Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

 На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ада за 2017. годину ("Сл. лист општине Ада" бр. 26/2017) и Решења Општинског већа број 020-6-124/2017-03, од дана 26.10.2017. године, доноси се:

КОНКУРС

 ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА, ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја програмима који се односе на унапређење конкурентности који обухватају подстицаје за управљање ризицима премије осигурања усева, плодова, расадника, младих вишегодишњих засада пре ступања на род и животиња (у даљем тексту: подстицаји), услови, начин остваривања права на подстицаје, образац захтева за остваривање права на подстицаје, као и мaксимaлни изнoси пoдстицaja по појединој врсти подстицаја и по кориснику.

Члан 2.

Врсте подстицаја су:

1) подстицаји за осигурање ратарских култура (житарице и индустријско биље);

2) подстицаји за осигурање повртарских култура;

3) подстицаји за осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља;

4) подстицаји за осигурање расадника и младих вишегодишњих засада пре ступања на род;

5) подстицаји за осигурање животиња.

Члан 3.

Право на подстицаје има физичко лице - носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства ако је:

1) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) и налази се у активном статусу и има пребивалиште и производеу на територији општине Ада;

2) код друштва за осигурање осигурао од ризика који су прописани општим и посебним условима осигуравајућих друштава за:

(1) усеве и плодове  овог правилника на површинама пољопривредног земљишта које је уписано у Регистар под одговарајућим биљним културама;

(2) расаднике и/или младе вишегодишње засаде пре ступања на род на површинама пољопривредног земљишта које је уписано у Регистар;

(3) животиње.

3) корисник захтева несме да има заосталих дуговања на име пореза на имовину према општини Ада;

4) корисник мора да испуни доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Ада;

Лице које испуњава услове остварује право на исплату подстицаја ако у Регистру има пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају).

Члан 4.

Право на подстицаје остварује се тако што се захтев за остваривање права на подстицаје (у даљем тексту: захтев), подноси  локалној самоуправи у затвореним ковертама у услужном центру општине Ада, на шалтерима бр. 11 и бр. 12. . Пријаве  на  Конкурс   се  поднoслично,  предајом  писарници  Општинској управи општине Ада, Трг ослобођења бр.1 , 24430 Ада, обавезно у писаној форми искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети у Општинској управи општине Ада. На коверти назначити "Назнака" за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња.

Захтев се подноси до 30. новембра текуће године, на Обрасцу - Захтев за остваривање права на подстицај за премију осигурања у --------- години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Подносилац захтева може поднети само један захтев за коришћење подстицаја који може обухватити једну или више врста подстицаја из члана 2. овог правилника.

Члан 5.

Уз захтев за остваривање подстицаја доставља се:

1) оригинал или оверена копија полисе осигурања издате од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 16. новембра претходне до 15. новембра текуће године;

2) оригинал или оверена копија потврде од стране друштва за осигурање код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 16. новембра претходне до 15. новембра текуће године о укупно плаћеној премији осигурања умањену за  додату вредност.

3)фотокопија потврде о активном статусу пољопривредног газдинства

4)фотокопија личне карте или одштампани подаци са личне карте

5)фотокопија броја наменског рачуна за пољоприведу (картица или уговор са банком)

6)сетвена структура пријављена у управи за аграрна плаћања

7)уверење из управе за аграрна плаћања да је пријављен ХИД број

Ако је физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства закључило уговор о производњи са организатором производње који је осигурао усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње у његово име и за његов рачун, то лице подноси потврду о осигурању издату од стране друштва за осигурање код кога је осигуран, као и потврду о извршеном плаћању укупне премије осигурања.

Члан 6.

Локална самоуправа врши административну обраду захтева, провером података из захтева, документације приложене уз захтев и службених евиденција.

Захтев поднет од стране лица које у складу са овим правилником нема право на подстицаје, преурањен и неблаговремен захтев, захтев послат факсом или електронском поштом, захтев са документацијом која не гласи на подносиоца захтева, односно која је издата након подношења захтева, као и сваки наредни захтев истог подносиоца у текућој години, локална самоуправа одбацује без разматрања.

Члан 7.

Укупан износ предвиђен за финансирање ове мере је 1.000.000,00 динара. Подстицаји се утврђују у  износу од 30% вредности плаћене премије, умањене за износ средстава на име пореза на премију неживотног осигурања односно до максималног износа од 30.000,00 динара по кориснику.

Подстицаји се исплаћују на наменски рачун корисника подстицаја уписан у Регистар.

Подстицаји се исплаћују по редоследу подношења уредно поднетих захтева у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, а до износа финансијских средстава утврђених за ову намену.

Уредним захтевом се сматра захтев који испуњава све услове конкурса.

 

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПСДСТИЦАЈЕ ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА

MS word DOC icon.svg

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine