ИЗБОРИ 2016

2016valasztas

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Конкурси

konkursi

            На основу члана 3. став 1 и 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи материјално угроженим ученицима и студентима са територије општине Ада (''Службени лист општине Ада'' , број 9/2017),

            Комисија за спровођење конкурса, дана 27.03.2017. године расписуje


К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ  ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И  СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

I.

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2016/2017 години.

II.

            1. Помоћ се додељује ученицима средњих          школа

Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:

 • да је редован ученик средње школе,
 • да има пребивалиште на територији општине Ада,
 • да не обнавља разред.

            2. Помоћ се додељује студентима                  

Право учешћа има студент који испуњава следеће услове:

 • да је редован студент установе високог образовања чији је оснивач држава,
 • да има пребивалиште на територији општине Ада,
 • да не обнавља годину,
 • да студије по наставном програму трају најмање шест семестара.

            Кандидати треба да предају следеће документе:

 1. попуњен Упитник
 2. кратку биографију са посебним освртом на материјалне услове породице и на трошкове школовања/студирања,
 3. доказ о пребивалишту (фотокопија (извод) личне карте или уверење ОУП Ада, или одштампани примерак података из електронске здравствене књижице),
  1. - средњошколци: потврду школе да су разред који похађају текуће наставне године уписали први пут,

              - студенти: потврду факултета/више школе да су редовни студенти и да су годину студија коју су уписали текуће наставне године први пут уписали,

 1. уверење о школовању за остале ученике/студенте у породици,
 2. потврда оба родитеља односно старатеља о нето примањима у задња три месеца(у случају незапослености: приложити уверење Националне службе за запошљавање или фотокопију (извод) здравствене књижице).

III.

            Комисија додељује помоћ на основу следећих критеријума:

- приходи по члану породице,

- трошкови везани за школовање/студирање,

- остали околности везани за материјалне услове подносиоца пријаве.

IV.

Рок за достављање пријава је 14.04.2017. године.

Пријаве доставити на следећу адресу:

Општинска управа Ада

Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове

Одсек за друштвене делатности и заједничке послове

- Канцеларија бр. 29 -

24430 Ада

Трг Ослобођења 1

са назнаком: ''Конкурс за доделу ученичке, односносно студентске помоћи''.

Контакт телефон: 024/852-106, локал бр. 129.

V.

Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата на основу предвиђених критеријума за доделу помоћи.
            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
 

VI.

             Овај Конкурс се објављује у ''Службеном листу општине Ада''.

Република Србја

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада                  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА                                                     ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ,

Комисија за спровођење конкурса  за                                                                       Огњан Томић

додељивање помоћи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Број: ________________

Дана, 27.03.2017. године                                                                   

УПИТНИК ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

MS word DOC icon.svg

Расписани нови конкурси Развојног фонда АП Војводине – повољнији услови кредитирања
Надзорни одбор Развојног фонда АП Војводине усвојио је нове конкурсе за правна лица и предузетнике, за регистрована пољопривредна газдинства и за локалне самоуправе.
Како наводе у Развојном фонду Војводине нове кредитне линије су знатно повољније у односу на претходни период. Процедура је поједностављена, а средства обезбеђења значајно смањена.
Каматне стопе годишње износе 1% уколико је средство обезбеђења банкарска гаранција и 2% уколико је средство обезбеђења хипотека када корисник кредита долази из локалне самоуправе са територије Војводине које се налазе у трећој и четвртој групи развијености ( Алибунар, Бач, Бела Црква, Жабаљ, Житиште, Ириг, Ковачица, Ковин, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Бечеј, Оџаци, Пландиште, Сечањ, Србобран, Тител, Чока, Шид и Опово ). Каматне стопе су више за један процентни поен уколико корисник кредита долази из локалне самоуправе које спадају у прву и другу категорију развијености и у зависности од инструмента обезбеђења износе 2 или 3% годишње
Директор Развојног фонда господин Горан Савић изјавио је да је у току 2017.године кроз конкурсе опредељено 2,5 милијарде динара, односно приближно 20 милиона евра. Такође, средства обезбеђења смо знатно прилагодили тренутној ситуацији на тржишту па ће привредницима и пољопривредницима бити у великој мери олакшано њихово коришћење.
Када је реч о грејс периоду који пружамо нашим клијентима, морам да напоменем да су то тренутно најдужи рокови који се могу наћи у понуди кредитних линија. За инвестиционе пројекте опредељен је период мировања отплате до 24 месеца, а за обртна средства до 6 месеци.
Такође, омогућено је и давање ручне залоге на новокупљену погонску механизацију код кредитирања регистрованих пољопривредних газдинстава па тако сада пољопривредници уз 20% учешћа могу дати залогу на предмет куповине. Важно је напоменути да је смањена и накнада за обраду кредитног захтева са 10.000 на 5.000 динара.
Трудимо се да покретачима привредних активности маскимално изађемо у сусрет и то ћемо чинити у наредном периоду. Обилазимо војводјанске општине, причамо са привредницима и пољопривредницима и њиховим захтевима излазимо у сусрет.
Сви конкурси су отворени током целе године.
За правна лица и предузетнике расписани су следећи конкурси:
- Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања са роком отплате 84 месеца
- Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства са роком отплате 48 месеци
- Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства на 12 месеци, са периодом расположивости средстава од 36 месеци (три транше)

За регистрована пољопривредна газдинства расписани су следећи конкурси:
- Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду са роком отплате до 60 месеци
- Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта са роком оплате од 72 месеца
- Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди са роком од 9 месеци И периодом расположивости средстава од 36 месеци (четири транше)

За локалне самоуправе расписани су следећи конкурси:

- Конкурс за краткорочне кредите за предфинансирање реализације пројеката суфинансираних од стране Европске уније и билатералних донатора на 12 месеци
- Конкурс за дугорочне кредите за инвестиционо опремање радних, пословних и агроиндустријских зона кроз суфинансирање са локалним самоуправама на 84 месеца

Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите, електронским путем: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или телефонским путем на бројеве: 021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14 и 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члан 4, 5 и 6. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број 16/2016 и 8/2017), члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 10/2014 – пречишћен текст),

Општинско веће општине Ада на својој седници одржаној дана 21.02.2017. године:

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области

jавног информисања на територији општине Ада у 2017. години

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Ада; заштити и развоју људских права и демократије; подизању квалитета информисања особа са инвалидитетом и припадника националних мањина; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; унапређивању медијског и новинарског професионализма и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана општине Ада за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације.

Средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Ада у 2017. години, опредељена су чланом 6. Одлуке о расписивању конкурса о суфинансирању пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса („Службени лист општине Ада“, број 5/2017) у износу од 450.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту је 450.000,00 динара.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% вредности пројекта.

II ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу може учествовати:

1.издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира на територији општине Ада;

2.правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Ада.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта, као и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошилa.

Учесник конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио не прелази 80% вредности пројекта.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:

1.Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

1.1.Значај пројекта са становишта:

∙ остваривања јавног интереса у области јавног информисања; ∙ остваривање намене конкурса;

∙ усклађености пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

∙ идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;

∙ заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.

1.2.Утицај и изводљивост са становишта:

∙ усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима

ипотребама циљних група;

степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;

мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;

степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).

1.3.Капацитети са становишта:

степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;

неопходних ресурса за реализацију пројекта;

стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

1.4.Буџет и оправданост трошкова са становишта:

прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

2.Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима:

2.1.да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана због кршења професионалних и етичких стандарда;

2.2.доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Ближи критеријуми за оцењивање пројеката су:

1.да је пројекат од посебног значаја за информисање становништва на територији општине Ада;

2.мера у којој пројекат доприноси очувању српског националног и културног идентитета и jезика;

3.актуелност теме и доступност већем броју корисника;

4.мера у којој предложени пројекат доприноси унапређењу положаjа и равноправности одређених друштвених група;

5.мера у којој пројекат доприноси унапређењу медијске писмености.

IV РОКОВИ

Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“: од 24.02.2017. године до 11.03.2017. године.

Датум објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“ биће објављен на сајту Општине Ада.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

V ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да попуњен и оверен пријавни Образац 1 за учешће на конкурсу достави у четири примерка. Образац се преузима са сајта Општине Ада www.ada.org.rs (Образац 1– пријава и Образац 1 – табела).

Учесник конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

1.решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;

2.решење о регистрацији из Регистра медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима (у обзир се неће узимати решење о регистрацији из Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре);

3.дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

4.оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике који се баве производњом медијских садржаја и који су регистровани за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

5.визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл).

VI ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса да предложе чланове конкурсне комисије, која уз предлог за чланове комисије, подносе и доказ о регистрацији удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије, да писаним путем предложе чланове комисије Општини Ада. Уз предлог за члана комисије потребно је доставити и кратке биографије.

Предлози за чланове комисије достављају се у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“: од 24.02.2017. године до 11.03.2017. године.

Предложена лица не смеју бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

VII НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на сајту општине Ада, www.ada.org.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Ада у 2017. години”.

Образац 1 (пријава и табела) са јасним називом подносиоца пројекта, доставити и на CD-у.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу биће обjављено на сајту општине Ада www.ada.org.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 024/582-106, локал 217.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА

Број: 020-6-18/2017-03                                                                                   ПРЕДСЕДНИК,

Ада, дана 21.02.2017. године                                                                    Билицки Золтан с.р.

            На основу члана 4. став 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 2/2017 и 3/2017),

            Комисија за спровођење конкурса, дана 26.01.2017. године расписуje

К О Н К У Р С


за
додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима

са територије општине Ада

I

            Конкурсом се додељује помоћ у школској 2016/2017 години.

II

           

 1. Помоћ талентованим УЧЕНИЦИМА првог, другог, трећег и четвртог разреда СРЕДЊИХ ШКОЛА

Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:

ñ  Да је редован ученик првог, другог, трећег или четвртог разреда средње школе;

ñ  Да има пребивалише на територији општине Ада;

ñ  Да је постигао просечну оцену најмање 4,90 у претходно завршеним разредима средње школе, с тим да код ученика првог разреда узима се у обзир резултат првог полугодишта;

2. Помоћ талентованим СТУДЕНТИМА прве, друге, треће, четврте, пете и шесте године ОСНОВНИХ СТУДИЈА и ПОСТДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА

            Право учешћа има студент који испуњава следеће услове:

ñ  да је редован студент факултета;

ñ  да има пребивалиште на територији општине Ада;

ñ  да има просечну оцену:

            -  основних студија у Србији најмање 8,50

            -  основних студија у Мађарској најмање 3,875

            -  мастер и докторских студија у Србији најмање 9,00

            -  мастер и докторских студија у Мађарској најмање 4,25

ñ  да није губио ниједну годину током студија, осим из оправданих разлога (о чему прилаже доказ);

ñ  да је положио све испите из претходних година,

ñ  да није у радном односу (овај услов се односи на студенте мастер и докторских студија).

На конкурс могу да се пријаве ученици и студенти, који у једној или више научној области постигли изузетно значајне резултате, ради суфинансирања трошкова учествовања на међународном скупу или такмичењу, независно од просечног резултата постигнутог у образовној установи који похађају.

Студенти који имају статус апсолвента немају право на доделу општинске помоћи.

            Кандидати треба да предају следеће документе:

ñ  кратку биографију;

ñ  фотокопију личне карте или уверење о пребивалишту из ОУП Ада;

ñ  фотокопију сведочанства или студентске књижице о претходно завршеним разредима/годинама студија (прваци средњих школа: фотокопију сведочанства о резултату првог полугодишта, а студенти прве године студија: фотокопију сведочанства о резултатима у средњој школи)

ñ  потврду факултета, да ниједна година није уписана два пута и да су положени сви испити из претходних година, са подацима о просечној оцени током свих година студија,

ñ  изјаву о непостојању радног односа (односи се само на студенте мастер и докторских студија),

ñ  Ученик или студент који тражи суфинансирање трошкова учествовања на међународном скупу или такмичењу дужан је да приложи документацију из чега се виде научни резултати које је до сад постигао и документ са чиме доказује да је позван или делегиран на ту међународну манифестацију.

III

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве се подносе на адресу: Општинска управа Ада, Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1. у канцеларији број 29 или поштом са назнаком „Конкурс за талентоване ученике и студенте. Телефон за контакт: 024/852-106, lokal 129.

IV

Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата на основу утврђених услова и критеријума за доделу помоћи.
            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
 

V

             Овај Конкурс се објављује у ''Службеном листу општине Ада''.

Република Србја

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА                                      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Комисија за спровођење конкурса                                                          Тобиаш Јожеф с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Број: 020-6-14/2017-03

Дана 26.01.2017. године

Развојни фонд АПВ

Министарство културе и информисања

Резултат конкурса за удружења

MS word DOC icon.svg

Отворен конкурс за "Старт-уп акцелератор"

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki