Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Такмичење општина и градова 2018

Veb Baner takmicenje opstina i gradova 2018

 

Наградна игра 2018

Veb Baner Nagradna igra 2018

Радови на обнови у Основној школи "Новак Радонић" у Молу теку по планираној динамици.

FB IMG 1517240166806 FB IMG 1517240174176

   На основу члана 117. став 7 закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016), члана 3. став 3. Правилника о одобравању и финансирању/суфинансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ада, члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине Ада („Сл. лист општине Ада“, бр. 10/2014 – пречишћен текст)

Oпштинско веће општине Ада на седници одржаној дана 25.01.2018. године, доноси

ОДЛУКУ О ОБЈАВЉИВАЊУЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОСЕБАН ПРОГРАМ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ АДА ЗА 2018 ГОДИНУ

Члан 1.

            Овом одлуком се утврђује, садржина јавног позива, износ средстава опредељених за посебан програм, који посебни програм односно програмске активности је обухваћен овим позивом.

Члан 2.

            Јавним позивом је утврђено:

-          Предмет јавног позива;

-          Висина средстава који су на располагању за предмет јавног позива;

-          Крајњи рок до кога морају бити употребљена добијена средства;

-          Рок до кога морају бити поднети предлози програма;

-          Датум обавештавања носиоца програма о одобреним програмима

-          Место, време и лице од кога се може добити документација у вези с јавним позивом

Јавни позив из става 1. овог члана се налази у прилогу и саставни је део ове Одлуке.

Члан 3.

            Износ средстава опредељених за посебан програм је утврђен Одлуком о буџету општине Ада за 2018. годину и износи 2.500.000,00 динара.

Члан 4.

            Предлагачи програма учествују са посебним програмом за Рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини општине Ада кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта.

           

Члан 5.

На јавни позив  могу се јавити са својим посебним програмом основне школе на територији општине Ада, који своје посебне програме подносе самостално или са организацијама које учествују у реализацији програма као партнери.

Члан 6.

            Јавни позив објављује Општинско веће општине Ада.

            Комисија за оцену годишњих и посебних програмау области спорта у општини Адаврши предлог и даје оцену  поднетих предлога.

            Након доношење одлуке о одбрењу посебног програма од стране Општинског већа општине Ада на предлог Комисије из претходног става овог члана, са подносиоцем одобреног програма, председник општине закључује уговор о реализовању програма.

Члан 7.

Јавни позив се објављује у „Службеном листу општине Ада“ као и на интернет страници Општине Ада

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења и објављује се у „Службеном листу општине Ада“.

           

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА

Број: 020-6-2/2018-03                                                                                  ПРЕДСЕДНИК,

Ада, дана 25.01.2018. године                                                                    Билицки Золтан с.р.

На основу члана 117. став 7 закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016) члана 3. став 3. , члана 22. став 5. Правилника о одобравању и финансирању/суфинансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ада, члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 10/2014 – пречишћен текст),

Општинско веће општине Ада на својој седници одржаној дана 25.01.2018. године:

р а с п и с у ј е

ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОСЕБАН ПРОГРАМ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ АДА ЗА 2018 ГОДИНУ

1.ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА:

Предмет јавног позива је посебни програм у области спорта  - Рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини општине Ада кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта.

На јавни позив  могу се јавити са својим посебним програмом основне школе на територији општине Ада, који своје посебне програме подносе самостално или са организацијама које учествују у реализацији програма као партнери.

Прелози посебног програма се достављају на Обрасцу број 4 који је саставни део јавног позива.

2.ВИСИНА СРЕДСТАВА КОЈА СУ НА РАСПОЛАГАЊУ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Износ средстава опредељених за посебан програм је утврђен Одлуком о буџету општине Ада за 2018. годину и износи 2.500.000,00 динара.

3.КРАЈЊИ РОК  ДО КОГА МОРАЈУ БИТИ УПОТРЕБЉЕНА ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА

Крајњи рок до којег морају бити употребљена добијена средства је 30.06.2018. године

4.РОК ДО КОГА МОРАЈУ БИТИ ПОДНЕТИ ПРЕДЛОЗИ ПРОГРАМА

Предлози програма морају бити поднети до 30.01.2018. године до 10,00 часова.предлози пристигли након предвиђеног рока, или који не буду поднети на прописаном обрасцу неће бити разматрани.

5. ДАТУМ ОБАВЕШТАВАЊА НОСИОЦА ПРОГРАМА О ОДОБРЕНИМ ПРОГРАМИМА

Обавештење носиоцима програма о одобреним програмима ће бити достављено даном одобрења.

6. МЕСТО, ВРЕМЕ И ЛИЦЕ ОД КОГА СЕ МОЖЕ ДОБИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈА У ВЕЗИ С ЈАВНИМ ПОЗИВОМ

Потребна документација се може преузети сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова у згради Скупштине општине Ада, Трг осолбођења број 1, у канцеларији број 17/II или се може преузети са званичне интернет странице општине Ада www.ada.org.rs , контакт запослени: Вања Гавриловић, шеф Одељења за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА

Број: 020-6-2/2018-03                                                                              

Ада, дана 25.01.2018. године        

                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК,

Билицки Золтан с.р.

XXIV. измештен пријем странака Генералног конзулата Мађарске – Суботица у Ади

Данас је у Ади, у просторијама Друге месне заједнице, већ двадесетчетврти пут одржан измештен пријем странака Генералног конзулата Мађарске – Суботица, ради пријема молби за пријем у држављанство Мађарске по поједностављеном поступку.
Овом приликом су нашу општину посетили конзули, Радован Рус и Петер Сарлаи. Конзуле су примили председник и секретар скупштине општине, Атила Бучу и Атила Кош. Четири референта конзулата су током преподнева преузели 100 молби. Следећи пријем очекује се почетком лета ове године.

IMG 4e4f3c3cd1125c64ce8342c3d98631b3 V IMG 20180123 123008

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада


ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА.

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Укупан износ средстава планиран за суфинансирање програма удружења у 2018. години износи 6.900.000,00 динара.
НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС
Оверена и одштампана пријава, обавезна конкурсна документација и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не отварати” на пошти или лично у канцеларију бр. 29 јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.

Пријава се шаље поштом или се предајe лично на адреси:
Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, канцеларија бр. 29, 24430 Ада,
Конкурсна документација може се преузети са званичне интернет странице Општине Ада www.аda.org.rs или сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова у канцеларији бр 29.
За додатне информације можете се обратити на број телефона 024/852-106 локал 129.

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је: 31.01.2018. године.

Састанак са председником Националног савета мађарске националне мањине

Данас преподне је на радни састанак у нашу општину стигао председник Националног савета мађарске националне мањине, Хајнал Јене. Господина председника су примили председник општине, Золтан Билицки и председник СО, Атила Бучу. На састанку је присуствовала и директорица Техничке школе, Хилда Гилице. Главна тема разговора било је финансирање трошкова изградње будућег дома за смештај ученика, а било је речи и о увођењу дуалног образовања.

ФОРУМ ПРИВРЕДНИКА НА ТЕМУ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА

Данас у току пре поднева у свечаној сали Скупштине општине Ада одржан је форум привредника на тему дуалног образовања. Организатор скупа је била Привредна комора Србије - Регионална привредна комора Суботица, у сарадњи са локалном самоуправом општине Ада. Зоран Драгин заменик председника општине поздравио је присутне госте: директора Регионалне коморе из Суботице, чланове делегација Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и Привредне коморе Србије, Београд - Центар за едукацију, дуално образовање и образовне политике, заступнике локалних фирми као и представника Техничке школе из Аде. Презентиран је Закон о дуалном образовању (који се примењује од школске 2019/2020. године) као и значај и активности на увођењу дуалног система образовања, како на нивоу државе, тако и на нивоу наше локалне самоуправе.

DSCN3437 DSCN3441

Привредна комора Србије - Регионална привредна комора Суботица, у сарадњи са локалном самоуправом Ада, Вас позива на

ФОРУМ ПРИВРЕДНИКА НА ТЕМУ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА

  • ДАТУМ: 19. ЈАНУАР 2018. године
  • МЕСТО: АДА, СВЕЧАНА САЛА ОПШТИНЕ
  • ВРЕМЕ: 11:00 – 12:30х

Молимо да учешће потврдите на Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на телефон: 024/553357.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Грађани Републике Србије, а на основу члана 47. Закона о одбрани имају право и дужност да извршавају војну, радну и материјалну обавезу и да учествују у цивилној заштити и обучавању за одбрану. Грађани могу бити распоређени и на друге дужности од значаја за одбрану, а према одлуци надлежних органа.

Законом о војној радној и материјалној обавези прописано је да војну обавезу у миру, ванредном или ратном стању имају сви грађани који се припремају и оспособљавају за извршење војних дужности и других задатака одбране.

Ступањем на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, свим лицима старијим од 18 година остаје обавеза увођења у војну евиденцију и обавеза служења у резервном саставу.

На основу Закона о војној, радној и материјалној обавези (члан 15) Министарство одбране Републике Србије позива лица мушког пола рођена 2000. године да испуне своју законску обавезу и уведу се у војну евиденцију.

Обавези увођења у војну евиденцију подлежу и лица мушког пола старијих годишта (рођена од 1988. до 1999. године), која из било којих разлога нису уведена у евиденцију војних обвезника.

Увођење у војну евиденцију по општем позиву може се извршити у надлежном Центру Министарства одбране (ЦМО) за локалну самоуправу или општинској канцеларији ЦМО, а према месту пребивалишта у периоду од 16.01.2018. до 28.02.2018. године по следећем распореду:

у општини Кикинда – сваког радног дана од 09,00 до 13,00 сати

у општини Ада – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати

у општини Кањижа – сваке радне среде од 09,00 до 13,00 сати

у општини Нови Кнежевац – сваког радног дана, сем  уторка и среде од 09,00 до 13,00 сати

у општини Сента – сваког радног дана, сем уторка од 09,00 до 13,00 сати

у општини Чока – сваког радног уторка од 09,00 до 13,00 сати

Лице које се уводи у војну евиденцију треба да покаже личну карту на увид, а уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује Изводом из матичне књиге рођених или Уверењем о држављанству, а у иностранству важећом путном исправом.

Лица која бораве у иностранству дужна су да се, ради увођења у војну евиденцију, јаве најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Неодазивање општем позиву повлачи одговорност у складу са Законом о војној, радној и материјалној обавези.

                                                                                               Центар Министарства одбране

                                                                                              за локалну самоуправу Кикинда

Поткатегорије

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki