Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања као и трошкова за набавку сировине и опреме број:020-6-5/2020-03 од 17.01.2020.године, Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања као и трошкова за набавку сировине и опреме (у даљем тексту: Комисија), дана 21.01.2020. године, расписује

КОНКУРС
ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА СА СЕДИШТЕМ У ОПШТИНИ АДА ПУТЕМ РЕФУНДАЦИЈЕ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНИСАЊА КАО И ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ СИРОВИНЕ И ОПРЕМЕ

I НАМЕНА СРЕДСТАВА
Конкурс се расписује ради рефундације трошкова функционисања као и трошкова за набавку сировине и опреме за привредна друштва и предузетнике са седиштем на територији општине Ада за подстицај привреде односно локално економског развоја, као и унапређењу општих услова пословања.

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС
Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника путем рефундације трошкова функционисања као и трошкова за набавку сировине и опреме износи 7.150.000,00 динара. Најмањи износ средстава који се може одобрити по пријави износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 1.200.000,00 динара.

III СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА
На конкурс се могу пријавити привредна друштва и предузетници услужне делатности, који:
• имају седиште на територији општине Ада;
• нису у стечају или нису започели поступак ликвидације;
• у тренутку конкурисања немају никакве фискалне обавезе према локалној самоуправи;
• нису добијали средства у 2019. години, по расписаним конкурсима општине Ада;
• конкуришу за рефундацију трошкова који се настали пре покретања конкурса.


IV РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ
Пријава за конкурс се подноси до 28.01.2020.године.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
Потребна документација
• Потврда о регистрацији из Агенције за привредне регистре;
• Доказ о да није привредно друштво у стечају или да није започет поступак ликвидације;
• Потврда Локалне пореске администрације о измиреним обавезама;
• Доказ да су трошкови који се рефундирају настали пре покретња конкурса,
• Извод из пословне банке о извршеној исплати рачуна/фактуре до тренутка расписивања конкурса.

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Конкурс се обjављује на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, и на огасној табли Општине Ада, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве на прописаном обрасцу захтева слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за подстицај привредних друштава и предузетника са седиштем у општини Ада путем рефундације трошкова функционисања као и трошкова за набавку сировине и опреме“.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.

Уколико број пристиглих благовремених, потпуних пријава са висинама тражених средстава за рефундацију премашује износ средстава из тачке II овог конкурса, средства ће бити додељена хронолошки по времену пристизања пријава до утрошка средстава опредељених за ову намену.

Одлука о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављена на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављена свим учесницима конкурса у електронској форми.
Са учесницима на конкурсу којима су распоређена средства по наведеној одлуци из претходног става закључиће се уговор.
Додатне информациjе за време трајања конкурса се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 024/852-106, локал 217.Контакт особа: Гавриловић Вања.


Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
КОМИСИЈА
Број: 020-6-6/2020-03
Дана: 21.01.2020.године

ПРЕДСЕДНИК
Зај Сабо Титанила с.р.

Образац захтева за предузетнике

MS word DOC icon.svg

 

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), чланова 95.-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Ада за 2020. годину („Службени лист општине Ада”, бр. 37/2019) и члана 68. став 1. тачка 31. Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 11/2019 и 20/2019),

Општинско веће општине Aда на седници одржаној дана 08.01.2020. године

 

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
за суфинансирање про
jеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ада у 2020. години

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Ада; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника других мањинских група; заштити и развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Ада за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Ада у 2019. години, износе 2.025.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 10.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 1.125.000,00 динара.

Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10,100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), односно по правилима за државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ).

II ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу може учествовати:

 1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији Општине Ада;

 2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији Општине Ада.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1. Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

1.1. Значај пројекта са становишта:

 • остваривања јавног интереса у области јавног информисања;

 • остваривање намене конкурса;

 • усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

 • идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

 • заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.2. Утицај и изводљивост са становишта:

 • усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

 • степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

 • мерљивости индикатора који омогућавају прећење реализације пројекта;

 • разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

 • степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3. Капацитети са становишта:

 • степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

 • неопходних ресурса за реализацију пројекта;

 • стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

 • прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

 • економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

 1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

 2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

 1. да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Ада;

 2. мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;

 3. актуелност теме и доступност већем броју корисника;

 4. мера у којој пројекат доприноси бољој информисаности особа са инвалидитетом и припадника националних мањина;

 5. мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група: малолетника, жена, старих, економски и сoцијално угрожених друштвених група, припадника ЛГБТ популације, итд.;

 6. мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености и родне равноправности.

IV РОКОВИ

Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања Конкурса у дневном листу „ДНЕВНИК“: од 15.01.2020. године до 04.02.2020. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да достави:

 1. Попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу, у четири примерка. Образац се преузима са сајта општине Ада www.ada.org.rs, :

  • Образац 1 – пријава: попуњен предлог пројекта и

  • Образац 1 – табела: попуњен буџет пројекта.

 1. Копије следећих докумената у једном примерку:

 • Потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати (да нема блокиран рачун);

 • Решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

 • Дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

 • Оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

 • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције;

 • Потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу, за производњу медијских садржаја за телевизију;

 • Визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, прилаже се и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије, Општини Ада, Општинској управи општине Ада, Одељењу за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 20 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „ДНЕВНИК“.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Ада у 2020. години”.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефон: 024/852-106, локал 217.

 

Образац 1-  Буџет пројекта

Excel file

 

Образац 2- Финансијски део извештаја

Excel file

 

Образац 1- Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

MS word DOC icon.svg

 

Образац 2 - Наративни и финансијски извештај

MS word DOC icon.svg


На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2020. годину (''Службени лист општине Aдa'', број 37/2019),
Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 08.01.2020. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање програма од општег интереса
удружењима грађана из буџета општине Ада


1. ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА.

 

2. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА
Укупан износ средстава планиран за суфинансирање програма удружења путем овог конкурса износи 7.960.000,00 динара.

 

3. СРЕДСТВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ДОДЕЉУЈУ СЕ
удружењима за реализацију програма из следећих области:
• омладине
• културе
• друштвене бриге о старим особама
• заштите животне средине и заштите животиња

 

4. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ТРЕБА ДА ИСПУНИ
На конкурсу може да учествује удружење:
• које је уписано у регистар надлежног органа у складу за законом,
• чији програм се реализује на територији општине Ада односно које удружење има седиште или огранак и делује на подручју општине Ада
• које је директно одговорно за припрему и извођење програма,
• које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању манифестације/пројекта и за трошкове функционисања уколико је остварило право на (су-)финансирање у претходној години путем општинског конкурса,
• које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.


5. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:
Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.12.2020. године.

 

6. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

1) пријавни образац (Образац бр. 1)
2) детаљан опис програма
3) писменa изјавa о прихватању предвиђених обавеза
4) доказ о томе да су учествовали и на другим конкурсима, а ако нису, онда изјаву о разлозима

 

7. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС
Оверена и одштампана пријава, обавезна конкурсна документација и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не отварати” на пошти или лично у канцеларију бр. 29 јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.
Пријава се шаље поштом или се предајe лично на адреси:
Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, канцеларија бр. 29, 24430 Ада,
Конкурсна документација може се преузети са званичне интернет странице Општине Ада www.аda.org.rs или сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова у канцеларији бр 29.
За додатне информације можете се обратити на број телефона 024/852-106 локал 129.

 

8. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је: 15.01.2020. године.

Листа кандидата који остварују право на суфинансирање из буџета општине oбјављује се на званичној интернет страници www.аda.org.rs Општине Ада.
Одлуку о додели финансијских средстава удружењима грађана доноси Општинско веће општине Ада на предлог Комисије. Одлука Општинског већа је коначнa.

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу неће бити разматране. Пријаве корисника којима је Општина Ада током 2019. године доделила средства на име суфинансирања програма а који нису поднели извештај о њиховој реализацији најкасније до 15.01.2020. године, сматраће се неважећим.

Непотпуни конкурсни материјали се не вреднују/бодују. Конкурсна документација се не враћа.

Након одлучивања о избору програма који ће бити суфинансирани током 2020. године закључују се уговори са удружењима која остварују право на суфинансирање на основу одлуке општинског већа.

Подносиоци пријава су дужни да у року од 30 дана по завршетку програма а најкасније до 15.01.2021. године, поднесу Извештај о реализацији програма и о утрошеним средствима на обрасцу прописаним Правилником о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 51/2016) заједно са доказима о наменском коришћењу истих.

Извештаји се подносе у писаној форми Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Ада предајом у Услужном центру Општине Ада или поштом.

Образац извештаја се може преузети сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова у згради Скупштине општине Ада, Трг ослобођења бр. 1, у канцеларији бр. 29, односно преузети са званичне интернет странице општине општине Ада www.аda.org.rs

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Општине Ада“ и на званичној интернет страници Општине Ада.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Комисија за спровођење поступка доделе
финансијских средстава удружењима грађана 
Број: _______________ 
Дана 08.01.2020. године

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Билицки Золтан

Република Србијa
Аутономна Покрајина Војводинa
Општина Ада
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРЕ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА И МЕРЕ СУФИНАНСИРАЊА ЗАКУПА ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА
Број: 06-1/2020-03
Дана: 03.01.2020. године

 

Комисијa за спровођење мере управљања ризицима и мере суфинансирања закупа пијачног простора расписује
КОНКУРС
За доделу подстицајних средстава за закуп пијачних тезги на Ађансакој и Молској пијаци за 2020. годину


1. Намена конкурса
Из средстава Локалне самоуправе општине Ада за 2020. годину врши се додела подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима, која се баве пољопривредном производњом на територији општине Ада. Средства су намењена за закуп пијачних тезги до 2м на Ађанској и/или Молској пијаци, на исти временски период закупа као у 2019. години.


2. Услови конкурса
• Пребивалиште носиоца пољопривредног газдинства на територији општине Ада
• Да је члан струковног Удружења са територије општине Ада (Удружења „Молски повртари –Moholi Кonyhakertészek”)
• Да је у 2019. години био закупац пијачне тезге на Ађанској и/или/Молској пијаци

 

3. Потребна документација

• Фотокопија личне карте
• Фотокопија потврде о активном статусу газдинства за 2019. годину
• Потврда о чланству у струковног Удружењу
• Фотокопија уговора о закупу пијачне тезге за 2019. годину

4. Рокови
• Конкурс је отворен до 17.01.2020. године, непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати
• Имена успешно конкурисаних кандидата ће се објавити на огласној табли општине Ада 22.01.2020. године.
Конкурс се објављује у „Службеном листу општине Ада“ и на сајту општине Ада.
Конкурсна документација за коришћење подстицајних средства се подноси путем поште на адресу Општинска управа Ада, Трг ослобођења 1. 24430 Ада, са назнаком „Комисији за спровођење конкурса – ПИЈАЧНЕ ТЕЗГЕ АДА-МОЛ“ или непосредно на шалтеру бр.12 Услужног центра општине Ада.
Контакт особа: Силвиа Угрнов 062779135, 852-106 lok. 206.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Чузди Иштван с.р.

rezultat 5. konkursa UDRZENJA

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада

PDF File 100

На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника пољпопривредне делатности путем рефундације трошкова учешћа као излагача на домаћим и међународним сајмовима и изложбама, број 020-6-132/2019-03 од 04.09.2019.године, Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника пољопривредне делатности путем рефундације трошкова учешћа као излагача на домаћим и међународним сајмовима и изложбама (у даљем тексту: Комисија), дана 05.09.2019. године, расписује


КОНКУРС
ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТОСТИ ПУТЕМ РЕФУНДАЦИЈЕ ТРОШКОВА УЧЕШЋАКАО ИЗЛАГАЧА НА ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА И ИЗЛОЖБАМА

I НАМЕНА СРЕДСТАВА
Конкурс се расписује ради подстицања привредних друштава и предузетника пољопривредне делатности путем рефундације трошкова учешћа као излагача на домаћим и међународним сајмовима и изложбама.

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС
Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника пољопривредне делатности путем рефундације трошкова учешћа као излагача на домаћим и међународним сајмовима и изложбама износи 240.000,00 динара.

III СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА
1. На конкурс се могу пријавити привредна друштва и предузетници, који:
• имају седиште на територији општине Ада;
• нису у стечају или нису започели поступак ликвидације;
• у тренутку конкурисања немају никакве фискалне обавезе према локалној самоуправи;
• доказ о уплаћеној котизацији и
• нису добијали средства у 2019. години, по расписаним конкурсима општине Ада

IV РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ
Пријава за конкурс се подноси до 12.09.2019.године.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
Потребна документација
• Потврда о регистрацији из Агенције за привредне регистре;
• Доказ о да није привредно друштво у стечају или да није започет поступак ликвидације;
• Потврда Локалне пореске администрације о измиреним обавезама;
• Доказ о исплаћеној котизацији.

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Конкурс се обjављује у „Службеном листу општине Ада“ на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, и на огасној табли Општине Ада, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за подстицај подстицај привредних друштава и предузетника пољопривредне делатности као излагача на домаћим и међународним сајмовима и изложбама“.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.

Одлука о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.
Са учесницима на конкурсу којима су распоређена средства по наведеној одлуци из претходног става закључиће се уговор.
Додатне информациjе за време трајања конкурса се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 024/582-106, локал 217.Контакт особа: Гавриловић Вања.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
КОМИСИЈА
Број: 020-6-135/2019-03 
Дана: 05.209.2019.године

ПРЕДСЕДНИК

Зај Сабо Титанила с.р.

На основу члана 6. Одлуке o покретању поступка расписивања конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника услужне делатности путем путем рефундације трошкова за набавку машина број:020-6-131/2019-03 од 04.09.2019.године, Комисија за спровођење конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника услужне делатности путем путем рефундације трошкова за набавку машина (у даљем тексту: Комисија), дана 05.09.2019. године, расписује


КОНКУРС
ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И ПРЕДУЗЕТНИКА УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПУТЕМ РЕФУНДАЦИЈЕ ТРОШКОВА ЗА НАБАВКУ НАБАВКУ МАШИНА

I НАМЕНА СРЕДСТАВА
Конкурс се расписује ради рефундације трошкова за набавку машина за привредна друштва и предузетнике услужне делатности са седиштем на територији општине Ада за подстицај привреде односно локално економског развоја, као и унапређењу општих услова пословања.

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС
Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за подстицај привредних друштава и предузетника услужне делатности путем рефундације трошкова за машина износи 240.000,00 динара.

III СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА
На конкурс се могу пријавити привредна друштва и предузетници услужне делатности, који:
• имају седиште на територији општине Ада;
• нису у стечају или нису започели поступак ликвидације;
• у тренутку конкурисања немају никакве фискалне обавезе према локалној самоуправи;
• нису добијали средства у 2019. години, по расписаним конкурсима општине Ада;
• су извршили исплату машине до тренутка расписивања конкурса.


IV РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ
Пријава за конкурс се подноси до 12.09.2019.године.
Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
Потребна документација
• Потврда о регистрацији из Агенције за привредне регистре;
• Доказ о да није привредно друштво у стечају или да није започет поступак ликвидације;
• Потврда Локалне пореске администрације о измиреним обавезама;
• Доказ да је машина купљена до тренутка расписивања конкурса,
• Извод из пословне банке о извршеној исплати рачуна/фактуре до тренутка расписивања конкурса.

VI НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА
Конкурс се обjављује на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, и на огасној табли Општине Ада, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за подстицај привредних друштава и предузетника услужне делатности путем рефундације трошкова за набавку машина“.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.

Одлука о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављена на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављена свим учесницима конкурса у електронској форми.
Са учесницима на конкурсу којима су распоређена средства по наведеној одлуци из претходног става закључиће се уговор.
Додатне информациjе за време трајања конкурса се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 024/582-106, локал 217.Контакт особа: Гавриловић Вања.


Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
КОМИСИЈА
Број: 020-6-134/2019-03 
Дана: 05.09.2019.године

ПРЕДСЕДНИК

Зај Сабо Титанила с.р.

На основу члана 68. став 1. тачка 2. Статута општине Ада („Службени лист Општине Ада“ бр. 11/2019 и 20/2019) и члана 11. став 2. Правилника о условима за доделу бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима и паровима који живе у ванбрачној заједници на територији општине Ада за куповину кућe или стана у 2019. години („Сл. лист Општине Ада“ бр. 23/2019), Општинско веће на својој седници одржаној дана 08.08.2019. године донело је

ОДЛУКУ

О ОДОБРАВАЊУ БЕСПОВРАТНИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА МЛАДИМ БРАЧНИМ ПАРОВИМА И ПАРОВИМА КОЈИ ЖИВЕ У ВАНБРАЧНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА КУПОВИНУ КУЋE ИЛИ СТАНА У 2019. ГОДИНИ

 

I Додељују се средства поводом Конкурс за доделу бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима и паровима који живе у ванбрачној заједници на територији општине Ада за куповину кућe или стана у 2019. години објављеном у „Службеном листу општине Ада“ број 23/2019 од 03.07.2019. године, и то према следећој ранг листи:

 1. Урбан Атила и Тимеа – 833.000,00 динара

 2. Милинов Јован и Виолета – 833.000,00 динара

 3. Карановић Маринко и Надина Суботички – 833.000,00 динара

 4. Микуш Золтан и Пеливановић Вања – 833.000,00 динара

 5. Бислимовић Дејан и Љиљана – 833.000,00 динара

 6. Кашаи Данијел и Евелин – 833.000,00 динара

 7. Удовички Доротеја и Дамјан – 833.000,00 динара

 8. Бока Карољ и Леваи Аурелиа – 833.000,00 динара

 9. Ђере Атила и Сузана – 833.000,00 динара

 10. Ирмењи Роберт и Река – 833.000,00 динара

 11. Лудман Саша и Пинтер Теодора – 833.000,00 динара

 12. Бранков Предраг и Врбашки Нина – 833.000,00 динара

II Корисници средстава су дужни да у року од 8 дана од дана доношења ове Одлуке, закључе уговор са Општином Ада о регулисању међусобних права и обавеза.

III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли Општинске управе, у Службеном листу Општине Ада и интернет презентацији Општине.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

Општинско веће

Број: 020-6- 123/2019-03 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана: 08.08.2019. године Золтан Билицки

Резултат конкурса за материјално угрожене ученике средњих школа и студената

Помоћ се исплаћује за 62 ученика средње школе и студената у две рате у изнoсу од 18.000,00 динара:

X1

Tóth Melisza

2

Малеташки Рајка

3

Raffai Dominik

4

Döme Kitti

5

Madarász Kinga

6

Patus Kitti

7

Öreg Fanni

8

Kiss Vivien

9

Kiss Dominik

10

Januskó Domonkos

11

Muntyán Szabolcs

12

Jepurszki Denisz

13

Ђалинац Тијана

14

Lehócki Annabella

15

Rigó Kitti

16

Véber Rebeka

17

Véber Éva

18

Kaszás Richárd

19

Nagy Abonyi Krisztina

20

Шевић Жарка

21

Orcsik Jessica

22

Orcsik Henrietta

23

Kiss Dorottya

24

Kiss Anikó

25

Horváth Adél

26

Horváth Dávid

27

Krizsán Szabina

28

Komjáti Róbert

29

Pintér Valentina

30

Bukta Ferenc

31

Bukta Tibor

32

Ђармат Драган

33

Lepár Emese

34

Lepár Krisztina

35

Barna Patrik

36

Szemerédi Ilona

37

Nagy Bettina

38

Mészáros Tibor

39

Virág Henrietta

40

Bezdán Dorián

41

Алић Милош

42

Бабић Никола

43

Kaszap Kornélia

44

Bicskei Zsolt

45

Bicskei Szabolcs

46

Túri Krisztina

47

Богићевић Ана

48

Pintér Ákos

49

Вајер Кити

50

Вајер Давид

51

Nyilas Eleonóra

52

Kovács Virág

53

Györe Bernadett

54

Györe Szabolcs

55

Bartuc Éva

56

Вуков Ксенија

57

Világos Viktor

58

Zabos Erik

59

Bajúsz Réka

60

Kőrösi Kitti

61

Albek Éva

62

Симендић Данијел

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine