Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

            На основу члана 4. став 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 2/2017 и 3/2017),

            Комисија за спровођење конкурса, дана 26.01.2017. године расписуje

К О Н К У Р С


за
додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима

са територије општине Ада

I

            Конкурсом се додељује помоћ у школској 2016/2017 години.

II

           

  1. Помоћ талентованим УЧЕНИЦИМА првог, другог, трећег и четвртог разреда СРЕДЊИХ ШКОЛА

Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:

ñ  Да је редован ученик првог, другог, трећег или четвртог разреда средње школе;

ñ  Да има пребивалише на територији општине Ада;

ñ  Да је постигао просечну оцену најмање 4,90 у претходно завршеним разредима средње школе, с тим да код ученика првог разреда узима се у обзир резултат првог полугодишта;

2. Помоћ талентованим СТУДЕНТИМА прве, друге, треће, четврте, пете и шесте године ОСНОВНИХ СТУДИЈА и ПОСТДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА

            Право учешћа има студент који испуњава следеће услове:

ñ  да је редован студент факултета;

ñ  да има пребивалиште на територији општине Ада;

ñ  да има просечну оцену:

            -  основних студија у Србији најмање 8,50

            -  основних студија у Мађарској најмање 3,875

            -  мастер и докторских студија у Србији најмање 9,00

            -  мастер и докторских студија у Мађарској најмање 4,25

ñ  да није губио ниједну годину током студија, осим из оправданих разлога (о чему прилаже доказ);

ñ  да је положио све испите из претходних година,

ñ  да није у радном односу (овај услов се односи на студенте мастер и докторских студија).

На конкурс могу да се пријаве ученици и студенти, који у једној или више научној области постигли изузетно значајне резултате, ради суфинансирања трошкова учествовања на међународном скупу или такмичењу, независно од просечног резултата постигнутог у образовној установи који похађају.

Студенти који имају статус апсолвента немају право на доделу општинске помоћи.

            Кандидати треба да предају следеће документе:

ñ  кратку биографију;

ñ  фотокопију личне карте или уверење о пребивалишту из ОУП Ада;

ñ  фотокопију сведочанства или студентске књижице о претходно завршеним разредима/годинама студија (прваци средњих школа: фотокопију сведочанства о резултату првог полугодишта, а студенти прве године студија: фотокопију сведочанства о резултатима у средњој школи)

ñ  потврду факултета, да ниједна година није уписана два пута и да су положени сви испити из претходних година, са подацима о просечној оцени током свих година студија,

ñ  изјаву о непостојању радног односа (односи се само на студенте мастер и докторских студија),

ñ  Ученик или студент који тражи суфинансирање трошкова учествовања на међународном скупу или такмичењу дужан је да приложи документацију из чега се виде научни резултати које је до сад постигао и документ са чиме доказује да је позван или делегиран на ту међународну манифестацију.

III

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве се подносе на адресу: Општинска управа Ада, Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1. у канцеларији број 29 или поштом са назнаком „Конкурс за талентоване ученике и студенте. Телефон за контакт: 024/852-106, lokal 129.

IV

Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата на основу утврђених услова и критеријума за доделу помоћи.
            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
 

V

             Овај Конкурс се објављује у ''Службеном листу општине Ада''.

Република Србја

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА                                      ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Комисија за спровођење конкурса                                                          Тобиаш Јожеф с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Број: 020-6-14/2017-03

Дана 26.01.2017. године

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki