Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

Република Србија                                                        
Аутономна Покрајина Војводина                                  
Општина Ада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 020-5-118/2018-02
Дана 31.10.2018. године
 
 
На основу члана 7. став 1. Одлуке о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама („Службени лист Општине Ада“, бр. 50/2016),
Председник Општине Ада дана 31.10.2018. године, расписује
 
 

Јавни конкурс
за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница

Јавни конкурс се расписује за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Ада за 2018. годину у износу од 2.830.000,00 динара.
Суфинансирање пројеката цркава и верских заједница које делују на територији општине Ада предвиђена су за:
• - опремање објеката,
• - текуће поправке и одржавање,
• - пројекте адаптације,
• - пројекте реконструкције и
• - пројекте санације.
 
Право подношења пријаве на јавни конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница имају следећи субјекти:
- Српска Православна Црква: „Црква Светог Вазнесења Господњег“ Ада и „Црква Светог Саве“ Мол
- Римокатоличка Црква: Цркве „Szentháromság” Aда, „Szent György” Мол и „Szent Gellért“ Утрине.

 
Критеријуми за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница из буџета Опптине су:
-  да ли је верски објекат под заштитом као културно добро,
- стање у ком се налази објекат, да ли су хитни инвестициони захвати и да ли је због руинираности угрожена безбедност верника,
- суфинансирање пројекта из других извора,
- степен задовољавања јавног интереса.
 
Уз пријаву, подносилац пријаве је дужан да обавезно приложи:
-          доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистрован;
-          преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве и
-          детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава.
 
  
Пријава на јавни конкурс подноси се Комисији на обрасцу «Пријава на Конкурс за доделу средстава ради суфинансирања пројеката цркава и верских заједница» (Образац број 1.) који је у прилогу Јавног конкурса и доступан је на званичној интернет страници Општине: www.ada.org.rs у одељку конкурси и огласи.
 
Пријаве се подносе у штампаном облику предајом у услужном центру Општине Ада, Трг ослобођења 1 или поштом.
 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Цркве и верске заједнице које нису предале своје Извештаје о реализацији пројекта на начин који је прописан Обрасцем број 2. „Извештај о реализацији пројекта цркава и верских заједница“ са претходно расписаног конкурса, немају права да поднесу своју пријаву на овај Јавни конкурс.
 
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања јавног позива на сајту Општине Ада.
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Билицки Золтан

 

ОБРАЗАЦ

MS word DOC icon.svg

На основу члана 5. Правилника о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада (Службени лист општине Ада број 51/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2018. годину (''Службени лист општине Aдa'', број 33/2017 и 15/2018),

Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 01.10.2018. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за суфинансирање програма од општег интереса

удружењима грађана из буџета општине Ада

 1. ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА.

 

 1. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

Укупан износ средстава планиран за суфинансирање програма удружења путем овог конкурса износи 2.000.000,00 динара.

 

 1. СРЕДСТВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ДОДЕЉУЈУ СЕ

удружењима за реализацију програма из следећих области:

 • културе и вере

 • туризма

 • социјалне, борачко-инвалидске и дечије заштите

 • омладине

 • друштвене бриге о старим особама

 • заштите животне средине и заштите животиња

 • пољопривреде

 • успостављања и омогућавања економског развојног амбијента и доприноса у одрживом развоју општине, организовања едукативних програма усмерених ка остваривању циљева локалне заједнице.

 1. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На конкурсу може да учествује удружење:

 • које је уписано у регистар надлежног органа у складу за законом,

 • чији програм се реализује на територији општине Ада односно које удружење има седиште или огранак и делује на подручју општине Ада

 • које је директно одговорно за припрему и извођење програма,

 • које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању манифестације/пројекта и за трошкове функционисања уколико је остварило право на (су-)финансирање у претходној години путем општинског конкурса,

 • које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.

 1. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:

Средства се додељују за програме који ће се реализовати најкасније до 31.12.2018. године.

 1. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

 

 1. пријавни образац (Образац бр. 1)

 2. доказ (уверење, потврда, или извод) о томе да је удружење уписано у регистар надлежног органа или извод штампан са веб-сајта Агенције за привредне регистре (АПР)

 3. фотокопија статута – у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује – за удружења које се први пут пријављују на конкурс;

 4. детаљан опис програма

 5. писменa изјавa о прихватању предвиђених обавеза

 6. доказ о томе да су учествовали и на другим конкурсима, а ако нису, онда изјаву о разлозима

 1. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверена и одштампана пријава, обавезна конкурсна документација и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не отварати” на пошти или лично у канцеларију бр. 29 јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.

Пријава се шаље поштом или се предајe лично на адреси:

Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, канцеларија бр. 29, 24430 Ада,

Конкурсна документација може се преузети са званичне интернет странице Општине Ада www.аda.org.rs или сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова у канцеларији бр 29.

За додатне информације можете се обратити на број телефона 024/852-106 локал 129.

 1. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

 

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је: 10.10.2018. године.

 

Листа кандидата који остварују право на суфинансирање из буџета општине oбјављује се на званичној интернет страници www.аda.org.rs Општине Ада.

Одлуку о додели финансијских средстава удружењима грађана доноси Општинско веће општине Ада на предлог Комисије. Одлука Општинског већа је коначнa.

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу неће бити разматране. Пријаве корисника којима је Општина Ада током 2017. године доделила средства на име суфинансирања програма а који нису поднели извештај о њиховој реализацији најкасније до 15.01.2018. године, сматраће се неважећим.

Непотпуни конкурсни материјали се не вреднују/бодују. Конкурсна документација се не враћа.

Након одлучивања о избору програма који ће бити суфинансирани током 2018. године закључују се уговори са удружењима која остварују право на суфинансирање на основу одлуке општинског већа.

Подносиоци пријава су дужни да у року од 30 дана по завршетку програма а најкасније до 15.01.2019. године, поднесу Извештај о реализацији програма и о утрошеним средствима на обрасцу прописаним Правилником о суфинансирању програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 51/2016) заједно са доказима о наменском коришћењу истих.

Извештаји се подносе у писаној форми Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Ада предајом у Услужном центру Општине Ада или поштом.

Образац извештаја се може преузети сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова у згради Скупштине општине Ада, Трг ослобођења бр. 1, у канцеларији бр. 29, односно преузети са званичне интернет странице општине општине Ада www.аda.org.rs

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Општине Ада“ и на званичној интернет страници Општине Ада.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА

Комисија за спровођење поступка доделе

финансијских средстава удружењима грађана

Број: 020-6-108/2018-03

Дана 01.10.2018. године

 

Билицки Золтан

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 

ОБРАСЦИ

MS word DOC icon.svg

На основу члана 5. Одлуке о расписивању конкурса о суфинансирању конкурса о суфинансирању спровођења програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада („Службени лист општине Ада”, број 23/2018),

Комисија за доделу средстава за спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада, именована Решењем о именовању комисије за доделу средстава за спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 23/2018 ), дана 15.08.2018. године

 

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
за суфинансирање спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада

I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Конкурс се расписује ради суфинансирања спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада, односно учеша у финансирању обука на захтев послодавца и учешће у програмома стицања практичних знања (преквалификација/доквалификација) .

Преквалификација/доквалификација се реализује по програму ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ АДА из Аде

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање спровођења програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са садиштем на територији општине Ада, износе 1.000.000,00 динара.

III НАЈМАЊИ И НАЈВЕЋИ ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СЕ ОДОБРАВАЈУ ПО ПРОЈЕКТУ

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пријави износи 60.000,00 динара, а највећи износ средстава по пријави је 1.000.000,00 динара.

IV СУБЈЕКТИ КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО УЧЕШЋА

На конкурсу могу учествовати правна лица са седиштем на територији општине Ада која су: регистрована у Агенцији за привредне регистре, редовно уплаћују доприносе за обавезно социјално осигурање запослених и која у последњих шест месеци нису били дуже од 30 дана непрекидно евидентирани у регистру дужника принудне наплате.

Учесник конкурса обезбеђује 25% учешћа у реализацији програма, док 75% је учешће, које представља терет буџета општине Ада.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ДОДЕЉИВАТИ СРЕДСТВА

Приликом разматрања пројекта који су испунили услове из Конкурса, Комисија ће узети у обзир следеће критеријуме приликом рангирања истих:

 • Број лица који се упућује на обуку од стране послодавца;

 • Број лица који се упућује на обуку са пребивалиштем у општини Ада;

 • Предуговор о раду на дужи период од једне године.

VI РОКОВИ У КОЈИМА СЕ КОНКУРС СПРОВОДИ

Пријаве по јавном позиву се подносе у року од 30 дана од дана објављивања на веб сајту односно огласној табли општине Ада.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 15 дана од дана закључења конкурса.

VII ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

Подосилац пројекта прилаже следећу документацију:

 1. Фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар,

 2. Уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев – за послодавца који паушално измирује пореске обавезе,

 3. Ивод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП - ПУРС), оверен од стране послодавца, за последњи месец који је исплаћен, а у складу са законским роком,

 4. Извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања или назив и опис послова за које ће се запослени обучавати, као и услови за обављање истих;

 5. Предуговор са образовном установом која спроводи програм обуке;

 6. Фотокопија личне карте запосленог;

 7. Предуговор о раду са запосленим на временски период најкраћи од 1 године.

VIII ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да током трајања пројекта:

 • Упозна полазника обуке са планом и програмом обуке;

 • Доставља редовно Општин Ада извештаје о присутности полазника на обуци, најкасније до 05. у месецу за претходни месец, а на основу вођења евиденције о присутности полазника на обуци ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ АДА;

 • Обавести Општину Ада о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 5 дана од дана настанка промене

Послодавац је у обавези да након завршетка обуке за преквалификацију/доквалификацију:

 • По завршетку обуке достави Општини Ада доказ за сваког од полазника наведеног у пријави по Конкурсу о успешно завршеној обуци.

 • Достави Општини Ада извештај о реализацији обуке;

 • У року од 30 дана од дана завршетка обуке заснује радни однос са поалзником обуке на пословима за које је полазник обучен, у складу са достављеним предуговором;

 • Након заснивања радног односа са полазником обуке Општини Ада достави уговор о раду;

 • Задржи лице у радном односу најкраће једну годину од датума заснивања радног односа након завршене обуке;

 • Обавести Општину Ада о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 5 дана од дана настанка промене

У случају да послодавац у току обуке и након завршетка обуке не реализује обавезе утврђене уговором, дужан је да изврши повраћај средстава, увећаних за затезну камату од датума преноса средстава.

IX НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве по јавном позиву обjављују се на сајту Општине Ада www.ada.org.rs, где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу: Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, 24430 АДА, са назнаком: „За Конкурс за суфинансирање спровођење програма мера активне политике запошљавања у привредним субјектима са седиштем на територији општине Ада.

Пријаве које стигну ван прописаног рока, неће бити разматране.

Решење о расподели средстава по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници Општине Ада www.ada.org.rs, и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 10 до 12 часова на телефоне: 024/582-106, локал 134.Контакт особа: Халгашев Бранислав.

Број: 112-25-1/2018-03

Ада. 15.08.2018.

 

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада

PDF File 100

Конкурс јавно информисање 2018

MS word DOC icon.svg

 

Образац 1- Буџет пројекта

Excel file

 

 

Образац 2- Финансијски део извештаја

Excel file

 

Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

MS word DOC icon.svg

 

Образац 2 - Наративни и финансијски извештај

MS word DOC icon.svg

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА - УПИТНИК

MS word DOC icon.svg

На основу члана 3. став 1 и 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања
помоћи материјално угроженим ученицима и студентима са територије општине Ада (''Службени
лист општине Ада'' , број 9/2017 и 10/2018),
Комисија за спровођење конкурса, дана 18.04.2018. године расписуje

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И

СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

I.

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2017/2018 години.

II.
1. Помоћ се додељује ученицима средњих школа
Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:

 • да је редован ученик средње школе,
 •  да има пребивалиште на територији општине Ада,
 • да не обнавља разред.


2. Помоћ се додељује студентима
Право учешћа има студент који испуњава следеће услове:

 • да је редован студент установе високог образовања чији је оснивач држава,
 • да има пребивалиште на територији општине Ада,
 • да не обнавља годину,
 • да студије по наставном програму трају најмање шест семестара.


Кандидати треба да предају следеће документе:
1. попуњен Упитник
2. кратку биографију са посебним освртом на материјалне услове породице и на
трошкове школовања/студирања,
3. доказ о пребивалишту (фотокопија (извод) личне карте или уверење ОУП
Ада, или одштампани примерак података из електронске здравствене књижице),
4. - средњошколци: потврду школе да су разред који похађају текуће наставне
године уписали први пут,
- студенти: потврду факултета/више школе или другу одговарајућу
документацију на основу чега може да се утврди да је редован студент и да
годину студија коју је уписао текуће наставне године први пут уписује
5. уверење о школовању за остале ученике/студенте у породици,
6. потврда оба родитеља односно старатеља о нето примањима у задња три
месеца (у случају незапослености: приложити уверење Националне службе за
запошљавање или фотокопију (извод) здравствене књижице),
7. у случају разведених родитеља: пресуда којом је утврђен износ итдржавања
детета

III.

Комисија додељује помоћ на основу следећих критеријума:
- приходи по члану породице,
- трошкови везани за школовање/студирање,
- остали околности везани за материјалне услове подносиоца пријаве.

IV.
Рок за достављање пријава је 04.05.2018. године.
Пријаве доставити на следећу адресу:
Општинска управа Ада
Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове
Одсек за друштвене делатности и заједничке послове
- Канцеларија бр. 29 -
24430 Ада
Трг Ослобођења 1
са назнаком: "Конкурс за доделу ученичке, односносно студентске помоћи".
Контакт телефон: 024/852-106, локал бр. 129.


V.

Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата на основу предвиђених критеријума за доделу
помоћи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
 

VI.

Овај Конкурс се објављује у "Службеном листу општине Ада".

Република Србја
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА 
Комисија за спровођење конкурса за 
додељивање помоћи
Број: 020-6- 43/2018-03
Дана, 18.04.2018. године

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Огњан Томић

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine