ИЗБОРИ 2016

2016valasztas

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Конкурси

konkursi

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члан 4, 5 и 6. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број 16/2016 и 8/2017), члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 10/2014 – пречишћен текст),

Општинско веће општине Ада на својој седници одржаној дана 21.02.2017. године:

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области

jавног информисања на територији општине Ада у 2017. години

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Ада; заштити и развоју људских права и демократије; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Ада за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Ада у 2017. години, опредељена су чланом 6. Одлуке о расписивању конкурса о суфинансирању пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса („Службени лист општине Ада“, број 5/2017) у износу од 450.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 450.000,00 динара.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу може учествовати:

1.издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Ада;

2.правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Ада.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.

Учесник конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио не прелази 80% вредности пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1.Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

1.1.Значај пројекта са становишта:

∙ остваривања јавног интереса у области јавног информисања; ∙ остваривање намене конкурса;

∙ усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

∙ идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

∙ заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.2.Утицај и изводљивост са становишта:

∙ усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима

ипотребама циљних група;

степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3.Капацитети са становишта:

степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

неопходних ресурса за реализацију пројекта;

стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4.Буџет и оправданост трошкова са становишта:

прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2.Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

2.1.да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана због кршења професионалних и етичких стандарда;

2.2.доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

1.да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Ада;

2.мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;

3.актуелност теме и доступност већем броју корисника;

4.мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група;

5.мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености.

IV РОКОВИ

Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“: од 24.02.2017. године до 11.03.2017. године.

Датум објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“ биће објављен на сајту Општине Ада.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу достави у четири примерка. Образац се преузима са сајта Општине Ада www.ada.org.rs (Образац 1– пријава и Образац 1 – табела).

Учесник конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

1.решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;

2.решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

3.дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

4.оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

5.визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије, која уз предлог за чланове комисије, подносе и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије Општини Ада. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“: од 24.02.2017. године до 11.03.2017. године.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту општине Ада, www.ada.org.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Ада у 2017. години”.

Образац 1 (пријава и табела) са јасним називом подносиоца пројекта, доставити и на CD-у.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће обjављено на сајту општине Ада www.ada.org.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 024/582-106, локал 217.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА

Број: 020-6-18/2017-03                                                                                   ПРЕДСЕДНИК,

Ада, дана 21.02.2017. године                                                                    Билицки Золтан с.р.

            На основу члана 4. став 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 2/2017 и 3/2017),

            Комисија за спровођење конкурса, дана 26.01.2017. године расписуje

К О Н К У Р С


за
додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима

са територије општине Ада

I

            Конкурсом се додељује помоћ у школској 2016/2017 години.

II

           

  1. Помоћ талентованим УЧЕНИЦИМА првог, другог, трећег и четвртог разреда СРЕДЊИХ ШКОЛА

Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:

ñ  Да је редован ученик првог, другог, трећег или четвртог разреда средње школе;

ñ  Да има пребивалише на територији општине Ада;

ñ  Да је постигао просечну оцену најмање 4,90 у претходно завршеним разредима средње школе, с тим да код ученика првог разреда узима се у обзир резултат првог полугодишта;

2. Помоћ талентованим СТУДЕНТИМА прве, друге, треће, четврте, пете и шесте године ОСНОВНИХ СТУДИЈА и ПОСТДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА

            Право учешћа има студент који испуњава следеће услове:

ñ  да је редован студент факултета;

ñ  да има пребивалиште на територији општине Ада;

ñ  да има просечну оцену:

            -  основних студија у Србији најмање 8,50

            -  основних студија у Мађарској најмање 3,875

            -  мастер и докторских студија у Србији најмање 9,00

            -  мастер и докторских студија у Мађарској најмање 4,25

ñ  да није губио ниједну годину током студија, осим из оправданих разлога (о чему прилаже доказ);

ñ  да је положио све испите из претходних година,

ñ  да није у радном односу (овај услов се односи на студенте мастер и докторских студија).

На конкурс могу да се пријаве ученици и студенти, који у једној или више научној области постигли изузетно значајне резултате, ради суфинансирања трошкова учествовања на међународном скупу или такмичењу, независно од просечног резултата постигнутог у образовној установи који похађају.

Студенти који имају статус апсолвента немају право на доделу општинске помоћи.

            Кандидати треба да предају следеће документе:

ñ  кратку биографију;

ñ  фотокопију личне карте или уверење о пребивалишту из ОУП Ада;

ñ  фотокопију сведочанства или студентске књижице о претходно завршеним разредима/годинама студија (прваци средњих школа: фотокопију сведочанства о резултату првог полугодишта, а студенти прве године студија: фотокопију сведочанства о резултатима у средњој школи)

ñ  потврду факултета, да ниједна година није уписана два пута и да су положени сви испити из претходних година, са подацима о просечној оцени током свих година студија,

ñ  изјаву о непостојању радног односа (односи се само на студенте мастер и докторских студија),

ñ  Ученик или студент који тражи суфинансирање трошкова учествовања на међународном скупу или такмичењу дужан је да приложи документацију из чега се виде научни резултати које је до сад постигао и документ са чиме доказује да је позван или делегиран на ту међународну манифестацију.

III

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве се подносе на адресу: Општинска управа Ада, Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1. у канцеларији број 29 или поштом са назнаком „Конкурс за талентоване ученике и студенте. Телефон за контакт: 024/852-106, lokal 129.

IV

Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата на основу утврђених услова и критеријума за доделу помоћи.
            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
 

V

             Овај Конкурс се објављује у ''Службеном листу општине Ада''.

Република Србја

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА                                      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Комисија за спровођење конкурса                                                          Тобиаш Јожеф с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Број: 020-6-14/2017-03

Дана 26.01.2017. године

Развојни фонд АПВ

Министарство културе и информисања

Резултат конкурса за удружења

MS word DOC icon.svg

Отворен конкурс за "Старт-уп акцелератор"

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подстицања развоја предузетништва кроз развојне пројекте

 

ПРИЈАВА на Конкурс за доделу финансијских средстава за суфинансирање програма удружења грађана
из буџета општине Ада

 

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2017. годину (''Службени лист општине Aдa'', број 50/2016),
Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 06.01.2017. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање програма од општег интереса
удружењима грађана из буџета општине Ада
– дечији кампови –


1. ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА – ОРГАНИЗОВАЊЕ КАМПОВА ЗА ДЕЦУ која у наставној години 2016/2017 похађају 1., 2., 3. 4., 5. или 6. разред основне школе.

2. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА
Укупан износ средстава планиран за суфинансирање програма удружења - организовање кампова за децу која у наставној години 2016/2017 похађају 1., 2., 3. 4., 5. или 6. разред основне школе – у 2017. години износи 5.000.000,00 динара.

3. СРЕДСТВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ДОДЕЉУЈУ СЕ
удружењима за реализацију програма из следеће области:
 омладина

4. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На конкурсу може да учествује удружење:

  • које је уписано у регистар надлежног органа у складу за законом,
  • чији програм се реализује на територији општине Ада односно које удружење има седиште или огранак и делује на подручју општине Ада
  • које је директно одговорно за припрему и извођење програма,
  • које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању манифестације/пројекта и за трошкове функционисања уколико је остварило право на (су-)финансирање у претходној години путем општинског конкурса,
  • које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности,
  • да се удружење у оквиру своје регистроване делатности бави са децом узраста који је наведен под тачком 1.


5. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:
Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.08.2017. године.

6. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

1) пријавни образац (Образац бр. 1)
2) доказ (уверење, потврда, или извод) о томе да је удружење уписано у регистар надлежног органа или извод штампан са веб-сајта Агенције за привредне регистре (АПР)
3) фотокопија статута – у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује – за удружења које се први пут пријављују на конкурс;
4) детаљан опис програма дечијег кампа
5) писменa изјавa о прихватању предвиђених обавеза
6) доказ о томе да су учествовали и на другим конкурсима, а ако нису, онда изјаву о разлозима

Ради успешног организовања кампа доставити:
1. фотокопију здравствених књижица деце
2. изјаву родитеља на предвиђеном обрасцу

7. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС
Оверена и одштампана пријава, обавезна конкурсна документација и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс „КАМПОВИ ЗА ДЕЦУ“ – не отварати” на пошти или лично у канцеларију бр. 29 јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.
Пријава се шаље поштом или се предајe лично на адреси:
Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, канцеларија бр. 29, 24430 Ада,
Конкурсна документација може се преузети са званичне интернет странице Општине Ада www.аda.org.rs или сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова у канцеларији бр 29.
За додатне информације можете се обратити на број телефона 024/852-106 локал 129.

8. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је: 14.01.2017. године.

Листа кандидата који остварују право на суфинансирање из буџета општине oбјављује се на званичној интернет страници www.аda.org.rs Општине Ада.
Одлуку о додели финансијских средстава удружењима грађана доноси Општинско веће општине Ада на предлог Комисије. Одлука Општинског већа је коначнa.

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу неће бити разматране. Пријаве корисника којима је Општина Ада током 2016. године доделила средства на име финансирања/суфинансирања програма/пројеката или за трошкове функционисања а који не поднесу извештај о њиховој реализацији најкасније до 31.01.2017. године, сматраће се неважећим.

Непотпуни конкурсни материјали се не вреднују/бодују. Конкурсна документација се не враћа.

Након одлучивања о избору програма који ће бити суфинансирани током 2017. године закључују се уговори са удружењима која остварују право на суфинансирање на основу одлуке општинског већа.

Подносиоци пријава су дужни да у року од 30 дана по завршетку програма а најкасније до 15.01.2018. године, поднесу Извештај о реализацији програма и о утрошеним средствима на обрасцу прописаним Правилником о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 51/2016) заједно са доказима о наменском коришћењу истих.

Извештаји се подносе у писаној форми Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Ада предајом у Услужном центру Општине Ада или поштом.

Образац извештаја се може преузети сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова у згради Скупштине општине Ада, Трг ослобођења бр. 1, у канцеларији бр. 29, односно преузети са званичне интернет странице општине општине Ада www.аda.org.rs

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Општине Ада“ и на званичној интернет страници Општине Ада.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Комисија за спровођење поступка доделе
финансијских средстава удружењима грађана
Број: 020-6-2/2017-03
Дана 06.01.2017. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Билицки Золтан

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki