Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 19.-22. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/2016 и 8/2017, у даљем тексту: Правилник), члана 13. Одлуке о суфинансирању пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса („Службени лист општине Ада“, број 5/2017), члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине Ада („Сл. лист општине Ада“, бр. 10/2014 – пречишћен текст),

 Oпштинско веће општине Ада на седници одржаној дана 04.04.2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА У 2017. ГОДИНИ

I

            Именује се Конкурсна комисија за оцену пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ада у 2017. години (у даљем тексту: Комисија), у следећем саставу:

  1. Владан Стефановић – члан;
  2. Катарина Филиповић – члан;
  3. Ивица Шмит – члан, предлог Асоцијације независних електронских медија (АНЕМ) и Локал прес.

II

            Задатак Комисије је:

-          Да у складу са Правилником и Јавним позивом за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ада у 2017. години, сваки члан комисије изврши оцену свих пројеката поднетих на конкурс;

-          Да за сваки пројекат сачини образложење у коме наводи прихватање и неприхварање пројеката;

-          Да сачини образложени предлог Одлуке о рапсодели средстава и да исти, потписан од стране свих чланова Комисије, достави Општинском већу.

III

            Чланови Комисије, дужни су да на првој седници изаберу председника Комисије, који је задужен да руководи радом Комисије и да води седнице.

            Чланови Комисије дужни су да дају писмену изјаву да нису у сукобу интереса и да не објављају јавну функцију.

            Комисија о свом раду води Записник.

            Комисија је дужна да на писмени захтев Општинског већа, уколико уочи неправилности и грешке, исте у року одређеном у Захтеву исправи и тако исправљен предлог достави Општинском већу.

           

IV

                        Ово Решење се објављује на сајту општине Ада.

           

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА

Број: 020-6-39/2017-03                                                                                   ПРЕДСЕДНИК,

Ада, дана 04.04.2017. године                                                                    Билицки Золтан с.р.

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki