada községnek a képzés realizálásáról;

 • A képzés befejezésének napjától számított 30 napos határidőben munkaviszonyt létesíteni a képzésben résztvevővel, a munkahelyre amelyre kiképezték, összhangban a beadott előszerződéssel;

 • A képzésben résztvevővel való munkaviszony létesítését követően elküldeni a munkaszerződést Ada községnek;

 • Munkaviszonyban tartani a személyt a képzést követő munkaviszony létesítés napjától legalább egy éves időszakban;

 • Értesíteni Ada községet a szerződés realizálását érintő jelentős kérdésekről a változás bekövetkezése napjától számított 5 napos határidőben.

Amennyiben a munkáltató a képzés folyamán és a képzést követően nem realizálja a szerződésbe foglalt kötelezettségeket, köteles elvégezni az eszközök visszafizetését, megnövelve azt a késedelmi kamatokkal az eszközök átutalása napjától.

 1. A PÁLYÁZÁS MÓDJA

A pályázatokat közzéteszik Ada község honlapján, www.ada.org.rs, ahol a pályázat egész ideje alatt láthatóak és elérhetőek.

A projekteket az alábbi címre kell küldeni: Ada község, Felszabadulás tér 1., 24430 Ada, az alábbi megjelöléssel „Pályázat az aktív foglalkoztatáspolitika intézkedéseinek végrehajtására, illetve a képzések finanszírozásában való részvételre a munkáltató kérelmére az Ada községben székhellyel rendelkező gazdasági társaságokban”.

A határidőn kívül érkező pályázatok nm kerülnek elbírálás alá.

Az eszközök elosztásáról szóló határozatot közzé teszik Ada község honlapján, www.ada.org.rs, és elektronikus úton kézbesítik a pályázat résztvevőinek.

További információk minden munkanapon 10-12 óráig kérhetők a 024/852-106 telefonszám, 134-es mellékén. Kapcsolattartó személy: Halgašev Branislav.

Szám: 112-25-1/2018-03

Аda. 2018.08.15


NYILVÁNOS PÁLYÁZAT az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására

PDF File 100

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT

az egyesületek közérdekű programjainak Ada Község költségvetéséből való társfinanszírozására


NYILVÁNOS PÁLYÁZATON KERESZTÜL ESZKÖZÖK KERÜLNEK KIOSZTÁSRA AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSA CÉLJÁBÓL.
AZ ESZKÖZÖK KERETÖSSZEGE AZ EGYESÜLETEK PROGRAMJAINAK TÁRSFINANSZÍROZÁSÁRA
A PÁLYÁZATI JELENTKEZÉS MÓDJA

A nyomatatott és hitelesített pályázati űrlapot, kötelező pályázati dokumentációt és kívánatos kísérő dokumentációt zárt borítékban a következő megjelöléssel kell átadni: ''Nyilvános pályázat – nem felbontandó'', postai úton, vagy személyesen Ada Község Közigazgatási Hivatalának 29-es számú irodájában a feltüntetett címen.

A pályázatok átadása postai úton, vagy személyesen az alábbi címre:
Ada Község, Felszabadulás tér 1, 29-es számú iroda, 24430 Ada.
A pályázati dokumentáció letölthető Ada község hivatalos internetes oldaláról www.ada.org.rs vagy minden munkanapon átvehető 7:00-től 14:00 óráig a 29-es számú irodában.
További tájékoztatásért hívható telefonszám: 024/852-106, 129-es mellék.

A pályázat átadásának határideje 2018.06.11.

Konkurs javno informisanje 2018

MS word DOC icon.svg

 

Obrazac 1-  Budžet projekta

Excel file

 

Obrazac 2- Finansijski deo izveštaja

Excel file

 

Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja

MS word DOC icon.svg

 

Obrazac 2 - Narativni i finansijski izveštaj

MS word DOC icon.svg

 

Anyagilag hátrányos helyzetű középiskolások és egyetemisták részére kiírt pályázat - KÉRDŐÍV

MS word DOC icon.svg

A szabályzat az Ada községbeli anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott
segély odaítélésének mércéiről, feltételeiről és módjáról (Ada Község Hivatalos Lapja, 9/2017 és 10/2018
szám) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése alapján,
A Pályázati bizottság 2018.04.18-án kiírja a

P Á LY Á Z A T O T

AZ ADA KÖZSÉGBELI ANYAGILAG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓKNAK ÉS HALLGATÓKNAK

NYÚJTOTT SEGÉLY ODAÍTÉLÉSÉRE

I.

A pályázattal a segélyt a 2017/2018 iskolaévben ítélik oda.

II.
1. A segélyt középiskolai tanulóknak ítélik oda
Részvételre az a tanuló jogosult, aki eleget tesz a következő feltételeknek:

 • a középiskola rendes tanulója,
 • lakóhelye Ada község területén van,
 • nem ismétli az évet.

 

2. A segélyt hallgatóknak ítélik oda
Részvételre azon hallgató jogosult, aki eleget tesz a következő feltételeknek:

 • az állam által alapított felsőoktatási intézmény rendes hallgatója,
 • lakóhelye Ada község területén van,
 • nem ismétli az évet,
 • tanulmányai az oktatási program szerint legkevesebb hat szemeszterig tartanak.


A pályázóknak a következő iratokat kell átadniuk:


1. kitöltött kérdőív (amely a jelen szabályzat részét képezi)
2. rövid önéletrajz, külön kitérve a család anyagi körülményeire, valamint az oktatás
költségeire,
3. lakcím igazolás (személyigazolvány fénymásolat vagy az adai belügyi szerv
bizonylata, vagy pedig betegkönyv leolvasott adatai),
4. - középiskolások: az iskola igazolása, hogy az adott iskolaévet, amelyet a folyó
tanévben járnak először írták be,
- hallgatók: az egyetem/főiskola igazolása illetve más megfelelő dokumentum,
melyből megállapítható, hogy rendes hallgató, valamint hogy a folyó tanévben
beírt évet először hallgatja,
5. a többi tanulói/hallgatói jogállású családtag oktatásáról szóló bizonylat,
6. igazolás mindkét szülő, illetve a gyám előző három hónapban megvalósított nettó
jövedelméről.

(Munkanélküliség esetében: mellékelni a Nemzeti Munkaközvetítő Szolgálat
bizonylatát vagy a betegkönyv fénymásolatát (kivonatát)),
7. еlvált szülők esetében: ítélet mellyel a bíróság megállapította a gyermektartás
öszegét

III.

A bizottság a segélyt a következő mércék alapján ítéli oda:
- a család egy főre eső jövedelme,
- az oktatással kapcsolatos költségek,

- a pályázó anyagi feltételeivel kapcsolatos egyéb körülmények.

IV.
A pályázatok átadásának határideje 2018.05.04.
A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni:
Ada Község Közigazgatási Hivatala
Általános Közigazgatási, Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési Osztály
Társadalmi Tevékenységi és Közös Ügykezelési részleg
- 29-es számú iroda -
24430 Ada
Felszabadulás tér 1.
A borítékon feltüntetendő: „Tanulói, illetve hallgatói segély odaítélésének pályázata“.
Kontakt telefon: 024/852-106, 129-es mellék

V.

A Bizottság a segély odaítélésére előlátott mércék alapján megállapítja a pályázók
rangsorát.
A hiányos és a határidőn túl érkező pályázatokat a Bizottság elveti.
 

VI.

A jelen pályázat Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Ada község
ADA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA
A Segély Odaítélési Pályázatot Lefolytató Bizottság
Szám: 020-6- 43/2018-03 
Ada, 2018.04.18.

 

Ognjan Tomić s.k.

BIZOTTSÁGELNÖK

Ada

CimerCOLOR

Nyelvi jogaink Szerbiában

nyelvhasznalat

Idegenforgalmi Szervezet

TOA 1

Dijaszpora iroda

dijaspora

Standard KKV

standard

Adica KV

adica

Műszaki Iskola

logomsc

Községi Kalauz

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Razvojni fond Vojvodine

r fond vojvodine