Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

На  основу  чл. 2. Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), чл. 63. Закона о ефикасном коришћењу енергије ("Сл. гласник РС", бр. 25/2013),  чл.60 став .1 тачка 8. Статута општине Ада ("Службени лист општине Ада", број10/2014 - пречишћени текст) и члана 13. Одлуке о условима и начину доделе бесповратних средстава за суфинансирање пројеката и активности повезаних са ефикасним коришћењем енергије и енергената објеката јавних установа на територији Општине Ада за 2017. годину ("Службени лист општине Ада", број  19/2017) а у складу са Одлуком о буџету општине Ада за 2017. годину ,

            ОПШТИНА АДА

            ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА

            Трг ослобођења бр. 1

                                   24430 Ада

Дана: 15. јуна 2017. године

 р а с п и с у ј е

           JAВНИ КОНКУРС

за

ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ ПОВЕЗАНИХ СА ЕФИКАСНИМ КОРИШЋЕЊЕМ ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА ОБЈЕКАТА ЈАВНИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2017. ГОДИНИ

Укупан износ бесповратних постицајних средстава за суфинансирање пројеката и активности повезаних са ефикасним коришћењем енергије  и енергената објеката јавних  установа на територији  Општине Ада за 2017. годину је обезбеђен Одликом  о другој измени одлуке о буџету општине Ада за 2017. годину ("Службени лист општине Ада", број 19/2017)  и то делу Програм 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ , Пројекат :0501-П1 Реализација активности подстицања и унапређења енергетске ефикасности, Функција : 620 Развој заједнице , Позиција  : 133/3, Економска класификација : 4632, у укупном износу од 2.500.000,00 динара.

Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног конкурса. Текст јавног конкурса објављује се у ''Службеном листу Општине Ада'' и на интернет страници Општине Ада (у даљем тексту: Општина)  http://www.ada.org.rs/ (у даљем тексту: Конкурс).

I Право учешћа на Конкурсу и намене за које се могу користити средства 

 Право учешћа на конкурсу имају јавне установе1 за објекте који се налазе на територији Општине Ада, чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина Војводина или Општина Ада.

1 Јавне установе су установе за обезбеђивање остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом утврђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке културе, ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, здравствене заштите животиња и јавног информисања на језицима националних мањина (Закон о јавним службама “Сл. гласник РС”, бр. 42/91 и 71/94)


          Послови у области ефикасног коришћења енергије који се суфинансирају у складу са овим одлуком, јесу послови који се односе на реализацију пројеката и активности, а нарочито за:

1) примену техничких мера у циљу ефикасног коришћења енергије у секторима производње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије;

2) подстицање употребе обновљивих извора енергије за производњу електричне и

топлотне енергије за сопствене потребе;

3) остале активности које за циљ имају ефикасније коришћење енергије.

Бесповратна постицајна средства која се додељују јавним установама могу се користити за суфинансирање реализације пројеката за производњу топлотне енергије у јавним установама и то за:

        А)- набавку и монтажу нових постројења са пратећим инсталацијама

        Б)- адаптацију постојећих система за грејање

            У цену постројења наведених под тачкама А) и Б) улазе и неопходни пратећи електро радови за аутоматизовани или полуаутоматизовани рад котловског постројења, како би се омогућио аутоматизован или комбинован рад у случају потребе).

II Циљеви пројекта

        Бесповратна постицајна средства која се додељују, могу се користити за реализацију следећих циљева :

            -уградњу енергетски ефикасније опреме за коришћење биомасе у енергетске сврхе, ради смањења трошкова за енергију и енегренте;

            -смањење увозне зависности коришћења фосилних горива;

            -повећање енергетске самосталности у наведеним установама;

            -смањење емисије штетних гасова у околину;

            -афирмације коришћења обновљивих извора енергије;

            -ревитализације постојећих система за грејање у наведеним установама.

III Услови конкурса

1.  Укупан износ за расподелу средстава је 2.500.000,00 динара (двамилиона

петстохиљададинара и 00/100);

2.  Максимални износ средстава која се додељују по једном пројекту је 2.500.000,00 динара

3.  Право учешћа на конкурсу имају јавне установе за објекте који се налазе на територији Општине Ада, чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина Војводина или Општина Ада.;

4.  Један подносилац захтева може да конкурише само са једним пројектом;

5.  Рок за подношење пријаве је 22. јун 2017. године до 11,00 часова.

          IV Начин подношења пријаве на Конкурс и обавезна документација која се подноси на Конкурс

Пријаве  на  Конкурс  могу  се  поднети  лично,  предајом  писарници  Општинској управи општине Ада, Трг ослобођења бр.1 , 24430 Ада, или се упућују поштом, обавезно у писаној форми искључиво на конкурсним обрасцима који се могу преузети у Општинској управи општине Ада , у Одељењу за комуналне послове , урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине  или са интернет презентације (сајта) Општине Ада. Образац пријаве се подноси оверен и потписан од стране


овлашћеног лица подносиоца пријаве у затвореној коверти са назнаком ''НЕ ОТВАРАТИ'', називом и адресом подносиоца пријаве и називом конкурса, на адресу:

Општина Ада

Општинска управа општине Ада

Одељење за комуналне послове ,урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине

Трг ослобођења  број 1

24430 Ада

Документација која се подноси на конкурс2:

            - Попуњена, потписана и печатом оверена Пријава за учешће на Конкурсу ( преузима се са сајта Општине Ада, www//ada.org.rs).

            - Потврда о регистрацији (извод из одговарајућег регистра);

            - Фотокопија решења о пореском индентификационом броју;

            - Фотокопија картона депонованих потписа;

            - Број рачуна отвореног код Управе за трезор;

            - Уверење Пореске управе да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних прихода, не старији од 30 дана од дана објављивања конкурса;

            - Идејни машински и пратећи електро пројекат са предмером и предрачуном (уколико се реализује део/фаза пројекта, неопходно је доставити предмер и предрачун за тај део/фазу пројекта, који ће се реализовати након доделе средстава), у складу са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи;

            - Кратак извод из студије оправданости или техно-економске анализе исплативости уградње новог котла; у изводу мора бити дата укупна годишња потрошња топлотне енергије са постојећим и новим решењем (у kWh), укупна годишња уштеда топлотне енергије применом новог решења (у kWh и у %), финансијска уштеда за трошкове набавке енергета (у %), укупна годишња уштеда СО2 применом новог решења (у тонама и у %), укупна вредност инвестиције као и период отплате инвестиције, исказане вредности приказати са прорачунима;

            - Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза према Општини Ада, по основу раније потписаних уговора, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве налази се на сајту Општине Ада);

            - Изјава да се против подносиоца захтева не води кривични поступак (образац Изјаве налази се на сајту Општине Ада);

            - Изјава подносиоца захтева (образац Изјаве налази се на сајту Општине Ада);

да су, уз средства добијена по овом Конкурсу, обезбеђена/биће обезбеђена преостала финансијска средства за реализацију пројекта; да ће се наменски и у складу са важећом законском регулативом (Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама  и др.) утрошити додељена средства и  да ће се Општини Ада достављати  извештаји у складу са уговорним обавезама;

            Општина Ада задржава право да од подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Комисија ће се састати ради отварања и оцене пристиглих пријава дана 22.06.2017. године у 12,00 часова у згради СО Ада, у канцеларији број броја 25.

2 Препоручује се да документација буде достављена у регистратору, на начин да чини целину са страницама означеним њиховим редним бројем и увезана на начин да се онемогући накнадно вађење и уметање листова


Комисија неће узимати у разматрање пријаве које се не сматрају уредним и то:

 неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након истека рока предвиђеног у конкурсу);

   недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашћених лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом, односно оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене);

   непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, пријаве које су непотписане, са непопуњеним рубрикама и неуписаним

захтеваним бројчаним вредностима у табели са критеријумима, попуњене графитном оловком, пријаве послате факсом или електронском поштом (e-mail), пријаве које нису поднете  на  одговарајућем  обрасцу,  без  одговарајућег  броја  рачуна  отвореног  код Управе за трезор, које садрже неразумљиве и нечитке податке).

Неће се такође узимати у разматрање пријаве оних субјеката који су користили средства Општине Ада, а у случају истека уговореног рока нису поднели Општини Ада, финансијске и друге обавезне извештаје о утрошку додељених средстава.

V Одлучивање о додели средстава

Општинско веће општине Ада решењем образује посебну конкурсну комисију за преглед пријава са приложеном документацијом и израду предлога за доделу средстава (у даљем тексту: Комисија). Чланови   Комисије се именују из редова запослених у Општинској управи општине Ада, а могу бити ангажовани и еминенти стручњаци из области за коју је расписан Конкурс.

Општинско веће општине Ада разматра предлоге Комисије за доделу средстава и доноси одлуку о додели средстава корисницима. Ова одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек.

Одлука о додели средстава корисницима (резултати конкурса) објављује се на званичној интернет адреси Општине Ада.

VI Уговор о додели средстава

Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни износи средстава по кориснику. Након доношења одлуке о додели средстава Председник општине Ада у име Општине Ада закључује са корисником средстава уговор о додели средстава.

Обавезни елементи уговора су:

   подаци о кориснику

   износ додељених средстава

   намена за коју се додељују средства

   период на који се закључује уговор

   обавезе корисника средстава

   извештаји који се подносе Секретаријату

   остали елементи од значаја за реализацију уговорених активности

VII Праћење извршавања уговора

            Корисник средстава је обавезан да Општинском већу Општине Ада поднесе извештаје (наративни-описни и финансијски) о реализацији пројекта и наменском и законитом утрошку средстава (у даљем тексту: Извештај), најкасније у року од 15 дана од уговореног рока утврђеног за реализацију пројекта, са припадајућом документацијом.

            Извештај се доставља Одељењу за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине општинске управе Општине Ада.

            Финансијски извештај мора да садржи доказе о утрошеним средствима, са комплетном документацијом којом се оправдава наменско и законито коришћење добијених средстава, као и преосталих средстава потребних  за реализацију пројекта (документацију о спроведеном поступку јавних набавки,изводе из Управе за трезор, фактуре, уговоре, и другу финансијску документацију) овереном од стране овлашћених лица. 

            Наративни извештај мора да садржи окончану ситуацију са спецификацијом радова и потписом надзорног органа да су радови изведени у складу са Уговором, завршне обрачунске листове грађевинске књиге, копије листова грађевинског дневника (почетак и завршетак радова и ако има неких примедби у међувремену) са потписом и печатом одговорног извођача радова и надзорног органа, изјаву о примопредаји објеката као и осталу документацију у складу са Законом о планирању и изградњи.

            Давалац средстава задржава право да од Корисника средстава, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

            Општинско веће Општине Ада, пре доношења закључка о прихватању Извештаја, врши  контролу извршења уговорних обавеза и Извештаја са приложеним документима.

Корисници средстава по јавном конкурсу дужни су да код свих јавних публикација и објављивања о активностима, мерама и програмима које се суфинансирају по јавном конкурсу наведу да је у суфинансирању истих учествовала Општина Ада.

            Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити у Одељењу за комуналне послове , урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине  - Општинске управе општине Ада, сваког радног дана од 08 до 12 часова или путем телефона 024/852 106 локал броја 125.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Золтан Билицки

 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ пријаве на конкурс АДА -празан

MS word DOC icon.svg

ОБРАЗАЦ АДА бр 1 - изјава обавезе

MS word DOC icon.svg

ОБРАЗАЦ АДА бр 2 - изјава о судском поступку

MS word DOC icon.svg

ОБРАЗАЦ АДА бр 3 - изјава о обезбедјењу

MS word DOC icon.svg

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki