Узми рачун и победи 2018

Uzmi racun CIR

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

 

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма од општег интереса удружењима грађана из буџета општине Ада

PDF File 100

Конкурс јавно информисање 2018

MS word DOC icon.svg

 

Образац 1- Буџет пројекта

Excel file

 

 

Образац 2- Финансијски део извештаја

Excel file

 

Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

MS word DOC icon.svg

 

Образац 2 - Наративни и финансијски извештај

MS word DOC icon.svg

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА - УПИТНИК

MS word DOC icon.svg

На основу члана 3. став 1 и 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања
помоћи материјално угроженим ученицима и студентима са територије општине Ада (''Службени
лист општине Ада'' , број 9/2017 и 10/2018),
Комисија за спровођење конкурса, дана 18.04.2018. године расписуje

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И

СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

I.

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2017/2018 години.

II.
1. Помоћ се додељује ученицима средњих школа
Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:

 • да је редован ученик средње школе,
 •  да има пребивалиште на територији општине Ада,
 • да не обнавља разред.


2. Помоћ се додељује студентима
Право учешћа има студент који испуњава следеће услове:

 • да је редован студент установе високог образовања чији је оснивач држава,
 • да има пребивалиште на територији општине Ада,
 • да не обнавља годину,
 • да студије по наставном програму трају најмање шест семестара.


Кандидати треба да предају следеће документе:
1. попуњен Упитник
2. кратку биографију са посебним освртом на материјалне услове породице и на
трошкове школовања/студирања,
3. доказ о пребивалишту (фотокопија (извод) личне карте или уверење ОУП
Ада, или одштампани примерак података из електронске здравствене књижице),
4. - средњошколци: потврду школе да су разред који похађају текуће наставне
године уписали први пут,
- студенти: потврду факултета/више школе или другу одговарајућу
документацију на основу чега може да се утврди да је редован студент и да
годину студија коју је уписао текуће наставне године први пут уписује
5. уверење о школовању за остале ученике/студенте у породици,
6. потврда оба родитеља односно старатеља о нето примањима у задња три
месеца (у случају незапослености: приложити уверење Националне службе за
запошљавање или фотокопију (извод) здравствене књижице),
7. у случају разведених родитеља: пресуда којом је утврђен износ итдржавања
детета

III.

Комисија додељује помоћ на основу следећих критеријума:
- приходи по члану породице,
- трошкови везани за школовање/студирање,
- остали околности везани за материјалне услове подносиоца пријаве.

IV.
Рок за достављање пријава је 04.05.2018. године.
Пријаве доставити на следећу адресу:
Општинска управа Ада
Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове
Одсек за друштвене делатности и заједничке послове
- Канцеларија бр. 29 -
24430 Ада
Трг Ослобођења 1
са назнаком: "Конкурс за доделу ученичке, односносно студентске помоћи".
Контакт телефон: 024/852-106, локал бр. 129.


V.

Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата на основу предвиђених критеријума за доделу
помоћи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
 

VI.

Овај Конкурс се објављује у "Службеном листу општине Ада".

Република Србја
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА 
Комисија за спровођење конкурса за 
додељивање помоћи
Број: 020-6- 43/2018-03
Дана, 18.04.2018. године

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Огњан Томић

Резултат конкурса талентованих ученика

MS word DOC icon.svg

 

 

за додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада -  ОБРАЗАЦ

MS word DOC icon.svg

 

На основу члана 4. став 2. Правилника о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи талентованим ученицима и студентима са територије општине Ада („Службени лист општине Ада“ број 2/2017 и 3/2017),

Комисија за спровођење конкурса, дана 27.02.2018. године расписуje


К О Н К У Р С

за
додељивање помоћи талентованим ученицима и студентима

са територије општине Ада

I

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2017/2018 години.

II

 1. Помоћ талентованим УЧЕНИЦИМА првог, другог, трећег и четвртог разреда СРЕДЊИХ ШКОЛА

Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:

 • Да је редован ученик првог, другог, трећег или четвртог разреда средње школе;

 • Да има пребивалише на територији општине Ада;

 • Да је постигао просечну оцену најмање 4,90 у претходно завршеним разредима средње школе, с тим да код ученика првог разреда узима се у обзир резултат првог полугодишта;

2. Помоћ талентованим СТУДЕНТИМА прве, друге, треће, четврте, пете и шесте године ОСНОВНИХ СТУДИЈА и ПОСТДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА

Право учешћа има студент који испуњава следеће услове:

 • да је редован студент факултета;

 • да има пребивалиште на територији општине Ада;

 • да има просечну оцену:

- основних студија у Србији најмање 8,50

- основних студија у Мађарској најмање 3,875 (кориговани кредитни индекс)

- мастер и докторских студија у Србији најмање 9,00

- мастер и докторских студија у Мађарској најмање 4,25 (кориговани кредитни индекс)

 • да није губио ниједну годину током студија, осим из оправданих разлога (о чему прилаже доказ);

 • да је положио све испите из претходних година,

 • да није у радном односу (овај услов се односи на студенте мастер и докторских студија).

На конкурс могу да се пријаве ученици и студенти, који у једној или више научној области постигли изузетно значајне резултате, ради суфинансирања трошкова учествовања на међународном скупу или такмичењу, независно од просечног резултата постигнутог у образовној установи који похађају.

Студенти који имају статус апсолвента немају право на доделу општинске помоћи.

Кандидати треба да предају следеће документе:

 • кратку биографију на одређеном обрасцу (образац се преузима са сајта општине или лично у канцеларији број 29);

 • фотокопију личне карте – уколико је поседује;

 • фотокопију сведочанства или студентске књижице о претходно завршеним разредима/годинама студија (прваци средњих школа: фотокопију сведочанства о резултату првог полугодишта, студенти прве године студија: фотокопију сведочанства о резултатима у средњој школи, студенти мастер студија: резултати на основним студијама, студенти докторских студија: резултати на мастер студијама)

 • потврду факултета, из чега се може утврдити да ниједна година није уписана два пута, са подацима о просечној оцени током свих година студија,

 • изјаву о непостојању радног односа (односи се само на студенте мастер и докторских студија),

 • Ученик или студент који тражи суфинансирање трошкова учествовања на међународном скупу или такмичењу дужан је да приложи документацију из чега се виде научни резултати које је до сад постигао и документ са чиме доказује да је позван или делегиран на ту међународну манифестацију.

III

Рок за подношење пријава је 12.03.2018. Пријаве се подносе на адресу: Општинска управа Ада, Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1. у канцеларији број 29 или поштом са назнаком „Конкурс за талентоване ученике и студенте. Телефон за контакт: 024/852-106, lokal 129.

IV

Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата на основу утврђених услова и критеријума за доделу помоћи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
 

V

Овај Конкурс се објављује у ''Службеном листу општине Ада''.

Република Србја

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Ада

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Комисија за спровођење конкурса Тобиаш Јожеф с.р. Број: 020-6-17/2018-03

Дана 27.02.2018. године

Конкурс за пријем кандидата из грађанства за ученике средње стручње војне школе

PDF File 100

ПРИЈАВА на Конкурс за доделу финансијских средстава за суфинансирање програма удружења грађана из буџета општине Ада

MS word DOC icon.svg

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Wikipedia

wiki