Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

На основу члана 5. Одлуке о расписивању конкурса о суфинансирању конкурса о суфинансирању спровођења програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада („Службени лист општине Ада”, број 23/2018),

Комисија за доделу средстава за спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада, именована Решењем о именовању комисије за доделу средстава за спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 23/2018 ), дана 15.08.2018. године

 

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
за суфинансирање спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада, односно учеша у финансирању обука на захтев послодавца и учешће у програмома стицања практичних знања (преквалификација/доквалификација) .

Преквалификација/доквалификација се реализује по програму ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ АДА из Аде

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање спровођења програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са садиштем на територији општине Ада, износе 1.000.000,00 динара.

III НАЈМАЊИ И НАЈВЕЋИ ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ОДОБРАВАЈУ ПО ПРОЈЕКТУ

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пријави износи 60.000,00 динара, а највећи износ средстава по пријави је 1.000.000,00 динара.

IV СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу могу учествовати правна лица са седиштем на територији општине Ада која су: регистрована у Агенцији за привредне регистре, редовно уплаћују доприносе за обавезно социјално осигурање запослених и која у последњих шест месеци нису били дуже од 30 дана непрекидно евидентирани у регистру дужника принудне наплате.

Учесник конкурса обезбеђује 25% учешћа у реализацији програма, док 75% је учешће, које представља терет буџета општине Ада.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ДОДЕЉИВАТИ СРЕДСТВА

Приликом разматрања пројекта који су испунили услове из Конкурса, Комисија ће узети у обзир следеће критеријуме приликом рангирања истих:

 • Број лица који се упућује на обуку од стране послодавца;

 • Број лица који се упућује на обуку са пребивалиштем у општини Ада;

 • Предуговор о раду на дужи период од једне године.

VI РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ

Пријаве по јавном позиву се подносе у року од 30 дана од дана објављивања на веб сајту односно огласној табли општине Ада.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

VII ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

Подосилац пројекта прилаже следећу документацију:

 1. Фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,

 2. Уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев – за послодавца који паушално измирује пореске обавезе,

 3. Ивод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП - ПУРС), оверен од стране послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком,

 4. Извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања или назив и опис послова за које ће се запослени обучавати, као и услови за обављање истих;

 5. Предуговор са образовном установом која спроводи програм обуке;

 6. Фотокопија личне карте запосленог;

 7. Предуговор о раду са запосленим на временски период најкраћи од 1 године.

VIII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да током трајања пројекта:

 • Упозна полазника обуке са планом и програмом обуке;

 • Доставља редовно Општин Ада извештаје о присутности полазника на обуци, најкасније до 05. у месецу за претходни месец, а на основу вођења евиденције о присутности полазника на обуци ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ АДА;

 • Обавести Општину Ада о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 5 дана од дана настанка промене

Послодавац је у обавези да након завршетка обуке за преквалификацију/доквалификацију:

 • По завршетку обуке достави Општини Ада доказ за сваког од полазника наведеног у пријави по Конкурсу о успешно завршеној обуци.

 • Достави Општини Ада извештај о реализацији обуке;

 • У року од 30 дана од дана завршетка обуке заснује радни однос са поалзником обуке на пословима за које је полазник обучен, у складу са достављеним предуговором;

 • Након заснивања радног односа са полазником обуке Општини Ада достави уговор о раду;

 • Задржи лице у радном односу најкраће једну годину од датума заснивања радног односа након завршене обуке;

 • Обавести Општину Ада о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 5 дана од дана настанка промене

У случају да послодавац у току обуке и након завршетка обуке не реализује обавезе утврђене уговором, дужан је да изврши повраћај средстава, увећаних за затезну камату од датума преноса средстава.

IX НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве по јавном позиву обjављују се на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 024/582-106, локал 134.Контакт особа: Халгашев Бранислав.

Број: 112-25-1/2018-03

Ада. 15.08.2018.

 

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада

PDF File 100

Конкурс јавно информисање 2018

MS word DOC icon.svg

 

Образац 1- Буџет пројекта

Excel file

 

 

Образац 2- Финансијски део извештаја

Excel file

 

Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

MS word DOC icon.svg

 

Образац 2 - Наративни и финансијски извештај

MS word DOC icon.svg

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА - УПИТНИК

MS word DOC icon.svg

На основу члана 3. став 1 и 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања
помоћи материјално угроженим ученицима и студентима са територије општине Ада (''Службени
лист општине Ада'' , број 9/2017 и 10/2018),
Комисија за спровођење конкурса, дана 18.04.2018. године расписуje

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И

СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

I.

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2017/2018 години.

II.
1. Помоћ се додељује ученицима средњих школа
Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:

 • да је редован ученик средње школе,
 •  да има пребивалиште на територији општине Ада,
 • да не обнавља разред.


2. Помоћ се додељује студентима
Право учешћа има студент који испуњава следеће услове:

 • да је редован студент установе високог образовања чији је оснивач држава,
 • да има пребивалиште на територији општине Ада,
 • да не обнавља годину,
 • да студије по наставном програму трају најмање шест семестара.


Кандидати треба да предају следеће документе:
1. попуњен Упитник
2. кратку биографију са посебним освртом на материјалне услове породице и на
трошкове школовања/студирања,
3. доказ о пребивалишту (фотокопија (извод) личне карте или уверење ОУП
Ада, или одштампани примерак података из електронске здравствене књижице),
4. - средњошколци: потврду школе да су разред који похађају текуће наставне
године уписали први пут,
- студенти: потврду факултета/више школе или другу одговарајућу
документацију на основу чега може да се утврди да је редован студент и да
годину студија коју је уписао текуће наставне године први пут уписује
5. уверење о школовању за остале ученике/студенте у породици,
6. потврда оба родитеља односно старатеља о нето примањима у задња три
месеца (у случају незапослености: приложити уверење Националне службе за
запошљавање или фотокопију (извод) здравствене књижице),
7. у случају разведених родитеља: пресуда којом је утврђен износ итдржавања
детета

III.

Комисија додељује помоћ на основу следећих критеријума:
- приходи по члану породице,
- трошкови везани за школовање/студирање,
- остали околности везани за материјалне услове подносиоца пријаве.

IV.
Рок за достављање пријава је 04.05.2018. године.
Пријаве доставити на следећу адресу:
Општинска управа Ада
Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове
Одсек за друштвене делатности и заједничке послове
- Канцеларија бр. 29 -
24430 Ада
Трг Ослобођења 1
са назнаком: "Конкурс за доделу ученичке, односносно студентске помоћи".
Контакт телефон: 024/852-106, локал бр. 129.


V.

Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата на основу предвиђених критеријума за доделу
помоћи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
 

VI.

Овај Конкурс се објављује у "Службеном листу општине Ада".

Република Србја
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА 
Комисија за спровођење конкурса за 
додељивање помоћи
Број: 020-6- 43/2018-03
Дана, 18.04.2018. године

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Огњан Томић

Резултат конкурса талентованих ученика

MS word DOC icon.svg

 

 

за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада -  ОБРАЗАЦ

MS word DOC icon.svg

 

На основу члана 4. став 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 2/2017 и 3/2017),

Комисија за спровођење конкурса, дана 27.02.2018. године расписуje


К О Н К У Р С

за
додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима

са територије општине Ада

I

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2017/2018 години.

II

 1. Помоћ талентованим УЧЕНИЦИМА првог, другог, трећег и четвртог разреда СРЕДЊИХ ШКОЛА

Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:

 • Да је редован ученик првог, другог, трећег или четвртог разреда средње школе;

 • Да има пребивалише на територији општине Ада;

 • Да је постигао просечну оцену најмање 4,90 у претходно завршеним разредима средње школе, с тим да код ученика првог разреда узима се у обзир резултат првог полугодишта;

2. Помоћ талентованим СТУДЕНТИМА прве, друге, треће, четврте, пете и шесте године ОСНОВНИХ СТУДИЈА и ПОСТДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА

Право учешћа има студент који испуњава следеће услове:

 • да је редован студент факултета;

 • да има пребивалиште на територији општине Ада;

 • да има просечну оцену:

- основних студија у Србији најмање 8,50

- основних студија у Мађарској најмање 3,875 (кориговани кредитни индекс)

- мастер и докторских студија у Србији најмање 9,00

- мастер и докторских студија у Мађарској најмање 4,25 (кориговани кредитни индекс)

 • да није губио ниједну годину током студија, осим из оправданих разлога (о чему прилаже доказ);

 • да је положио све испите из претходних година,

 • да није у радном односу (овај услов се односи на студенте мастер и докторских студија).

На конкурс могу да се пријаве ученици и студенти, који у једној или више научној области постигли изузетно значајне резултате, ради суфинансирања трошкова учествовања на међународном скупу или такмичењу, независно од просечног резултата постигнутог у образовној установи који похађају.

Студенти који имају статус апсолвента немају право на доделу општинске помоћи.

Кандидати треба да предају следеће документе:

 • кратку биографију на одређеном обрасцу (образац се преузима са сајта општине или лично у канцеларији број 29);

 • фотокопију личне карте – уколико је поседује;

 • фотокопију сведочанства или студентске књижице о претходно завршеним разредима/годинама студија (прваци средњих школа: фотокопију сведочанства о резултату првог полугодишта, студенти прве године студија: фотокопију сведочанства о резултатима у средњој школи, студенти мастер студија: резултати на основним студијама, студенти докторских студија: резултати на мастер студијама)

 • потврду факултета, из чега се може утврдити да ниједна година није уписана два пута, са подацима о просечној оцени током свих година студија,

 • изјаву о непостојању радног односа (односи се само на студенте мастер и докторских студија),

 • Ученик или студент који тражи суфинансирање трошкова учествовања на међународном скупу или такмичењу дужан је да приложи документацију из чега се виде научни резултати које је до сад постигао и документ са чиме доказује да је позван или делегиран на ту међународну манифестацију.

III

Рок за подношење пријава је 12.03.2018. Пријаве се подносе на адресу: Општинска управа Ада, Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1. у канцеларији број 29 или поштом са назнаком „Конкурс за талентоване ученике и студенте. Телефон за контакт: 024/852-106, lokal 129.

IV

Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата на основу утврђених услова и критеријума за доделу помоћи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
 

V

Овај Конкурс се објављује у ''Службеном листу општине Ада''.

Република Србја

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Комисија за спровођење конкурса Тобиаш Јожеф с.р. Број: 020-6-17/2018-03

Дана 27.02.2018. године

Конкурс за пријем кандидата из грађанства за ученике средње стручње војне школе

PDF File 100

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine