Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

На основу члана 117. став 7 закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016) члана 3. став 3. , члана 22. став 5. Правилника о одобравању и финансирању/суфинансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Ада, члана 60. став 1. тачка 11. Статута општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 10/2014 – пречишћен текст),

Општинско веће општине Ада на својој седници одржаној дана 25.01.2018. године:

р а с п и с у ј е

ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОСЕБАН ПРОГРАМ У ОБЛАСТИ СПОРТА У ОПШТИНИ АДА ЗА 2018 ГОДИНУ

1.ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА:

Предмет јавног позива је посебни програм у области спорта  - Рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини општине Ада кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта.

На јавни позив  могу се јавити са својим посебним програмом основне школе на територији општине Ада, који своје посебне програме подносе самостално или са организацијама које учествују у реализацији програма као партнери.

Прелози посебног програма се достављају на Обрасцу број 4 који је саставни део јавног позива.

2.ВИСИНА СРЕДСТАВА КОЈА СУ НА РАСПОЛАГАЊУ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Износ средстава опредељених за посебан програм је утврђен Одлуком о буџету општине Ада за 2018. годину и износи 2.500.000,00 динара.

3.КРАЈЊИ РОК  ДО КОГА МОРАЈУ БИТИ УПОТРЕБЉЕНА ДОБИЈЕНА СРЕДСТВА

Крајњи рок до којег морају бити употребљена добијена средства је 30.06.2018. године

4.РОК ДО КОГА МОРАЈУ БИТИ ПОДНЕТИ ПРЕДЛОЗИ ПРОГРАМА

Предлози програма морају бити поднети до 30.01.2018. године до 10,00 часова.предлози пристигли након предвиђеног рока, или који не буду поднети на прописаном обрасцу неће бити разматрани.

5. ДАТУМ ОБАВЕШТАВАЊА НОСИОЦА ПРОГРАМА О ОДОБРЕНИМ ПРОГРАМИМА

Обавештење носиоцима програма о одобреним програмима ће бити достављено даном одобрења.

6. МЕСТО, ВРЕМЕ И ЛИЦЕ ОД КОГА СЕ МОЖЕ ДОБИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈА У ВЕЗИ С ЈАВНИМ ПОЗИВОМ

Потребна документација се може преузети сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова у згради Скупштине општине Ада, Трг осолбођења број 1, у канцеларији број 17/II или се може преузети са званичне интернет странице општине Ада www.ada.org.rs , контакт запослени: Вања Гавриловић, шеф Одељења за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА

Број: 020-6-2/2018-03                                                                              

Ада, дана 25.01.2018. године        

                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК,

Билицки Золтан с.р.

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine