Просторни план - нацрт

prostorni plan2019 nacrt

Инфо лист - Обавезе привреде

PDF File 100

Конкурси

konkursi

Укидање печата

Baner Pecat 211x81

ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ И ПРИСТУП СЛУЖБЕНИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОП

3

На основу члана 7-18. Правилника о финансирању/суфинансирању манифестација/пројеката и трошкова функционисања удружења грађана из буџета општине Ада (''Службени лист општине Ада'' број 5/2016) и на основу Одлуке о буџету општине Ада за 2016. годину (''Службени лист општине Aдa'', број 43/2015),
Комисија за спровођење поступка доделе финансијских средстава удружењима грађана из буџета општине Ада дана 25.02.2016. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за финансирање/суфинансирање манифестација/пројеката и
трошкова функционисања удружења грађана из буџета општине Ада

1. ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА ДОДЕЉУЈУ СЕ СРЕДСТВА УДРУЖЕЊИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ
а) манифестација/пројеката
б) трошкова функционисања

2. ИЗНОС СРЕДСТАВА ПЛАНИРАН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/ СУФИНАНСИРАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА/ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА УДРУЖЕЊА
Укупан износ средстава планиран за финансирање/суфинансирање манифестација/пројеката и за трошкове функционисања удружења у 2016. години износи 7.605.000,00 динара.

3. СРЕДСТВА ПО ОВОМ КОНКУРСУ ДОДЕЉУЈЕ СЕ
удружењима за реализацију манифестација/пројеката и за трошкове функционисања из следећих области:

 • културе и вере
 • туризма
 • социјалне, борачко-инвалидске и дечије заштите
 • омладине
 • друштвене бриге о старим особама
 • спорта и рекреације
 • заштите животне средине и заштите животиња
 • пољопривреде
 • успостављања и омогућавања економског развојног амбијента и доприноса у одрживом развоју општине, организовања едукативних програма усмерених ка остваривању циљева локалне заједнице.

Под трошковима функционисања удружења подразумевају се расходи и издаци у вези са свакодневном делатношћу и за набавку материјала потребних за непрекидан рад (канцеларијски материјал, телефон, трошкови поште, режија, књижење и остале услуге сл.).


4. КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ТРЕБА ДА ИСПУНИ
На конкурсу може да учествује удружење:

 • које је уписано у регистар надлежног органа у складу за законом,
 • које манифестацију/пројекат реализује на територији општине Ада односно има седиште или огранак и делује на подручју општине Ада
 • које је директно одговорно за припрему и извођење програма,
 • које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању манифестације/пројекта и за трошкове функционисања уколико је био носилац манифестације/пројекта претходне године,
 • које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности.

5. РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈА/ПРОЈЕКАТА:
Средства се додељују за манифестације/пројекте који ће се реализовати најкасније до 31.12.2016. године.

6. ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:
1) пријавни образац на конкурс,
2) уверење/потврду да је удружење уписано у регистар надлежног органа или извод штампан са сајта АПР-а,
3) фотокопију статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује које се први пут пријављују на конкурс;

7. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС
Оверена и одштампана пријава, обавезне конкурсне документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не отварати” на пошти или лично у канцеларију бр. 29. јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.
Пријава се шаље поштом или се предају лично на адреси:
Општина Ада, Трг ослобођења бр. 1, канцеларија бр. 29, 24430 Ада,
Конкурсна документација може се преузети са званичне интернет странице Општине Ада www.аda.org.rs или сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова у канцеларији бр 29.
За додатне информације можете се обратити на број телефона 024/852-106 локал 129.

8. РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

Рок за подношење пријаве на овај јавни конкурс је: 11.03.2016. године.

Листа кандидата који остварују право на финансирање/суфинансирање из буџета општине oбјављује се на званичној интернет страници www.аda.org.rs Општине Ада.
Одлуку о додели финансијских средстава удружењима грађана доноси Општинско веће општине Ада на предлог Комисије. Одлука Општинског већа је коначнa.

Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на не одговарајућем обрасцу и пријаве корисника којима је Општина Ада током 2015. године доделила средства на име финансирања/суфинансирања програма/пројеката или за трошкове функционисања а који нису поднели извештај о њиховој реализацији у предвиђеном року неће бити разматрани.

Непотпуни конкурсни материјали се не вреднује/бодује. Конкурсна документација се не враћа.

Након доношења одлуке о избору манифестација/пројеката који ће бити финансирани/суфинансирани током 2016. године и о додели средстава за трошкове функционисања, са подносиоцима истих ће се закључити уговори.

Подносиоци пријава дужни су да у року од 15 дана по завршетку програма/пројекта и о утрошеним средствима за функционисање, а најкасније до 31.01.2017. године, поднесу Извештај о обиму и наменском коришћењу (утрошку) средстава буџета општине Ада на обрасцу прописаним Упутством о начину и састављању извештаја удружења (невладиних организација) о обиму и наменском коришћењу средстава буџета општине Ада („Службени лист општине Ада“, број 28/2013) заједно са доказима о наменском коришћењу истих.

Извештаји се подносе у писаној форми Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Ада предајом у Услужном центру Општине Ада или поштом.

Образац извештаја се може преузети сваког радног дана од 7:00 до 14:00 часова, у згради Скупштине општине Ада, Трг ослобођења бр. 1, у канцеларији бр. 29. односно преузети са званичне интернет странице општине општине Ада www.аda.org.rs

Јавни конкурс се објављује у ''Службеном листу Општине Ада'' и на званичној интернет страници Општине Ада.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Ада
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АДА
Комисија за спровођење поступка доделе
финансијских средстава удружењима грађана 
Број: 020-6-21/2016-03 
Дана 25.02.2016. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

Билицки Золтан

Ada

CimerCOLOR

Језичка права у Србији

nyelvhasznalat

Туристичка Организација

TOA 1

Канцеларија за дијаспору

dijaspora

ЈКП "Стандард"

standard

ЈП "Адица"

adica

Техничка Школа

logomsc

Водич кроз општину

vodic

VIP Fond

viplogo

SKGO

skgo

IFIX

DSC098171-OK2

Развојни фонд Војводине

r fond vojvodine