Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

            На основу члана 3. став 1 и 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи материјално угроженим ученицима и студентима са територије општине Ада (''Службени лист општине Ада'' , број 9/2017),

            Комисија за спровођење конкурса, дана 27.03.2017. године расписуje


К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ  ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И  СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

I.

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2016/2017 години.

II.

            1. Помоћ се додељује ученицима средњих          школа

Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:

 • да је редован ученик средње школе,
 • да има пребивалиште на територији општине Ада,
 • да не обнавља разред.

            2. Помоћ се додељује студентима                  

Право учешћа има студент који испуњава следеће услове:

 • да је редован студент установе високог образовања чији је оснивач држава,
 • да има пребивалиште на територији општине Ада,
 • да не обнавља годину,
 • да студије по наставном програму трају најмање шест семестара.

            Кандидати треба да предају следеће документе:

 1. попуњен Упитник
 2. кратку биографију са посебним освртом на материјалне услове породице и на трошкове школовања/студирања,
 3. доказ о пребивалишту (фотокопија (извод) личне карте или уверење ОУП Ада, или одштампани примерак података из електронске здравствене књижице),
  1. - средњошколци: потврду школе да су разред који похађају текуће наставне године уписали први пут,

              - студенти: потврду факултета/више школе да су редовни студенти и да су годину студија коју су уписали текуће наставне године први пут уписали,

 1. уверење о школовању за остале ученике/студенте у породици,
 2. потврда оба родитеља односно старатеља о нето примањима у задња три месеца(у случају незапослености: приложити уверење Националне службе за запошљавање или фотокопију (извод) здравствене књижице).

III.

            Комисија додељује помоћ на основу следећих критеријума:

- приходи по члану породице,

- трошкови везани за школовање/студирање,

- остали околности везани за материјалне услове подносиоца пријаве.

IV.

Рок за достављање пријава је 14.04.2017. године.

Пријаве доставити на следећу адресу:

Општинска управа Ада

Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове

Одсек за друштвене делатности и заједничке послове

- Канцеларија бр. 29 -

24430 Ада

Трг Ослобођења 1

са назнаком: ''Конкурс за доделу ученичке, односносно студентске помоћи''.

Контакт телефон: 024/852-106, локал бр. 129.

V.

Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата на основу предвиђених критеријума за доделу помоћи.
            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
 

VI.

             Овај Конкурс се објављује у ''Службеном листу општине Ада''.

Република Србја

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада                  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА                                                     ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ,

Комисија за спровођење конкурса  за                                                                       Огњан Томић

додељивање помоћи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Број: ________________

Дана, 27.03.2017. године                                                                   

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki