Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

На основу члана 3. став 2. Правила о критеријумима, условима и начину додељивања помоћи материјално угроженим ученицима и студентима са територије општине Ада (''Службени лист општине Ада'' , број 10/2010 и 35/2012),
Комисија за спровођење конкурса, дана 22.01.2016. године расписуje

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

I.

Конкурсом се додељује помоћ у школској 2015/2016 години.

II.

1. Помоћ се додељује ученицима средњих школа
Право учешћа има ученик који испуњава следеће услове:
• Да је редован ученик средње школе;
• Да има пребивалиште на територији општине Ада;
• Да је постигао просечну оцену најмање 2,00 у претходно завршеним разредима средње школе,
• Није остварио право на помоћ на основу другог конкурса расписаног од стране Општине Ада у 2016. години.

2. Помоћ се додељује студентима
Право учешћа има студент који испуњава следеће услове:
• Да је редован студент неке установе за високо образовање у Републици Србији,
• Да има пребивалиште на територији општине Ада,
• Да има просечну оцену студија најмање 6,00,
• Да није остварио право на помоћ на основу другог конкурса расписаног од стране Општине Ада у 2016. години.

Кандидати треба да предају следеће документе:
• Кратку породичну биографију;
• Фотокопију личне карте или уверење о пребивалишту из ОУП Ада;
• Фотокопију сведочанства о претходно завршеним разредима;
• Потврду установе за високо образовање, са подацима о просечној оцени током свих година студија;
• Уверење о школовању за остале ученике у породици;
• Уверење о имовном стању породице;
• Потврду родитеља односно старатеља о нето примањима у задња три месеца;
• Потврду да је корисник дома односно изјаву родитеља да станује као подстанар.

III.

Комисија додељује помоћ на основу следећих критертијума:
• Према постигнутом успеху у школовању,
• Према приходу по члану породице,
• Ученика је морално подржавало неко цивилно удржење у предходној школској години,
• Станује у дому, као подстанар или путује,
• Школује се за дефицитарна занимања на основу извештаја Националне службе за запошљавање,
• Угрожени ученик према члану 6. тачка 6. Правила,
• Према броју ученика у породици.

IV.

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве доставити на адресу: Општинска управа Ада, Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове – Одсек за друштвене делатности и заједничке послове, 24430 Ада, Трг Ослобођења 1., канцеларија бр. 29 са назнаком: ''Конкурс за доделу ученичке, односносно студентске помоћи''. Телефон за контакт: 024/852-106 lokal 129.

V.

Комисија ће утврдити ранг-листу кандидата на основу утврђених услова и критеријума за доделу помоћи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI.

Овај Конкурс се објављује у ''Службеном листу општине Ада''.

Република Србја
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА,
Комисија за спровођење конкурса за додељивање помоћи Број: 020-6-14/2016-03
Дана, 22.01.2016. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Тот Мелинда с.р.

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine